| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.407.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVI/172/13 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z 20 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych działającej przy Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, w całości

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXVI/172/13 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z 20 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych działającej przy Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, w całości - jako sprzecznej z art. 59 w związku z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)..

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego postanowiła zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2013 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych wchodzącą w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Zdaniem organu nadzoru procedura likwidacyjna szkoły określona w art. 59 ustawy o systemie oświaty jest możliwa do zastosowania tylko w odniesieniu do konkretnej szkoły, działającej jako odrębna jednostka organizacyjna. Nie można jej zastosować, jak to uczyniła Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w odniesieniu do szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że z chwilą utworzenia zespołu szkół poszczególne szkoły (placówki) wchodzące w jego skład tracą w pewnym zakresie swoją samodzielność. Działają pod wspólnym kierownictwem dyrektora zespołu, a nowoutworzony zespół jako całość - jednolita jednostka występuje w obrocie prawnym. Zgodnie bowiem z przepisem art. 62 ust. 2 ustawy o systemie oświaty dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy, a w zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek (art. 62 ust. 4 ustawy). Pozostałe organy szkół wchodzących w skład zespołu co prawda domyślnie (w braku odmiennej regulacji statutowej) nie podlegają połączeniu, ale ustawodawca nadaje przepisowi art. 62 ust. 1 zd. drugie charakter normy dyspozytywnej (ius dispositivum). Dopuszcza ona możliwość naruszenia - drogą unormowań statutowych nowoutworzonego zespołu - odrębności tychże organów. Oznacza to, że faktycznie to od organu prowadzącego zależy, czy szkoły będą funkcjonować niemal niezależnie od siebie (z wyjątkiem tego, że wszystkimi kierować będzie ten sam dyrektor), czy też będą działać prawie tak samo, jak jedna szkoła. Niezależnie jednak od wybranej formy funkcjonowania zespołu szkół, a ściśle rzecz ujmując funkcjonowania szkół wchodzących w jego skład, jako podmiot prawny będzie zawsze występować tenże zespół szkół, a nie poszczególne szkoły. Za przyjęciem powyższego rozumowania opowiedział się również Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 4 lipca 2001 roku stwierdził, że: "Zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, utworzony na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (...), jest pracodawcą dla nauczycieli wykonujących pracę w obu tych placówkach" (sygn. akt I PKN 523/00, OSNP 2003, nr 10, poz. 246, GP 2004, nr 171). Należy więc stwierdzić, że poszczególne szkoły bądź placówki wchodzące w skład danego zespołu szkół nie stanowią odrębnych, a przez to mogących samodzielnie funkcjonować jednostek organizacyjnych. Brak samodzielności tychże szkół uniemożliwia tym samym dokonywanie względem nich jakichkolwiek czynności prawnych. Poszczególne szkoły danego zespołu, jako niewyodrębnione organizacyjnie i pozbawione podmiotowości jednostki, nie mogą być zatem przedmiotem czynności likwidacyjnych, a ich ewentualne przeprowadzenie jest tak naprawdę prawnie nieskuteczne. Pierwszą zatem czynnością, zapoczątkowującą postępowanie prowadzące do zakończenia bytu tychże placówek, jest ich prawne usamodzielnienie, polegające na wyłączeniu ich z zespołu. Instytucja ta jest przewidziana przepisem art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z jego brzmieniem organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się. Dopiero tak wyodrębniona i uniezależniona jednostka może być przedmiotem właściwych czynności likwidacyjnych przewidzianych przepisem art. 59 ustawy o systemie oświaty. Powyższe stanowisko organu nadzoru znajduje swe odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 7 sierpnia 2008 roku (sygn. akt IV SA/GI 386/08, publikowany w bazie orzeczeń NSA) stwierdził, że: "Dla likwidacji szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół wymagane jest, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, uprzednie jej wyodrębnienie organizacyjne ze struktury zespołu, bądź rozwiązanie zespołu, które również skutkuje organizacyjnym wyodrębnieniem szkoły (...)". Tak więc ostateczna likwidacja danej szkoły czy szkół wchodzących w skład zespołu jest możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim rozwiązaniu zespołu , czy też wyłączeniu z niego szkoły ulegającej likwidacji. Dopiero wówczas, a więc po usamodzielnieniu się szkoły, możliwa stanie się likwidacja konkretnej szkoły.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/172/13 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w całości było uzasadnione i konieczne.

.

POUCZENIE:

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »