| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/880/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.), art. 91 i 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), w związku z art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.)

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:

§ 1. Ilekroć w dalszej treści będzie mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) szkołach – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a-c ustawy,

3) przedszkolach – należy przez to rozumieć przedszkola, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy,

4) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy,

5) placówkach - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy,

6) poradniach – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 4, w związku z art. 71b ust. 2a ustawy,

7) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy, wychowanków i dzieci,

8) uczniu niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3-3a  ustawy,

9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną i fizyczną, inną niż miasto Katowice, prowadzącą szkołę, przedszkole, placówkę, poradnię, inną formę wychowania przedszkolnego, uprawnioną do otrzymywania dotacji z budżetu miasta Katowice,

10) organie dotującym – należy przez to rozumieć miasto Katowice,

11) podmiocie kontrolowanym - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, placówkę, poradnię i inną formę wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, otrzymującą dotacje z budżetu miasta Katowice, a także organ prowadzący daną  szkołę, przedszkole, placówkę, poradnię, inną formę wychowania przedszkolnego,

12) rachunku bankowym – należy przez to rozumieć rachunek bankowy szkoły, przedszkola, placówki, poradni, innej formy wychowania przedszkolnego, wskazany organowi dotującemu przez organ prowadzący, służący wyłącznie dla dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem szkoły, przedszkola, placówki, poradni lub innej formy wychowania przedszkolnego,

13) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

14) roku – należy przez to rozumieć rok budżetowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia,

15) miesiącu - należy przez to rozumieć miesiąc w danym roku, obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia tego miesiąca, na który jest udzielana dotacja przez organ dotujący,

16) prognozowanej liczbie uczniów – należy przez to rozumieć przewidywaną liczbę uczniów
w danym miesiącu roku, na który ma być udzielona dotacja,

17) rozliczeniu wykorzystania dotacji - należy przez to rozumieć rozliczenie wykorzystania dotacji, narastająco za poszczególne półrocza danego roku,

18) kontrolującym – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miasta Katowice upoważnionego przez Prezydenta Miasta Katowice do przeprowadzenia kontroli w dotowanych szkołach, przedszkolach, placówkach, poradniach i innych formach wychowania przedszkolnego, oraz w ich organach prowadzących,

19) systemie elektronicznym – należy przez to rozumieć system elektroniczny służący do obsługi i rozliczania dotacji, wskazany i administrowany przez Urząd Miasta Katowice, w tym między innymi służący do rejestracji imienia i nazwiska ucznia, numeru pesel ucznia, adresu ucznia, danych dotyczących liczby uczniów, danych finansowych dot. rozliczenia wykorzystania dotacji, danych identyfikujących dokumenty finansowe.

§ 2. Z budżetu miasta Katowice udzielane są dotacje dla następujących szkół, przedszkoli, placówek, poradni i innych form wychowania przedszkolnego:

1) szkół niepublicznych, o których mowa w art. 90 ust. 2a i 3 ustawy;

2) przedszkoli publicznych, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy;

3) przedszkoli niepublicznych, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy;

4) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2d ustawy;

5) placówek niepublicznych, o których mowa w art. 90 ust. 3a;

6) poradni niepublicznych, o których mowa w art. 90 ust. 1a.

§ 3. 1. Dotacje są udzielane w wielkościach określonych w niniejszej uchwale, na każdego ucznia:

1) szkoły niepublicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice;

2) szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunku wymienionego w pkt. 1, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta Katowice wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie miasta Katowice szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju;

3) przedszkola publicznego w wysokości równej wydatkom bieżącym, przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Katowice, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice;

4) przedszkola niepublicznego w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie miasta Katowice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice;

5) innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w wysokości równej 40 % ustalonych w budżecie miasta Katowice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice;

6) placówki niepublicznej, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice, a w przypadku niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice;

7) publicznego przedszkola, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej oraz niepublicznych ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Katowice;

z zastrzeżeniami, o których mowa w § 4.

2. Dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zgodnie z przepisami prawa możliwe jest realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dotacja jest udzielana na każdego ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1, a dla pozostałych uczniów w wysokości określonej w ust.1 pkt 2, z zastrzeżeniami, o których mowa w § 4.

§ 4. 1. Dotacja przysługuje na każdego ucznia szkoły, przedszkola, placówki, poradni, innej formy wychowania przedszkolnego, uprawnionych do otrzymywania dotacji.

2. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 2, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

3. Dotacje dla szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

4. Dotacje dla szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2, przysługują za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. W przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w styczniu lub w lutym, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie do końca lutego.

6. Dotacji nie przyznaje się na dany rok, jeżeli wniosek o jej udzielenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, został złożony po terminie, lub jeżeli wniosek nie zawiera wymaganych danych.

7. W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi, dotyczącego określenia, uczniem której szkoły jest dana osoba, decydującym o tym jakiej szkole należna jest dotacja na danego ucznia w danym miesiącu, będzie pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia, lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemne oświadczenie ucznia. Natomiast w przypadku, gdy uczeń szkoły dla dorosłych jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną szkołę, organ dotujący ma prawo żądania przedłożenia w Urzędzie Miasta w Katowicach pisemnego oświadczenia ucznia, potwierdzającego jego uczęszczanie do danej szkoły lub szkół, dla których przekazywana jest dotacja na tego ucznia.

8. Dotacja przysługuje na każdego ucznia zapisanego i zaewidencjonowanego w dokumentacji przedszkola, poradni  lub innej formy wychowania przedszkolnego za dany miesiąc, wg stanu na ostatni dzień tego miesiąca, nawet jeżeli uczeń nie uczęszcza na zajęcia z powodu choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności, za wyjątkiem:

1) jeżeli umowa z rodzicami ucznia wygasła z końcem czerwca danego roku, to niezależnie od tego, że  uczeń nie został skreślony z ewidencji, dotacja od lipca danego roku nie przysługuje,

2) w przypadku uczęszczania uczniów do innych przedszkoli, poradni lub innych form wychowania przedszkolnego, w związku z przerwą urlopową w przedszkolach, poradniach  lub innych formach wychowania przedszkolnego, do których uczniowie są zapisani, uczniowie ci winni być wykazywani w informacji, o której mowa w § 8 ust. 2, wyłącznie przez organy prowadzące  przedszkola, poradnie  lub inne formy wychowania przedszkolnego, do których uczniowie uczęszczają przez okres przerwy urlopowej,

3) w przypadku zawarcia przez rodziców lub opiekunów prawnych umowy o uczęszczanie ucznia do przedszkola, poradni lub innej formy wychowania przedszkolnego z więcej niż jednym przedszkolem, poradnią lub inną formą wychowania przedszkolnego, dotacja na tego ucznia, przysługuje tej jednostce, która faktycznie sprawuje opiekę nad uczniem i do której uczeń uczęszcza.

9. Dotacja nie przysługuje za okres przerwy w działalności przedszkola, poradni, innej formy wychowania przedszkolnego. Dopuszcza się udzielanie dotacji dla  przedszkoli, poradni i innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie przerwy w ich działalności spowodowanej wyłącznie jednorazową przerwą urlopową trwającą maksymalnie nieprzerwanie jeden pełny miesiąc w danym roku.

10. Za okres przerwy urlopowej, o której mowa w ust. 9, w działalności przedszkola, poradni, innej formy wychowania przedszkolnego, organ dotujący przekazuje dotację na uczniów tych przedszkoli, poradni i innych form wychowania przedszkolnego, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przerwę urlopową, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2.

11. Organy prowadzące przedszkola, poradnie i inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są do złożenia pisemnej informacji o terminie przerwy, o której mowa w ust. 9, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego przerwę urlopową.

12. Na uczniów placówek organ dotujący przekazuje dotację za dany miesiąc, wg stanu uczniów zaewidencjonowanych w dokumentacji placówki, na ostatni dzień danego miesiąca, nie zmniejszając przy tym  liczby uczniów, którzy z różnych przyczyn przebywają poza placówką.

13. Na uczniów szkół wymienionych w § 3 ust.1 pkt 1, organ dotujący przekazuje dotację za dany miesiąc, według stanu uczniów zaewidencjonowanych w dokumentacji szkoły na ostatni dzień tego miesiąca.

14. Organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są do comiesięcznej aktualizacji w systemie elektronicznym danych dotyczących miejsca zamieszkania i zameldowania uczniów.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji w danym roku następuje na podstawie wniosku złożonego na dany rok w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, przez organ prowadzący szkołę, przedszkole, poradnię, placówkę lub inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2.

2. Wzór wniosku (wraz z określeniem zakresu danych ujmowanych we wniosku) oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, określi Prezydent Miasta Katowice w odrębnym trybie.

§ 6. 1. Dotacje, o których mowa w § 3, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, poradni, placówki, innej formy wychowania przedszkolnego, w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacje mogą być wykorzystane  wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły, przedszkola, poradni, placówki, innej formy wychowania przedszkolnego.

3. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1-2, dotowane szkoły, przedszkola, placówki, poradnie i inne formy wychowania przedszkolnego, wymienione w § 2, mogą ponosić wydatki bieżące między innymi na dofinansowanie:

1) zapewnienia warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

2) wykonywania bieżących remontów obiektów,

3) zapewnienia zatrudnienia pracowników (nauczycieli) dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, jak również obsługi administracyjno-finansowej, organizacyjnej oraz technicznej,

4) wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

4. Ze środków dotacji, o której mowa w § 3, nie pokrywa się wydatków na inwestycje (w tym wydatków na inwestycje kubaturowe, wydatków na modernizacje obiektów budowlanych), wydatków na modernizacje środków trwałych ruchomych, wydatków na zakup środków trwałych ruchomych, za wyjątkiem środków trwałych ruchomych będącymi  pomocami naukowymi, księgozbiorem, meblami.

5. Dotacji, o której mowa w § 3, nie można rozliczyć poprzez zaksięgowanie kosztów amortyzacji.

6. Ze środków dotacji, o której mowa w § 3, nie można pokrywać wydatków ponoszonych przez organy prowadzące innych niż określone w ust.1-2.

§ 7. 1. Wysokość łącznej kwoty dotacji, wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej, określa Rada Miasta Katowice w uchwale budżetowej na dany rok.

2. Wysokość jednostkowych miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w danym roku określa Prezydent Miasta Katowice w odrębnym trybie.

3. Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez miasto Katowice na ucznia przedszkola oraz ucznia szkoły danego typu i rodzaju, oblicza się na podstawie:

1) kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok w przedszkolach oraz poszczególnych typach i rodzajach szkół, wg stanu na początek roku, z zastrzeżeniem pkt 3,

2) liczby uczniów w przedszkolach oraz szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto Katowice, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, wg danych z systemu informacji oświatowej,

3) kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok w przedszkolach oraz poszczególnych typach i rodzajach szkół, a dotyczących doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego, wg stanu na dzień uchwalenia przez Radę Miasta Katowice planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Do czasu ustalenia wysokości jednostkowych miesięcznych stawek dotacji, o których mowa w ust. 2, dotacje przekazywane są w wysokości stawek z roku poprzedniego.

5. Po ustaleniu stawek dotacji, o których mowa w ust. 2, następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych w poszczególnych miesiącach roku, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 6.

6. W przypadku przekazania kwot dotacji w poszczególnych miesiącach roku w wysokości wyższej od należnej, a wynikającej z ustalenia wysokości jednostkowych miesięcznych stawek dotacji, o których mowa w ust. 2, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji na następny miesiąc.

7. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Katowice z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez szkoły, przedszkola, placówki, poradnie i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2, realizujących te zadania, dotacja udzielana przez miasto Katowice zostanie podwyższona o kwoty otrzymanej dodatkowo części oświatowej subwencji ogólnej.

8. W przypadku otrzymania przez Miasto Katowice dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez szkoły, przedszkola, placówki, poradnie i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2, realizujących te zadania, dotacja udzielana przez miasto Katowice zostanie podwyższona o kwoty otrzymanej dodatkowo dotacji celowej.

§ 8. 1. Organ dotujący przekazuje dotacje, o których mowa w § 3 ust. 1-2, w dwunastu częściach do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, poradni, placówki, innej formy wychowania przedszkolnego.

2. Celem otrzymania dotacji w danym miesiącu organ prowadzący składa w Urzędzie Miasta Katowice  ,,Informację miesięczną o liczbie uczniów”, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Warunkiem wypłaty dotacji w danym miesiącu, w przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest złożenie w Urzędzie Miasta Katowice, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, list obecności na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji. Nie składa się list obecności w miesiącu sierpniu za lipiec danego roku oraz w miesiącu wrześniu za sierpień danego roku. Lista obecności winna zawierać liczbę porządkową, czytelnie wpisane imię i nazwisko ucznia oraz czytelny podpis ucznia uczestniczącego w zajęciach, o których mowa powyżej. Każda strona listy obecności winna być opatrzona pieczęcią nagłówkową szkoły oraz zatwierdzona przez dyrektora szkoły i organ prowadzący poprzez złożenie na niej podpisów.

4. Informację, o której mowa w ust. 2, organ prowadzący składa w formie elektronicznej, w systemie informatycznym, oraz w formie dokumentu podpisanego przez organ prowadzący, będącego wydrukiem z wyżej wymienionego systemu i przedkłada ją w Urzędzie Miasta Katowice do 10-go dnia każdego miesiąca.

5. Wzór informacji (wraz z określeniem zakresu danych ujmowanych w informacji), o której mowa w ust. 2, oraz dokumenty, które należy dołączyć do niniejszej informacji, określi Prezydent Miasta Katowice w odrębnym trybie.

6. W celu wprowadzenia danych do systemu elektronicznego jest on raz w miesiącu odblokowywany przez pracownika Urzędu Miasta Katowice, w terminach, o których pracownik Urzędu Miasta Katowice będzie informował organy prowadzące co miesiąc za pomocą komunikatu w tym systemie elektronicznym.

7. Obliczenia należnej miesięcznej kwoty dotacji dokonuje się jako: iloczyn jednostkowej miesięcznej stawki dotacji i prognozowanej liczby uczniów na dany miesiąc, skorygowanej o liczbę uczniów wynikającą z rozliczenia liczby uczniów za miesiąc poprzedni, a wykazanej w informacji, o której mowa w ust. 2, a także skorygowanej o korekty wymienione w ust. 9.

8. Przekazanie przez organ dotujący kwoty dotacji, o której mowa w ust. 2, następuje najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca, z zastrzeżeniem, że dotację za grudzień organ dotujący przekaże do 15 grudnia danego roku.

9. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nieprawidłowości w informacji, o której mowa w ust. 2, organ prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji, z zastrzeżeniem pkt. 1 - 3:

1) korektę można złożyć do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego korekta dotyczy,

2) w danym miesiącu można złożyć wyłącznie jedną korektę,

3) w roku następnym nie przyjmuje się korekt dotyczących roku poprzedniego, za wyjątkiem korekty za miesiąc grudzień.

§ 9. Ustalona przez organ dotujący na 31 grudnia danego roku, na podstawie informacji wymienionej w § 8 ust. 2 składanej w ciągu roku, kwota dotacji należnej, o którą należałoby skorygować dotację wypłaconą w ratach w danym roku dla szkół, przedszkoli, poradni, placówek i innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3:

1) zostaje wypłacona przez organ dotujący do dnia 28 lutego kolejnego roku – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej zaliczkowo od stycznia do grudnia danego roku jest niższa od kwoty należnej,

2) podlega zwrotowi do budżetu miasta Katowice przez organ prowadzący – w przypadku, gdy kwota dotacji wypłaconej zaliczkowo od stycznia do grudnia danego roku jest wyższa od kwoty należnej.

§ 10. 1. Rozliczenie wykorzystania dotacji organ prowadzący składa w formie elektronicznej, w systemie informatycznym, oraz w formie dokumentu podpisanego przez organ prowadzący, będącego wydrukiem z wyżej wymienionego systemu.

2. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji (wraz z określeniem zakresu danych ujmowanych w rozliczeniu), o którym mowa w ust.1, oraz dokumenty, które należy dołączyć do niniejszego rozliczenia, określi Prezydent Miasta Katowice w odrębnym trybie.

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji organ prowadzący sporządza za niżej wymienione okresy i przedkłada w Urzędzie Miasta Katowice, w następujących terminach:

1) do 25 lipca danego roku: za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku,

2) do 31 stycznia roku następnego po roku objętym rozliczeniem: za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

4. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nieprawidłowości w przedłożonym organowi dotującemu rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanego wcześniej rozliczenia, z zastrzeżeniem pkt 1–2:

1) nie składa się korekt za okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku,

2) za okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku można złożyć wyłącznie jedną korektę, w terminie do 15 lutego roku następnego po okresie objętym rozliczeniem.

5. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący nieprawidłowości w rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący jest zobowiązany do przedłożenia na piśmie organowi dotującemu pisemnego wyjaśnienia w sprawie stwierdzonych niezgodności oraz w razie potrzeby winien złożyć pisemną korektę rozliczenia. Organ dotujący może wezwać organ prowadzący do przedłożenia na piśmie wyjaśnień i korekty rozliczenia w każdym czasie, jednak nie później niż do końca roku następującego po roku objętym rozliczeniem wykorzystania dotacji.

§ 11. 1. W przypadku zaprzestania działalności szkoły, przedszkola, placówki, poradni lub innej formy wychowania przedszkolnego, wymienionych w § 2, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w § 10 ust. 1, w terminie 14 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.

2. Organ prowadzący, który przekazuje w trakcie roku kalendarzowego prowadzenie szkoły, przedszkola, placówki, poradni lub innej formy wychowania przedszkolnego, innej osobie prawnej lub fizycznej, zobowiązany jest złożyć rozliczenie, o którym mowa w § 10 ust. 1, za okres prowadzenia szkoły w danym roku kalendarzowym, w ciągu 14 dni od dnia przekazania szkoły.

§ 12. 1. Za dzień przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1, § 8 ust. 2, § 10 ust. 1 przyjmuje się faktyczną datę wpływu tych dokumentów do Urzędu Miasta Katowice.

2. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1, § 8 ust. 2, § 10 ust. 1, oraz wszelkie inne dokumenty związane z udzielaniem i rozliczaniem wykorzystania dotacji, które są przedkładane organowi dotującemu, winny być opatrzone pieczęcią nagłówkową organu prowadzącego oraz podpisane pod pieczęciami imiennymi przez osoby upoważnione do składania oświadczeń majątkowych i reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami w aktualnym i właściwym dla podmiotu (organu prowadzącego) rejestrze, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 2 podpisane są przez osoby inne niż wymienione w ust. 2, wymaga się przedłożenia stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego.

§ 13. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy, oraz zgodności liczby uczniów i rzetelności danych wykazanych w informacji, o której mowa w § 8 ust. 2, która stanowi podstawę przekazania dotacji.

2. Zakres kontroli przeprowadzanej przez osoby upoważnione, o których mowa w § 14 ust. 1, dotyczy prowadzonej dla szkoły, przedszkola, placówki, poradni oraz innej formy wychowania przedszkolnego dokumentacji:

1) organizacyjnej, w tym między innymi umów o nauczanie uczniów, świadectw ukończenia szkoły będących podstawą do przyjęcia uczniów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

2) finansowo-księgowej, w tym między innymi dowody wpłat czesnego, faktury, rachunki, raporty kasowe, wyciągi bankowe, księgi finansowe,

3) przebiegu nauczania, w tym między innymi księgi uczniów, księgi wychowanków, dziennika zajęć,

4) innych nośników informacji, niż wymienione w pkt 1-3, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania dotacji, oraz poprawności obliczenia kwoty dotacji, w celu ustalenia zgodności informacji, o których mowa w § 8 ust. 2, oraz zgodności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych z przedłożonym rozliczeniem wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 10 ust. 1.

3. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu organu  prowadzącego kontrolowany podmiot o terminie planowanej kontroli,

2) doraźnie, w celu ustalenia okoliczności opisanych w ust. 1 i ust. 2 pkt 1-4 oraz w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Na dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji Miasta Katowice, dotowany zobowiązany jest umieścić opis:„Wydatek sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Katowice w kwocie …….. . Dotyczy … (nazwa dotowanej jednostki) …”oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby reprezentującej organ prowadzący.

§ 14. 1. Kontrolę w podmiotach kontrolowanych przeprowadzać będą pracownicy Urzędu Miasta Katowice upoważnieni przez Prezydenta Miasta Katowice.

2. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić organ prowadzący, co najmniej na trzy dni przed planowaną kontrolą, o terminie i zakresie kontroli oraz okresie objętym kontrolą.

3. Kontrola może mieć miejsce zarówno w siedzibie organu prowadzącego kontrolowany podmiot jak i w prowadzonym przez niego przedszkolu, szkole, poradni, placówce, innej formie wychowania przedszkolnego, bądź w siedzibie organu dotującego.

4. Organ prowadzący kontrolowany podmiot, lub osoba go reprezentująca, jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym w szczególności:

1) niezwłocznego przedstawiania do kontroli żądanych dokumentów i materiałów,

2) sporządzania niezbędnych w zakresie prowadzonej kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów wskazanych przez kontrolującego,

3) pisemnego i ustnego udzielania wyjaśnień w terminach uzgodnionych z kontrolującym,

4) w miarę możliwości udostępnienia oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.

5. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie oględzin, dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczenia, pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji wymienionej w § 13 ust. 1-2.

6. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w zakresie prowadzonej kontroli, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach, w terminie uzgodnionym z kontrolowanym.

§ 15. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla organu dotującego i jeden dla organu prowadzącego.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości. Zakres informacji, które powinien zawierać protokół kontroli wyszczególniono w § 16.

3. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i osoby upoważnione przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu oraz osoba pełniąca funkcję głównego księgowego kontrolowanego podmiotu.

4. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez organ prowadzący, protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu.

5. Organ prowadzący może w ciągu 3 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 1, przedłożyć w Urzędzie Miasta Katowice pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy złożenia podpisu na protokole kontroli.

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych i dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach prawa.

7. Organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, o którym mowa w ust. 1.

8. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

9. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 8, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

10. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

11. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowaną szkołę, przedszkole, poradnię, placówkę, inną formę wychowania przedszkolnego.

12. W terminie 30 dni od upływu terminu na wniesienie umotywowanych zastrzeżeń przez organ prowadzący kontrolowany podmiot, lub w terminie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na wniesione umotywowane zastrzeżenia, organ dotujący kieruje do organu prowadzącego wystąpienie pokontrolne, informując jednocześnie o powyższym podmiot kontrolowany.

13. Wystąpienie pokontrolne zawiera opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wraz z określeniem sposobu ich usunięcia. W przypadku nieprawidłowości mających wpływ na wysokość przyznanej lub wykorzystanej dotacji, organ dotujący wzywa w wystąpieniu pokontrolnym do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

14. Wydatki ujęte w rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 10 ust. 1, potwierdzone dokumentami finansowymi nie posiadającymi opisu, o którym mowa w § 13 ust. 4 uznaje się za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

15. W przypadku nieudostępnienia kontrolującemu dokumentacji, o której mowa w § 13 ust. 2, a na podstawie której sporządzono dokumentację, o której mowa w § 8 ust. 2 i § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 14, wydatki za okres podlegający kontroli, uznaje się za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 16. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jego adres, wskazanie organu prowadzącego,

2) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę, datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, końcową datę sporządzenia protokołu,

3) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

4) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,

5) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

6) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

7) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

8) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

9) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

10) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,

11) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu i głównego księgowego.

§ 17. 1. Przekazanie dotacji wymienionej w § 3 i § 8 zostanie wstrzymane w przypadku:

1) niezłożenia w terminie miesięcznej informacji, o której mowa w § 8 ust. 2, lub nieusunięcia stwierdzonych przez dotującego błędów lub braków w informacji,

2) niezłożenia w terminie rozliczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, lub nieusunięcia stwierdzonych przez dotującego błędów lub braków w rozliczeniu,

3) stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja lub jej część została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do czasu dokonania zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub spełnienia warunków, jakie zostaną określone w wystąpieniu pokontrolnym,

4) stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

5) otrzymania od organu sprawującego nadzór pedagogiczny informacji, że szkoła, przedszkole, placówka, poradnia lub inna forma wychowania przedszkolnego działa z naruszeniem przepisów prawa,

6) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

2. Wstrzymana dotacja jest wypłacana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1.

§ 18. 1. Dotacje w części niewykorzystanej do końca danego roku organ prowadzący winien zwrócić do budżetu organu dotującego w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

2. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego wraz z odsetkami, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji przez organ prowadzący za dany rok nie pozbawia miasta Katowice możliwości dochodzenia zwrotu dotacji wraz z odsetkami, na zasadach określonych w przepisach prawa.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 20. Traci moc uchwała nr LXIV/1542/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz uchwała nr XII/215/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »