| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/807/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), po przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
Statut Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

§ 1. 1. Miejski Dom Kultury w Mikołowie, zwany również dalej MDK, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną przez Miasto Mikołów, zwane dalej Organizatorem.

2. Miejski Dom Kultury w Mikołowie uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Mikołowie pod numerem 1/92, prowadzonej przez Organizatora.

§ 2. Miejski Dom Kultury w Mikołowie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594);

4) postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Terenem działania Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie jest Gmina Mikołów.

2.               Siedzibą MDK jest budynek w Mikołowie przy Rynku 19.

§ 4. 1. Miejski Dom Kultury w Mikołowie używa pieczątki podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

2.               Miejski Dom Kultury w Mikołowie posiada znak graficzny (logo), według wzoru określonego w załączniku do niniejszego Statutu.

§ 5. MDK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców miasta, zgodnie z polityką Państwa i samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie należy w szczególności:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;

2) edukacja kulturalna;

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

4) tworzenie warunków do rozwoju ruchu regionalnego;

5) upowszechnianie wiedzy o sztuce;

6) organizowanie koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, imprez plenerowych;

7) organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych prac artystycznych, a także opieka nad galerią;

8) patronat nad amatorskim ruchem artystycznym, jego promocja i prezentacja;

9) praca dydaktyczna z dziećmi i młodzieżą;

10) impresariat artystyczny;

11) organizacja spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki;

12) tworzenie klubów dyskusyjnych, kółek zainteresowań, zespołów muzycznych;

13) poszukiwanie nowych form i źródeł działalności kulturalnej;

14) poszukiwanie nowych form finansowania kultury;

15) integracja środowisk twórczych oraz społeczności lokalnej;

16) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, jak również z innymi placówkami kultury;

17) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;

18) wydawanie miesięcznika „Gazeta Mikołowska”.

2. MDK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

3. MDK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz związkami twórców i artystów.

§ 7. 1. Miejskim Domem Kultury w Mikołowie kieruje Dyrektor, który:

1) reprezentuje MDK na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór nad mieniem MDK;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej;

4) jest pracodawcą dla pracowników MDK w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Burmistrz Mikołowa na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 8. 1. Dyrektor i pracownicy MDK powinni mieć kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.

2.               Wynagrodzenie Dyrektora MDK ustala Burmistrz Mikołowa.

3.               Wynagrodzenie pracowników MDK ustala się na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9. Przychodami Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie są:

1) dotacje;

2) wpływy z prowadzonej działalności statutowej;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

5) środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 10. 1. Przy Miejskim Domu Kultury w Mikołowie może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.

2. Skład osobowy i Regulamin Rady Programowej ustala Dyrektor MDK w drodze zarządzenia.

§ 11. Organizację wewnętrzną Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora MDK.

§ 12. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XLIII/389/97 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24 czerwca 1997 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Domu Kultury.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa


Anna Kubik


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa


Anna Kubik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »