| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/807/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), po przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
Statut Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

§ 1. 1. Miejski Dom Kultury w Mikołowie, zwany również dalej MDK, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną przez Miasto Mikołów, zwane dalej Organizatorem.

2. Miejski Dom Kultury w Mikołowie uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Mikołowie pod numerem 1/92, prowadzonej przez Organizatora.

§ 2. Miejski Dom Kultury w Mikołowie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594);

4) postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Terenem działania Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie jest Gmina Mikołów.

2.               Siedzibą MDK jest budynek w Mikołowie przy Rynku 19.

§ 4. 1. Miejski Dom Kultury w Mikołowie używa pieczątki podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

2.               Miejski Dom Kultury w Mikołowie posiada znak graficzny (logo), według wzoru określonego w załączniku do niniejszego Statutu.

§ 5. MDK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców miasta, zgodnie z polityką Państwa i samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie należy w szczególności:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;

2) edukacja kulturalna;

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

4) tworzenie warunków do rozwoju ruchu regionalnego;

5) upowszechnianie wiedzy o sztuce;

6) organizowanie koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, imprez plenerowych;

7) organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych prac artystycznych, a także opieka nad galerią;

8) patronat nad amatorskim ruchem artystycznym, jego promocja i prezentacja;

9) praca dydaktyczna z dziećmi i młodzieżą;

10) impresariat artystyczny;

11) organizacja spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki;

12) tworzenie klubów dyskusyjnych, kółek zainteresowań, zespołów muzycznych;

13) poszukiwanie nowych form i źródeł działalności kulturalnej;

14) poszukiwanie nowych form finansowania kultury;

15) integracja środowisk twórczych oraz społeczności lokalnej;

16) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, jak również z innymi placówkami kultury;

17) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;

18) wydawanie miesięcznika „Gazeta Mikołowska”.

2. MDK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

3. MDK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz związkami twórców i artystów.

§ 7. 1. Miejskim Domem Kultury w Mikołowie kieruje Dyrektor, który:

1) reprezentuje MDK na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór nad mieniem MDK;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej;

4) jest pracodawcą dla pracowników MDK w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Burmistrz Mikołowa na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 8. 1. Dyrektor i pracownicy MDK powinni mieć kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.

2.               Wynagrodzenie Dyrektora MDK ustala Burmistrz Mikołowa.

3.               Wynagrodzenie pracowników MDK ustala się na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9. Przychodami Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie są:

1) dotacje;

2) wpływy z prowadzonej działalności statutowej;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

5) środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 10. 1. Przy Miejskim Domu Kultury w Mikołowie może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.

2. Skład osobowy i Regulamin Rady Programowej ustala Dyrektor MDK w drodze zarządzenia.

§ 11. Organizację wewnętrzną Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora MDK.

§ 12. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XLIII/389/97 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24 czerwca 1997 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Domu Kultury.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa


Anna Kubik


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa


Anna Kubik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »