| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.047.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Radlinie

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 18 w związku z art. 228 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się statut Świetlicy Środowiskowej w Radlinie w brzmieniu stanowiącym załącznik                       do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 3. Traci moc załącznik do uchwały Nr III/22/8 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie założenia publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.047.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

STATUT ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W RADLINIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Świetlica Środowiskowa w Radlinie działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r.  Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

- ustawę z dnia 19 sierpnia 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 2. Świetlica Środowiskowa w Radlinie jest jednostką organizacyjną Gminy Radlin, placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej i specjalistycznej (zwana dalej placówką) realizującą zadania gminy z zakresu wspierania dziecka i rodziny.

§ 3. 1. Główną siedzibą Placówki jest lokal budynku komunalnego w Radlinie przy ul. Solskiego 15.

2. Poza siedzibą główną funkcjonuje filia Placówki w Radlinie, ul. Sokolska 6.

3. Placówka nosi nazwę i używa tablicy urzędowej : „Świetlica Środowiskowa w Radlinie”.

4. Placówka używa pieczęci urzędowej: „Świetlica Środowiskowa w Radlinie,

44-310 Radlin,   ul. Solskiego 15, Regon 27 62 99 404, NIP 647 21 94 687 ,

tel 32 4570089”.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA

§ 4. Celem pracy realizowanej w Świetlicy Środowiskowej w Radlinie jest zapewnienie opieki wychowawczej dziecku mającemu problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonemu demoralizacją lub uzależnieniem oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 5. Praca na rzecz dziecka obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie opieki po zajęciach szkolnych,

2) zapewnienie warunków do nauki i pomoc w niej,

3) prowadzenie zajęć specjalistycznych takich, jak: socjoterapia, terapia pedagogiczna, terapia zaburzeń zachowania i innych dostosowanych do potrzeb dziecka i grupy,

4) organizowanie czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,

5) prowadzenie zajęć artystycznych oraz twórczego rozwoju,

6) organizowanie zajęć profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia,

7) organizowanie terapeutycznych form wypoczynku w okresie wakacji,

8) pomoc materialną w formie dożywiania, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, paczek  okolicznościowych itp.

§ 6. Praca z rodziną może być realizowana poprzez:

1) udzielanie wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

2) organizowanie pomocy na rzecz rodziny w sytuacji  kryzysowej,

3) stałe monitorowanie sytuacji dziecka pod kątem jego nauki szkolnej, leczenia i terapii, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego,

4) monitorowanie sytuacji rodziny pod kątem radzenia sobie z aktualnymi trudnościami    współpracy z kuratorem, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, realizowania zaleceń szkoły, sądu itp.,

5) prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących problemów i zagrożeń współczesnej rodziny,

6) organizowanie grup wsparcia dla rodziców.

§ 7. Placówka realizuje powyższe zadania we współpracy z rodzinami dzieci, ich opiekunami prawnymi, szkołami, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Wodzisławiu Śląskim, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radlinie, pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim, Policją oraz innymi organizacjami i osobami prowadzącymi działalność na rzecz dziecka i rodziny, a także z organizacjami pozarządowymi i mediami.

§ 8. Placówka może prowadzić zajęcia otwarte dla dzieci niebędących wychowankami, organizować  wycieczki, imprezy środowiskowe, integracyjne i inne formy pracy środowiskowej z dzieckiem.

§ 9. Placówka realizuje zadania kierując się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem praw dziecka oraz z zachowaniem zasady poufności.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 10. 1. Placówką kieruje dyrektor.

2. Stosunek pracy z dyrektorem placówki nawiązuje Burmistrz  Radlina.

§ 11. Do kompetencji dyrektora placówki należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Placówki i reprezentowanie jej w środowisku,

2) organizowanie pracy w Placówce,

3) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,

4) sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Placówki,

6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Placówki,

7) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w Placówce.

§ 12. Pozostałe sprawy organizacyjne określa Regulamin organizacyjny Świetlicy Środowiskowej

w Radlinie.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. 1. Świetlica Środowiskowa w Radlinie jest jednostką budżetową Gminy Radlin  finansowaną                       ze środków dotacji dział 851, rozdział 85154.

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan finansowy opracowany przez dyrektora placówki na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Radlinie.

3. Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a ewentualne dochody odprowadza do budżetu Gminy.

4. Placówka może pozyskiwać środki finansowe i rzeczowe z innych źródeł, niż budżet Gminy zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Dokonanie zmian z niniejszym statucie wymaga Uchwały Rady Miejskiej w Radlinie.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »