| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/395/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 )

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/361/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20.06.2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek


Załącznik do uchwały Nr XXXI/395/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOCZOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, zwany dalej Ośrodkiem (OPS) jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Skoczów, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych Gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) uchwały Nr V/27/90 Rady Miasta i Gminy Skoczów z dnia 7 września 1990r w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity : Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz.1362 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami),

4) ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 922, z późniejszymi zmianami ),

5) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz .U. Nr 86 poz. 732 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887),

8) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2005.180.1493 z późniejszymi zmianami),

11) innych, właściwych aktów prawnych,

12) uchwał Rady Miejskiej,

13) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest Skoczów.

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Skoczów.

§ 3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Skoczowa.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. 1. Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

1) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,

2) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3) przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innych ustaw,

4) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,

6) wykonywaniu innych działań przewidzianych do wykonania przez gminę jako zadanie własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz z uchwałami Rady Miejskiej Skoczowa, natomiast zadania zlecone w zakresie przekazanym przez administrację rządową.

§ 5. 1. W ramach zadań określonych w § 4 ust. 1 Ośrodek wykonuje:

1) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:

a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

b) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,

c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

i) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

j) praca socjalna,

k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

l) dożywianie dzieci,

m) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

n) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

o) pomoc osobą mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

p) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

r) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków ma wynagrodzenia pracowników,

s) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

t) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) zadania własne gminy, do których należy:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

e) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę do których należy:

a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym,

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

c) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

d) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.

3. Ośrodek realizuje zadania w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

4. Ośrodek realizuje zadania w zakresie prowadzenia postępowań wobec zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna.

5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.

6. W ramach zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Ośrodek :

1) tworzy możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

2) tworzy oraz rozwija system opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnia rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizuje szkolenia i tworzy warunki do działania rodzin wspierających,

3) finansuje:

a) koszty szkoleń dla rodzin wspierających,

b) podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny,

c) koszty związane z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające,

4) współfinansuje pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

5) sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

6) prowadzi monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

7) przekazuje informacje do biura informacji gospodarczej .

7. W ramach zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Ośrodek :

1) wykonuje zadania wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,

2) realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę.

8. Ośrodek realizuje również projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego.

§ 6. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z instytucjami, sądami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, z poza terenu Gminy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Skoczowa, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka są podpisywane przez Kierownika Ośrodka.

4. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

§ 8. 1. Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych.

2. Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.

2. Wykonywanie czynności ze stosunku pracy do osób zatrudnionych w Ośrodku.

3. Nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami.

4. Rzetelne, efektywne i celowe wykorzystanie środków finansowych Ośrodka, odpowiedzialność za powierzone mienie.

§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w „Regulaminie Organizacyjnym” Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 11. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową, prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Jest samodzielną jednostką Gminy i prowadzi we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Skoczów oraz w zakresie zadań zleconych po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową na ich realizację.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, sporządzony w oparciu o przyznane środki na realizację zadań własnych i zleconych.

4. Ośrodek dysponuje majątkiem przekazanym nieodpłatnie przez Gminę Skoczów w zarządzanie.

5. Kierownik Ośrodka w zakresie gospodarowania mieniem działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Skoczowa.

§ 12. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 13. Ośrodek może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »