| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/213/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru opłaty targowej, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz sposobu rozliczania opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy Łękawica u c h w a l a co następuje:

§ 1. Do poboru opłaty targowej w poszczególnych sołectwach wyznacza się jako inksentów następujące osoby:

1) na obszarze sołectwa Łękawica - sołtys wsi Łękawica Pani Krystyna Mrózek,

2) na obszarze sołectwa Okrajnik - sołtys wsi Okrajnik Pan Piotr Gardaś,

3) na obszarze sołectwa Kocierz Moszczanicki - sołtys wsi Kocierz Moszczanicki Pani Jolanta Biernat,

4) na obszarze sołectwa Kocierz Rychwałdzki - sołtys wsi Kocierz Rychwałdzki Pani Jadwiga Gawron,

5) na obszarze sołectwa Łysina - Pani Iwona Gut.

§ 2. Inkasenci, wyznaczeni w § 1 odprowadzają pobraną opłatę targową do kasy Urzędu Gminy Łękawica w terminie do 4 dni od daty pobrania opłaty.

§ 3. Poboru opłaty targowej dokonuje się z zastosowaniem druków kwitariuszy przychodowych K-103.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczacy Rady


Bronisław Stachura


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »