| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/442/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r., Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.),

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w ust. 1.

§ 2. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 1 ust. 2, rodziców (opiekunów prawnych) dzieci niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XIX/269/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzacym jest Miasto Racibórz.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Od 1 września 2013 r. za każdą płatną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu gminy będą mogły pobierać maksymalnie złotówkę. Kolejna nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakłada, że gminy będą otrzymywać dotacje celowe na wychowanie przedszkolne. Na cztery miesiące tego roku jst otrzyma 414 zł na przedszkolaka. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że celem zmian jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w przedszkolach. Podjęcie uchwały jest zatem zasadne.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 14 do 27 sierpnia 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej uchwały.


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »