| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Rudziniec

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIII/223/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2004 r. Nr 113, poz. 3247), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XVI/183/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2008r. Nr 54, poz. 1201);

2) uchwałą Nr XXXII/422/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2009 r. Nr 147, poz. 2917);

3) uchwałą Nr XXIII/291/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r., poz. 3998).

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/223/2004
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Rudziniec
uchwala:

Statut sołectwaRudziniec

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Rudziniec jest jednostką pomocniczą Gminy.

2. Sołectwo obejmuje terytorium o powierzchni 2.010,0 ha.

3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1)               ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)               Statutu Gminy Rudziniec,

3)               niniejszego statutu Sołectwa.

§ 2. 1. Do zadań sołectwa należy organizowanie życia społeczno-gospodarczego na swoim terenie oraz podejmowanie inicjatyw w sprawach dotyczących sołectwa.

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w § 9 Statutu Gminy Rudziniec.

§ 3. 1. Organami sołectwa są:

1)               zebranie wiejskie,

2)               sołtys.

2. W celu wsparcia działalności sołtysa, zebranie wiejskie wybiera radę sołecką.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej pokrywa się z kadencją Rady Gminy Rudziniec.

4. Po zakończeniu kadencji, sołtys i rada sołecka działają do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

Rozdział II.
Zebranie wiejskie

§ 4. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.

3. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1)               z własnej inicjatywy,

2)               na pisemne żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3)               na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy,

4)               na wniosek rady sołeckiej.

4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

5. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt. 2 do 4, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

6. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację, na czyj wniosek zebranie jest zwoływane, dokładne określenie daty, godziny, i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad, podanie tematów proponowanych do podjęcia uchwał.

7. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.

8. Sołtys może korzystać z pomocy organizacyjnej w zwołaniu zebrania wiejskiego i w tym celu zwraca się do Wójta Gminy.

9. W przypadku nie zwołania przez sołtysa zebrania wiejskiego na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt. 2 do 4, zebranie zwołuje Wójt Gminy. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1)               podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców z wyłączeniem spraw będących w kompetencji Rady Gminy, Wójta Gminy oraz innych organów administracji publicznej,

2)               wybór i odwołanie sołtysa,

3)               wybór i odwołanie rady sołeckiej,

4)               rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej,

5)               podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania środków budżetowych przekazanych sołectwu przez Radę Gminy.

§ 6. 1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

1)               dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa,

2)               głosowanie odbywa się w sposób jawny.

2. Przepisu ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy wobec braku quorum, zebranie odbywa się w drugim terminie, po upływie 30 minut od pierwszego terminu a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 4 ust. 6.

§ 7. 1. Zebranie wiejskie, z zastrzeżeniem § 13, prowadzi sołtys lub upoważniony przez niego członek rady sołeckiej.

2. Porządek obrad każdego zebrania powinien zawierać przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, sprawozdanie z realizacji uchwał, które składa sołtys lub upoważniony przez niego członek rady sołeckiej.

§ 8. 1. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa. Spis uprawnionych mieszkańców sołectwa sporządza Urząd Gminy.

2. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.

§ 9. W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy, Wójt Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy oddelegowani przez Wójta dla referowania sprawy i udzielenia wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, organizacji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 10. 1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)               datę, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa,

2)               liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania,

3)               nazwiska zaproszonych na zebranie osób i oznaczenie ich stanowisk,

4)               stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

5)               zatwierdzony porządek zebrania,

6)               sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,

7)               przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków,

8)               podjęte uchwały na zebraniu.

2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały stosownie do przepisów niniejszego statutu. Uchwały te nie mogą naruszać kompetencji innych podmiotów.

3. Podjęte na zebraniu uchwały sołtys w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazuje do Wójta Gminy.

4. Wójt Gminy bada zgodność podjętych uchwał z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

5. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Wójt Gminy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia.

6. Od rozstrzygnięcia Wójta w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały służy organowi wykonawczemu sołectwa odwołanie do Rady Gminy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

7. Rada Gminy rozpatruje odwołanie sołectwa na sesji, po zapoznaniu się z opiniami Wójta oraz właściwej komisji.

8. Wójt Gminy realizuje ważnie podjęte przez zebranie wiejskie uchwały we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez właściwy organ, jeżeli ich realizacja przekracza jego kompetencje.

9. O sposobie załatwienia spraw wynikających z ważnie podjętych uchwał zebrania wiejskiego, Wójt Gminy informuje sołtysa w terminie 30 dni od otrzymania uchwał.

10. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawa wglądu do protokołu z zebrania wiejskiego, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

Rozdział III.
Sołtys, Rada Sołecka

§ 11. 1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.

2. Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania.

§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka składa się z 5 osób.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy nie później niż 3 miesiące po zakończeniu kadencji. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród pracowników Urzędu Gminy. W porozumieniu z radnymi, na przewodniczącego zebrania, Wójt może wyznaczyć radnego z terenu sołectwa.

2. Zebranie wiejskie otwiera przewodniczący wyznaczony przez Wójta Gminy, który przedstawia porządek zebrania i cel zgromadzenia, następnie przeprowadza w trybie jawnym wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza spośród mieszkańców sołectwa.

3. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

4. Postanowienia § 6 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 14. 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru sołtysa, w drugiej - członków rady sołeckiej.

§ 15. 1. Do przeprowadzenia wyborów zebranie wiejskie wyłania spośród uczestników zebrania komisję skrutacyjną w składzie 3 osób. Członek komisji nie może kandydować na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swojego składu przewodniczącego.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1)               przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2)               przygotowanie kart wyborczych,

3)               przeprowadzenie głosowania,

4)               ustalenie wyników wyborów,

5)               sporządzenie protokołu i ogłaszanie wyników wyborów.

4. Protokół z przeprowadzonych czynności wyborczych podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.

5. Protokoły z przeprowadzonych wyborów i karty do głosowania załączone są do protokołu z zebrania wiejskiego.

§ 16. 1. Na kartach do głosowania, opieczętowanych pieczęcią Urzędu Gminy, umieszcza się w kolejności zgłoszeń nazwiska kandydatów.

2. Głosowanie na sołtysa polega na postawieniu znaku "x" przy jednym nazwisku, w kratce z lewej strony.

3. Głosowanie na członków rady sołeckiej polega na postawieniu znaku "x", w kratce z lewej strony przy nazwiskach, w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia.

4. Za nieważne uznaje się karty:

1)               inne niż wydane przez komisję skrutacyjną,

2)               w których liczba znaków "x" przekracza liczbę miejsc w danym organie.

5. Kart całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustaleniu wyników. Dopiski na karcie nie są brane pod uwagę.

6. Ważne są karty:

1)               bez dokonanego wyboru,

2)               na których liczba znaków "x" była równa lub mniejsza od liczby miejsc w danym organie.

7. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnych głosów.

8. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało tyle samo głosów a liczba tych kandydatów przekracza pozostałe do obsadzenia mandaty, komisja skrutacyjna przeprowadza powtórne głosowanie.

9. W powtórnym głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, o których mowa w ust. 8 ubiegający się o pozostałą do obsadzenia liczbę miejsc w danym organie.

10. Jeżeli wyniki powtórnego głosowania nie umożliwiają jednoznacznego wskazania, którzy kandydaci zostali wybrani, komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie spośród tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów tak, aby możliwe było obsadzenie wylosowanymi kandydatami wszystkich pozostałych wolnych mandatów.

§ 17. Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy:

1)               organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

2)               zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich z zastrzeżeniem § 13,

3)               zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady sołeckiej,

4)               przewodniczenie radzie sołeckiej,

5)               kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego,

6)               składanie informacji ze swej działalności na zebraniach wiejskich,

7)               zarządzanie, zgodnie z przepisami prawa, środkami finansowymi, które Rada Gminy przekazała sołectwu,

8)               występowanie do zebrania wiejskiego z projektami uchwał dotyczących potrzeb sołectwa,

9)               wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa,

10)               uczestniczenie w sesji Rady Gminy, na której rozpatrywane jest odwołanie sołectwa, o którym mowa w § 10 ust. 7,

11)               uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta,

12)               współpraca w szczególności z radnymi z terenu sołectwa oraz innymi sołectwami.

13) [1]) bieżące utrzymywanie, konserwacja pomieszczeń i urządzeń komunalnych, oraz infrastruktury technicznej w przypadku ich przekazania sołectwu.

§ 18. 1. Sołtys jest każdorazowo zawiadamiany o sesji Rady Gminy, przez Przewodniczącego Rady Gminy, na takich samych zasadach jak radny.

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym w zakresie spraw dotyczących sołectwa.

3. Sołtysowi przysługuje prawo składania do organów Gminy wniosków wynikających z uchwał zebrania wiejskiego.

§ 19. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1)               pomoc sołtysowi w przygotowaniu zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,

2)               zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa,

3)               inicjowanie działań społecznych dla potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 20. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji, na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.

2. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej może zwrócić się do zebrania również Wójt Gminy.

3. Uchwała o odwołaniu z pełnionej funkcji podejmowana jest w głosowaniu tajnym po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 21. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, odwołania lub rezygnacji sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, w terminie do 2 miesięcy, od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu, zarządzane są wybory uzupełniające.

2. Do wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio zasady określone w § 13, § 14, § 15 i § 16.

Rozdział V.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 22. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. [2]) Sołtys ma prawo przedstawić w formie wykazu rzeczowo-finansowego zakres i rodzaj zadań, które chce realizować w danym roku budżetowym, w tym wydatki niezbędne na bieżące utrzymanie i konserwację pomieszczeń, urządzeń komunalnych, oraz infrastrukturę techniczną w przypadku ich przekazania sołectwu. Wykaz ten składany jest Wójtowi Gminy w ramach procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej gminy określonej odrębną uchwałą Rady Gminy.

3. Wójt Gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej bierze pod uwagę wnioski sołectwa i przedstawia Komisji Rady Gminy złożony wykaz rzeczowo-finansowy sołectwa.

4. Rada Gminy w projekcie uchwały budżetowej zatwierdza lub koryguje wnioski sołectwa, biorąc pod uwagę pilność zgłoszonych potrzeb, równomierność rozmieszczenia środków finansowych oraz możliwości finansowe budżetu gminy.

5. W przypadku uwzględnienia wykazu w całości lub w części, kwoty przewidziane do dyspozycji sołectwa przedstawia się w formie rocznego planu rzeczowo-finansowego sołectwa, który stanowi część składową załącznika do uchwały budżetowej określającego wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

6. Skarbnik Gminy przekazuje Sołtysowi informację o stanie środków postawionych do dyspozycji sołectwa i rozdysponowaniu ich przez Radę Gminy na poszczególne zadania do realizacji w danym roku budżetowym.

7. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy są przeznaczone na cele określone w rocznym planie rzeczowo-finansowym tej jednostki.

8. Roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzany jest na zebraniu wiejskim.

§ 23. Na pisemny wniosek Sołtysa, zatwierdzony przez zebranie wiejskie, Wójt Gminy może:

1)               dokonać korekty rocznego planu rzeczowo-finansowego sołectwa w zakresie zmiany zadań określonych w planie (pod warunkiem zachowania postawionych do dyspozycji sołectwa kwot środków finansowych),

2)               wystąpić do Rady Gminy o dokonanie korekt planu finansowego sołectwa w przypadku braku kompetencji Wójta Gminy - o czym informuje się Sołtysa.

§ 24. Sołectwo dysponuje następującymi środkami finansowymi:

1)               środkami wydzielonymi w budżecie gminy stosownie do przekazanych zadań,

2)               dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i prawnych na rzecz sołectwa,

3) [3]) (uchylony)

3) [4]) uzyskanymi z przekazanego mienia.

§ 25. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa wykonuje Urząd Gminy Rudziniec.

2. Sołectwo nie może przeznaczyć pobranych (uzyskanych) dochodów na pokrycie bieżących wydatków sołectwa, które mogą być pokrywane wyłącznie z wydatków budżetu gminy.

3. Niewydatkowane w danym roku budżetowym dochody, o których mowa w § 24 stanowią część nadwyżki budżetowej gminy, które w następnym roku budżetowym będą stanowić dochody sołectwa w wysokości nie mniejszej niż środki niewykorzystane.

§ 26. [5]) Z planowanych środków finansowych sołectwo może pokrywać koszty związane z realizacją przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz przeznaczone są na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych.

§ 27. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiedzialność ponosi Sołtys.

2. Sołtys może podejmować zobowiązania sołectwa do wysokości środków ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

3. Wszystkie dokumenty potwierdzające wydatek sołectwa, przed zatwierdzeniem do wypłaty przez Skarbnika i Wójta Gminy winne być opisane i w dowód przeprowadzenia kontroli merytorycznej winne być opatrzone podpisem osoby do tego upoważnionej, tj. Sołtysa.

4. Działalność finansową sołectwa nadzoruje Skarbnik Gminy.

§ 27a. [6]) 1.               W przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwały o utworzeniu w danym roku budżetowym funduszu sołeckiego, § 22 i § 23 nie mają zastosowania.

2.               W roku budżetowym w którym utworzony został fundusz sołecki finansowanie zadań przez sołectwo odbywa się na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział V.
a.
Zarządzanie i korzystanie z mienia[7])

1.               Sołectwo może zarządzać i korzystać z mienia komunalnego.

2.               Sołectwu mogą być przekazane tylko składniki mienia komunalnego znajdujące się na jego terenie oraz służące realizacji zadań sołectwa.

3.               Przekazanie mienia następuje na wspólny wniosek Rady Sołeckiej i Sołtysa.

4.               Sołectwo w stosunku do przekazanego mienia wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na korzystaniu z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, załatwianiu bieżących spraw związanych z jego eksploatowaniem oraz utrzymaniem w stanie niepogorszonym.

5.               Do zwykłego zarządu nie zalicza się takich czynności jak:

1)               zbywanie i obciążanie nieruchomości,

2)               zaciąganie pożyczek i kredytów.

6.               Środki finansowe uzyskane z korzystania z przekazanego mienia komunalnego przeznacza się na potrzeby sołectwa za pośrednictwem budżetu gminy.

7.               Sołectwo w zakresie zarządzania i korzystania z przekazanego mienia reprezentuje sołtys.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 29. [8]) Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Gminy.

§ 30. [9]) 1. Tracą moc uchwały: uchwała Nr XXIV/285/01 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29.08.2001 r. oraz uchwała nr XV/171/2000 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19.05.2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Rudziniec i uchwała nr XVI/119/96 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19.09.1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudziniec.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XVI/183/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 54, poz. 1201), która weszła w życie z dniem 10 kwietnia 2008 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXII/422/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. Nr 147, poz. 2917), która weszła w życie z dniem 2 września 2009 r.

[4]) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXIII/291/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 3998), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2013 r.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[6]) Dodany przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[7]) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

[8]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »