| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełm Śląski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art 15 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 nr 5 poz 13) oraz § 3 ust 6 pkt 3 i ust 7 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U z 2012 poz 451)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala , co następuje :

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w transporcie drogowym w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 nr 5 poz 13) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj.Dz.U. z 2012 poz. 1265 z późn. zm.), przystanki komunikacyjne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w ust 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28.08.2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/168/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski

Lp

Miejscowość

Ulica

Nazwa przystanku

Numer przystanku

1

Chełm Śląski

Chełmska

Chełm Śląski - Podłuże

01

2

Chełm Śląski

Chełmska

Chełm Śląski  - Techników

02

3

Chełm Śląski

Techników

Chełm Śląski - Fawent

03

4

Chełm Śląski

Stacyjna

Chełm Śląski - Stacyjna

04

5

Chełm Śląski

Stacyjna

Chełm Śląski - Wiosenna

05

6

Chełm Śląski

Śląska

Chełm Śląski - Kościół

06

7

Chełm Śląski

Chełmska

Chełm Śląski - Brzechwy

07

8

Chełm Śląski

Chełmska

Chełm Śląski - Śląska

08

9

Chełm Śląski

Chełmska

Kopciowice - Ludowa

09

10

Chełm Śląski

Chełmska

Kopciowice - Zakole

10

11

Chełm Śląski

Górnośląska

Kopciowice - Karłowicza

11

12

Chełm Śląski

Górnośląska

Chełm Mały - Górnośląska

12

13

Chełm Śląski

Górnośląska

Chełm Mały - pętla

13

14

Chełm Śląski

Chełmska

Chełm Śląski - Osada

14

15

Chełm Śląski

Odrodzenia

Chełm Śląski - Odrodzenia

15

16

Chełm Śląski

Odrodzenia

Chełm Śląski - Odrodzenia przejazd kolejowy

16


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/168/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 4 czerwca 2013 r.

§ 1. Udostępnianie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Chełm Śląski.

§ 2. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z przyjętym i opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.

§ 3. Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych w celu przerw technicznych lub wynikających z czasu pracy kierowcy.

§ 4. Pojazdy winne się zatrzymywać w odległości nie większej niż 15 m od słupka za znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek; a w przypadku przystanku z zatoką w tej zatoce tak aby umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu .Czas postoju na przystanku nie może być dłuższy niż wymaga to swobodne wyjście i wejście pasażerów korzystających z przewozu.

§ 5. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.

§ 6. Wójt Gminy Chełm Śląski poinformuje w terminie 3 dni roboczych operatora lub przewoźnika o ograniczeniach, o których mowa w §5.

§ 7. Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z Wójtem Gminy Chełm Śląski sposób umieszczenia na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z wykonywanymi przewozami. Dbałość o należyty i czytelny stan tabliczek z rozkładem jazdy należy do obowiązków przewoźnika lub operatora.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »