| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZSO.0719/2-1-1/13/AP Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Poczesna

z dnia 9 maja 2013r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

§   1.   Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż:  

1)   Pani Karina Bekus zam. gmina Poczesna, zwróciła się z   prośbą o   pomoc w   formie rehabilitacji w   Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i   Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Ośrodkiem”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka – Soni Bekus,  

2)   dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i   potrzebę rehabilitacji dziecka w   Ośrodku,  

3)   kierownik Ośrodka wyraził zgodę i   określił ilość godzin rehabilitacji w   wymiarze dwóch godzin tygodniowo w   okresie od 02.01.2013 r. do 30.06.2013 r.,  

4)   pobyt w   Ośrodku w   następnych okresach będzie wynikał z   kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Poczesnej a   ilość godzin rehabilitacji będzie określona przez kierownika Ośrodka.  

§   2.   Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Ośrodek, w   wysokości określonej Zarządzeniem nr 172/12 z   dnia 28.11.2012 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w   Częstochowie, a   Miasto Częstochowa do niezwłocznego informowania o   każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w   szczególności o   opuszczeniu przez dziecko Ośrodka przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.  

§   3.   1.   Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, wynosi w   dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 29,30 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 30/100).  

2.   O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie, Miasto Częstochowa zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w   terminie 7   dni od daty jego ogłoszenia.  

3.   Rozliczenie możliwej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w   wyniku zmiany odpłatności następować będzie w   terminie jednego miesiąca od wejścia w   życie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie. W   tym przypadku stronom umowy nie   przysługują odsetki ustawowe.  

§   4.   1.   Strony ustalają, iż ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w   drodze miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz Miasta Częstochowy, w   terminie 14   dni od otrzymania Faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Poczesnej, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78   1050 1142   1000 0022   7232 0124.  

2.   Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.  

§   5.   Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o   których mowa w   §   4   Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i   żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.  

§   6.   W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z   Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.  

§   7.   Porozumienie obowiązuje nie   dłużej niż do ukończenia przez S.B. pesel 06260200589   18. roku życia.  

§   8.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o   pomocy społecznej i   aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.  

§   9.   Spory związane z   realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.  

§   10.   Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.  

§   11.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w   tym dwa egzemplarze dla Miasta.  

§   12.   Porozumienie zostanie opublikowane w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt Gminy Poczesna  

 

 

Krzysztof   Ujma  

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy  

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  

 

 

Przemysław   Koperski  

 

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy  

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i   Spraw Społecznych  

 

 

Adrian   Staroniek  

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »