reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/377/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Skoczowa oraz określenia zakresu ich działania

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 10 Statutu Gminy Skoczów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/78/2007 r. Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Tworzy się na terenie Miasta Skoczowa następujące jednostki pomocnicze:

1. osiedle „Górny Bór”

2. osiedle „Centrum”

3. osiedle „Za Wisłą”

4. osiedle „Południe”

§ 2. Granice jednostek pomocniczych określa załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Do zadań jednostek pomocniczych należy:

1) reprezentowanie we współpracy z radnymi Rady Miejskiej Skoczowa interesów mieszkańców jednostki pomocniczej wobec władz Gminy i innych jednostek pomocniczych,

2) zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,

3) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnogminnym, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,

4) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.

2. Dla realizacji celów określonych w ust. 1, Rady jednostek pomocniczych współpracują z radnymi z danego okręgu wyborczego, z Radą Miejską Skoczowa oraz organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi działającymi na ich terenie.

§ 4. 1. Szczegółowe zasady działania jednostki pomocniczej określa jej statut.

2. Statut jednostki pomocniczej uchwala Rada Miejska Skoczowa, odrębnie dla każdej jednostki pomocniczej.

3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez Gminę oraz sposób ich realizacji,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Miejskiej nad działalnością organów jednostki pomocniczej,

§ 5. 1. Rada Miejska w uzasadnionych przypadkach może rozszerzyć, na wniosek rady jednostki pomocniczej, zakres działania określony w niniejszej uchwale.

2. Rada Miejska może w uzasadnionych przypadkach przekazać jednostce pomocniczej w drodze odrębnej uchwały realizację zadań własnych Gminy.

3. Rada Miejska może w uzasadnionych przypadkach upoważnić w drodze odrębnej uchwały Zarząd jednostki pomocniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/135/91 Rady Gminy Skoczów z dnia 4 października 1991 r. w sprawie utworzenia w mieście Skoczów osiedli i uchwalenia dla nich Statutów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Biuletynie Informacji Publicznej i w „Wieściach Skoczowskich”.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek


Załącznik do Uchwały Nr XXX/377/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama