| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 354/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i Rusinowice


Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1; w   związku z   art. 14 ust.8 i   art.29 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z   późn. zmianami)  

na wniosek Wójta Gminy Koszęcin  

po stwierdzeniu,  

iż  plan nie narusza  ustaleń studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin, zatwierdzonego Uchwałą 308/XXX/2013  Rada Gminy w   Koszęcinie  

z dnia 30 stycznia 2013 r.  

Rada Gminy Koszęcin uchwala:  

miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice  

Rozdział 1.
przepisy ogólne  

§   1.   1.   Plan obejmuje obszar w   granicach wyznaczonych na załączniku graficznym nr 1.  

2.   Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   ust. 1   składa się z   tekstu /ustaleń/  planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników: załącznik nr 1– rysunek planu sporządzony na kopii  mapy ewidencyjnej w   skali 1:2000 wraz z   wyrysem ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin,  załącznik  Nr2   –  rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag; załącznik Nr3 – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą  do zadań własnych Gminy, oraz  zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

3.   Zakres ustaleń planu zawiera się w   następujących rozdziałach i   obejmuje:  

 

1)  

Rozdział 1  

Przepisy ogólne.  

2)  

Rozdział 2  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego. Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

3)  

Rozdział 3  

Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.  Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy.  

4)  

Rozdział 4  

Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji.  

5)  

Rozdział 5  

Zasady przebudowy,  rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.  

6)  

Rozdział 6  

Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych.  

7)  

Rozdział 7  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

8)  

Rozdział 8  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.  

9)  

Rozdział 9  

Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału  nieruchomości.  

10)  

Rozdział 10  

Stawki procentowe.  

11)  

Rozdział 11  

Przepisy końcowe.  
 

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rada Gminy w   Koszęcinie;  

2)   planie   – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w   Koszęcinie, którego ustalenia ujęte są w   Uchwale;  

3)   ustawie lub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity);  

4)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu, które przeważa w   terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 70% powierzchni danego terenu/;  

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeznaczenie podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe; warunki i   zasady realizacji w/w przeznaczenia określają ustalenia planu;  

6)   zabudowa zagrodowa   – zabudowa przeznaczona do prowadzenia działalności rolniczej;  

7)   wskaźnik powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni zabudowy /liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek w   stanie wykończonym/ do powierzchni działki budowlanej;  

8)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej;  

9)   dachy płaskie   –należy przez to rozumieć dach o   nachyleniu od 5 0 do 15 0

10)   dachy strome   –należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o   nachyleniu  od 16 0 do 45 0

11)   wskaźnik intensywności zabudowy –   należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w   zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni działki budowlanej;  

§   3.   1.   Przedmiotem ustaleń planu, jest teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem określający jego przeznaczenie podstawowe:   R   - tereny rolnicze  

2.   W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia dopuszczalnego określonego indywidualnie dla wydzielonego terenu.  

3.   Dla wyznaczonego linią rozgraniczająca i   oznaczonego symbolem terenu obowiązują ustalenia, sformułowane w   formie zapisów tekstowych.  

4.   Następujące oznaczenia graficzne w   rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:  

1)   granica obszaru objętego   planem;  

2)   linie rozgraniczające teren o   różnych funkcjach i   /lub różnych zasadach                                             zagospodarowania;  

3)   symbole określające  przeznaczenie podstawowe;  

5.   Następujące oznaczenia graficzne w   rysunku planu są informacjami planistycznymi:  

1)   granica administracyjna z   gminą Lubliniec;  

2)   orientacyjny przebieg gazociągu przesyłowego.  

Rozdział 2.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   4.   1.   Warunki, zasady i   standardy zabudowy obszaru planu należy realizować według zasady realizacji jednorodnej formy architektonicznej budynków  zgodnie z   warunkami określonymi ustaleniami planu.  

2.   W zakresie ograniczeń w   zagospodarowaniu terenu obowiązuje zakaz:  

1)   lokalizacji obiektów tymczasowych;  

2)   budowy ogrodzeń z   prefabrykowanych elementów betonowych;  

3)   umieszczanie reklam wolnostojących.  

Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   5.   1.   Ze względu na specyfikę obszaru nie ustalono wymagania wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

Rozdział 3.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.  
Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy;  

§   6.   1.   Wyznacza  się  teren  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi i   oznaczony  symbolem   1R  -   tereny rolnicze;  

2.   przeznaczenie podstawowe -   tereny orne, sady, tereny łąk i   zieleni łęgowej, obiekty związane z   produkcją rolniczą;  

3.   przeznaczenie   dopuszczalne   - zabudowa zagrodowa, lasy, ciągi pieszo-jezdne, infrastruktura techniczna zgodnie z   ograniczeniami   § 4   ust. 2.  

4.   Dla terenów obowiązują zasady wg   § 16 ust. 1, 2, 3.  

5.   Ustala się następujące   zasady kształtowania  zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)                 wskaźnik powierzchni zabudowy                                                           - do 20% powierzchni działki  

2)                 minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej                 - 80%  

3)   minimalny i   maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy                 - 0.01-0.35  

4)                 minimalna liczba miejsc do parkowania dla zabudowy zagrodowej– min. 1   na mieszkanie lub                               min. 1   miejsce  postojowe na 50m 2 powierzchni obiektu produkcyjnego związanego z   produkcją   rolniczą;  

5)                 sposób realizacji parkingów – w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego lub                                             dopuszczalnego;  

6.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów  zabudowy zagrodowej   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                               -do 2   kondygnacji  nadziemnych w   tym poddasze żytkowe;  

2)   wysokość w   kalenicy                                                           - do 7m  

3)   szerokość elewacji frontowej                                             - do 8m  

4)   geometria dachu- dachy płaskie lub dachy strome  

5)   kalenica - prostopadła lub równoległa   do granic działki  

6)   linia zabudowy- ze względu na charakter zabudowy- nie wyznaczona  

7)   dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej w   granicy działek.                

7.   W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych   obowiązują:  

1)                 maksymalna wysokość zabudowy                                             - do 12m  

§   7.   1.   Wyznacza  się  tereny  wydzielone  liniami  rozgraniczającymi i   oznaczone  symbolem   2R  -   tereny rolnicze  

2.   przeznaczenie podstawowe -   tereny orne, sady, tereny łąk i   zieleni łęgowej, obiekty związane z   produkcją rolniczą  

3.   przeznaczenie   dopuszczalne   -  lasy, ciągi pieszo-jezdne,  infrastruktura techniczna zgodnie z   ograniczeniami wg   § 4   ust. 2.  

4.   Dla terenów obowiązują zasady   § 16 ust. 1, 2, 3.  

5.   Ustala się następujące   zasady kształtowania  zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)                 wskaźnik powierzchni zabudowy - do 10% powierzchni działki  

2)                 minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej                 - 85%  

3)                               maksymalny i   minimalny wskaźnik  intensywności zabudowy                               - 0.01-0.05  

4)                 minimalna liczba miejsc do parkowania – min. 1   miejsce  postojowe na 50m 2 powierzchni obiektu związanego z   produkcją rolniczą  

5)                 sposób realizacji parkingów – w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego;  

6.   W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych   obowiązują:  

1)                 maksymalna wysokość zabudowy                                             - do 12m  

2)                 linia zabudowy- ze względu na charakter zabudowy- nie wyznaczona  

3)   dopuszcza się realizację obiektów budowlanych w   granicy działek.  

Rozdział 4.
Zasady  rozbudowy /przebudowy/ i   budowy systemów komunikacji  

§   8.   1.   Ustala się obsługę komunikacyjną z   drogi wojewódzkiej 906 i   dróg lokalnych powiązane układem   dróg wewnętrznych /poza obszarem planu/.  

2.   Plan nie reguluje  obsługi  komunikacyjnej  terenów  rolnych i   łąk w   zakresie  dróg  wewnętrznych (niezaliczanych  do  żadnej z   kategorii  dróg  publicznych).  

Rozdział 5.
Zasady rozbudowy /przebudowy/ i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   9.   Dopuszcza się przebieg  sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej z   ograniczeniem   § 4   ust. 2   .  

§   10.   Dopuszcza się budowę sieci wodociągowej.  

§   11.   Dopuszcza się budowę  sieci kanalizacyjnej.  

§   12.   Dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznych.  

§   13.   Dopuszcza się budowę i   rozbudowę sieci gazowej.  

§   14.   W zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza się budowę nowych sieci.  

Rozdział 6.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych  

§   15.   1.   Na obszarze   planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy dotyczących  terenów górniczych.  

2.   Nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów   ustawy o   ochronie przyrody.  

3.   Obszar  planu nie  jest  zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.  

4.   Obszar planu znajduje się w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków”.  

Rozdział 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   16.   Zasady ochrony środowiska  

1.   1   . Dla obszaru planu ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje lub może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej /w tym obiektów i   urządzeń łączności publicznej/ zgodnie z   ograniczeniami   § 4   ust. 2.  

2)   zakaz lokalizacji inwestycji przekraczających dopuszczalne normy uciążliwości,  

3)   dla obiektów i   urządzeń łączności publicznej eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;  

4)   zakaz odprowadzania do kanalizacji ścieków socjalno-bytowych oraz wód opadowych i   roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości;    

5)   zakaz składowania i   utylizacji odpadów oraz gospodarowania nimi w   sposób niezgodny z   ustawą z   dnia            14 grudnia 2012 r. „o odpadach” ( Dz.U.13,poz. 21);  

6)   zakaz budowy nowych kotłowni lokalnych bazujących na bezpośrednim spalaniu nieuszlachetnionego węgla i   odpadów oraz stosowania systemów opartych na spalaniu paliw o   sprawności energetycznej mniejszej niż 75%;    

7)   nakaz odprowadzania ścieków socjalno-bytowych  do systemów kanalizacji, w   przypadku, gdy parametry  nie spełniają parametry ścieków socjalno-bytowych nakaz oczyszczenia w   urządzeniach indywidualnych,  

8)   nakaz utwardzania ciągów pieszo-jezdnych w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem;  

9)   nakaz zastosowania do celów grzewczych dla budynków zabudowy zagrodowej oraz związanych z   produkcją rolniczą, w   których prowadzi się działalność gospodarczą   proekologicznych   źródeł ciepła;  

10)   nakaz wyposażenia nieruchomości i   punktów prowadzenia działalności związanej z   produkcją rolniczą, w   urządzenia do gromadzenia odpadów  ze wskazaniem na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz systematycznego wywozu odpadów;  

11)   nakaz zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu hałasu określonych w   rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 1   października 2012 r.                               ( Dz.U.12,poz. 1109);  

12)   nakaz zachowania poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;  

13)   W obszarze planu, na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny wyznaczone dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu. Na tych terenach należy   utrzymać poziom hałasu określony dla funkcji dominującej o   wartościach poniżej lub co najwyżej dopuszczalnych:  

a)   w granicach terenu o   przeznaczeniu   1R   obowiązuje ochrona przed hałasem jak dla  zabudowy zagrodowej,  

16)   Dla w/w terenów ochrona przed hałasem winna być zapewniona w   ramach realizowanego        przedsięwzięcia inwestycyjnego w   trybie wskazanych  przepisów odrębnych.  

2.   Dla obszarów planu położonego   wg § 15 ust.4   obowiązuje nakaz stosowania zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wód  podziemnych.  

3.   Obszar planu znajduje sięna terenie wskazanymdo objęcia  ochroną prawną w   formie Wiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązuje ochrona krajobrazu poprzez:  

1)   nakaz zachowanie bioróżności /ochronę istniejących cieków, ochronę zadrzewień i   zakrzewień  śródpolnych, istniejących zespołów zieleni łęgowej i   śródpolnej/  oraz utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjału ekologicznego istniejących systemów przyrodniczych;  

2)   zakaz realizacji obiektów budowlanych powyżej 12m.  

Rozdział 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków  oraz dóbr kultury współczesnej  

§   17.   1.   Na obszarze planu nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz obiekty o   walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego.  

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału  nieruchomości  

§   18.   1.   Nie wyznaczono granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

2.   Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w   kierunku zbliżonym do prostopadłego.  

3.   Dopuszcza się wydzielanie dróg i   dojazdów.  

4.   Obowiązuje nakaz, aby podział terenu uwzględniał dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej.  

5.   Minimalna powierzchni działki budowlane oraz szerokość frontu działki dla terenu - ze względu na charakter przeznaczenia   terenu R -   nie ustalono.  

6.   Dla zabudowy zagrodowej dopuszczonej na terenie   1R   powierzchnia  gospodarstwa  na podstawie przepisów z   zakresu ustawy o   gospodarce nieruchomościami.  

Rozdział 10.
Stawki procentowe  

§   19.   1.   Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w   związku z   uchwaleniem planu wynosi dla terenu   R - 5%.  

2.   Stawka, o   której mowa w   ust.1 stanowi podstawę pobrania  jednorazowej opłaty, o   której mówi art.36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Rozdział 11.
Przepisy końcowe  

§   20.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin.  

§   21.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi   Gminy Koszęcin.  

§   22.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 354/XXXV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 26 czerwca 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 354/XXXV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 26 czerwca 2013 r.  
 

dot.  

a)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice  

b)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z   miejscowością Łazy  

c)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w   okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej.  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- tekst jednolity z   późn. zmianami).  

Rada Gminy  Koszęcin  

§   1.   rozstrzyga o   sposobie rozstrzygnięcia  uwag, zgodnie z   ustawą o   samorządzie gminnym z   dnia 8   marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm) ze względu na brak wniesionych uwag.  

§   2.   1.   Pismem z   dnia 03.06. 3013 r. Pan Norbert Woźny złożył uwagę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice.  

2.   Uwaga dotyczy przekształcenia pod zabudowę mieszkaniową działki o   nr 750/34 położonej na mapie zasadniczej 521.122.25 i   124.05 przy ulicy Rusinowickej.  

§   3.   Nie uwzględnia się uwagi j.w ze względu na wskazanie działek poza obszarem  opracowania n/n planu, pismo traktuje się jako wniosek do planu /ewentualnie wykonanym po uwzględnieniu możliwości finansowych gminy/ w   innym trybie uchwałodawczym.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 354/XXXV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 26 czerwca 2013 r.  
 

dot.  

a)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice  

b)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z   miejscowością Łazy  

c)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w   okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej.  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- tekst jednolity z   późn. zmianami).  

Rada Gminy  Koszęcin  
rozstrzyga  

§   1.   o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w   planie z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z   ustawą o   samorządzie gminnym z   dnia 8   marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz o   finansach publicznych z   dnia 26 listopada 1998 r. (t.j. Dz.U. z   2003 r. Nr 15 poz. 148 z   późn. zm.).  

§   2.   Dla   w/w planów   nie przewiduje się nakładów z   zakresu infrastruktury technicznej oraz  nie przewiduje się możliwości pokrycia ewentualnych strat z   tytułu obniżenia wartości działek sąsiednich.  


Uzasadnienie

Przyjęte rozwiązania do:  

a)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice  

b)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z   miejscowością Łazy  

c)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w   okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej.  

honorują politykę gminy zawartą w   studium uwarunkowań, istniejący stan zagospodarowania terenu w   tym chronią tereny otwarte przed ekspansją niekontrolowanej zabudowy /realizacji obiektów budowlanych/ oraz umożliwią działania inwestycyjne  /   dot. planu   w okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej /   w kierunku zabudowy mieszkaniowej i   usługowej.  

W ramach procedury planistycznej wykonano wszystkie działania związane z   ogłoszeniami, uzgodnieniami, wyłożeniami itd., nie zgłoszono żadnych uwag do n/n planów.  

Ustalenia planu zawierają wszystkie elementy zagospodarowania przewidziane ustawą tj. wskazano warunki realizacji ewentualnych  inwestycji oraz wskazano zasady zagospodarowania poszczególnych terenów w   sposób umożliwiający ochronę terenów otwartych /krajobrazu/ i   ty samym skuteczne utworzenie na terenie- między miejscowościami Sadów i   Rusinowice oraz  na terenie sąsiadującym z   miejscowością Łazy-   Wiejskiego Parku Krajobrazowego.  

Reasumując przyjęcie planów jest zasadne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »