| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach nr XXII/185/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r., poz. 391), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie - Rada Miejska w   Łazach na wniosek Burmistrza Łaz uchwala co następuje:  

§   1.   W uchwale Rady Miejskiej w   Łazach nr XXII/185/12 z   dnia 28 grudnia 2012r. w   sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany  

1)   w § 1   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

"1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Łazy, w   wysokości 11   zł miesięcznie za osobę."  

2)   w § 1   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

"2. Ustala się obniżoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Łazy jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 5,50 zł miesięcznie za osobę"  

3)   po § 1   dodaje się §   1a w   brzmieniu:  

  1a  

Stawka opłaty, o   której mowa w   § 1   ust. 2   ulega obniżeniu o   20% na każdego mieszkańca jeżeli właściciel nieruchomości jest uczestnikiem Programu Wsparcia "Rodzina 3+" w   Gminie Łazy, którego zasady reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w   Łazach.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała ma moc obowiązującą od 1   lipca 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »