| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/188/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny

1. Na podstawie art. 16 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miasta Ustroń ogłasza w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XVII/188/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 1212), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Nr XXI/238/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 2943).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 Uchwały Nr  XXI/238/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 2943), które stanowią:

2 Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta."

3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego."

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XVII/188/2012
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 28 lutego 2012 r.
(tekst jednolity)
w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142. póz.1591 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 4 Statutu Miasta uchwalonego uchwałą Nr V/40/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 stycznia 2003 r. po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Statut Osiedla Ustroń Górny w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchyla Uchwałę Nr XIV/150/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/188/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 lutego 2012 r.

STATUT DLA OSIEDLA USTROŃ GÓRNY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta Ustroń.

§ 2.

1. Osiedle tworzy się, łączy i dzieli w celu pogłębienia więzi pomiędzy organami Miasta a mieszkańcami, dla rozwoju lokalnej inicjatywy i aktywizacji samorządności na terenie całego Miasta.

2. Przy tworzeniu, łączeniu i dzieleniu Osiedli uwzględniane są przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.

3. [1]) Granice osiedla Ustroń Górny wyznaczają ulice: Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8 po stronie prawej), K.I.Gałczyńskiego, Grażyny, Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, Lipowa (do nr 9 po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), 9 Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie prawej i do nr 71 po stronie lewej), Mickiewicza, Miedziana, Myśliwska, Olchowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Pod Skarpą, Reja, Rynek, M.Skłodowskiej, Skowronków, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Wierzbowa, Tuwima, Zielona, Złota, dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr 12).

Rozdział 2.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 3.

1. Organami Osiedla są:

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla, zwane dalej "Ogólnym Zebraniem"

2) Zarząd Osiedla, zwany dalej "Zarządem".

2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata.

3. Po upływie kadencji Zarząd działa do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybrany Zarząd, który obejmuje obowiązki z dniem ogłoszenia wyników wyborów.

4. W przypadku niedokonania wyboru nowego Zarządu dotychczasowy Zarząd zaprzestaje działalności z dniem następnym po dniu ogłoszonym jako dzień wyborów.

§ 4.

1. Ogólne Zebranie jest w Osiedlu organem uchwałodawczym.

2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym.

§ 5.

1. Nadzór nad działalnością Osiedla prowadzony jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad działaniem organów Osiedla sprawuje Rada Miasta.

3. Kontrolę gospodarki finansowej Osiedla sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

4. Zarząd jest obowiązany przekazywać Radzie Miasta protokoły z posiedzeń Zarządu oraz Ogólnego Zebrania wraz z podjętymi uchwałami i wnioskami, a także inne dokumenty na żądanie Rady Miasta lub jej poszczególnych Komisji związane z działalnością Osiedla.

5. Uchwały Zarządu oraz Ogólnego Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem Miasta Ustroń lub Statutem Osiedla są nieważne.

6. Nieważność uchwał, o których mowa w ust.4 stwierdza Rada Miasta podając treść rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Osiedla.

§ 6.

1. Uprawnionymi do udziału w Ogólnym Zebraniu są mieszkańcy Osiedla posiadający prawo wybierania Zarządu, o którym mowa w §8 ust.2.

2. W Ogólnym Zebraniu może uczestniczyć Burmistrz Miasta lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Burmistrza. W przypadku nieobecności Burmistrza i jego Zastępcy w Ogólnym Zebraniu może uczestniczyć delegowany przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta.

§ 7.

1. Zarząd składa się z 5 osób z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zarząd składa się z przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego: sekretarza i skarbnika oraz w przypadku podjęcia uchwały w trybie określonym w ust. 3 także innych członków Zarządu.

3. W razie potrzeby uzasadnionej wielkością terenu, liczba członków Zarządu może być zwiększona przez uchwałę Ogólnego Zebrania, nie może jednak przekroczyć 7 osób.

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie w trakcie kadencji Zarząd działa w zmniejszonym składzie do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. W przypadku wygaśnięcia członkostwa Przewodniczącego Zarządu do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających jego funkcję pełni najstarszy wiekiem Zastępca Przewodniczącego.

5. W przypadku niewybrania nowego członka Zarządu w sytuacji określonej w ust. 4 Zarząd przestaje funkcjonować jako organ Osiedla.

§ 8.

1. Wybory do Zarządu Osiedla dokonywane są na Ogólnym Zebraniu.

2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Zarządu posiadają obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze Osiedla.

3. Nie ma prawa wybierania osoba:

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

4. Prawo wybieralności ( bierne prawo wyborcze) do Zarządu posiadają osoby mające prawo wybierania członków tego organu

5. Osoby stale zamieszkujące na terenie Osiedla, a niezameldowane na pobyt stały, zgłaszają zamiar wzięcia udziału w wyborach poprzez wpisanie się do Stałego Rejestru Wyborców, prowadzonego przez Urząd Miasta Ustroń.

6. Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania.

§ 9.

1. Wybory do Zarządu zarządza Burmistrz Miasta w terminie do 2 miesięcy po upływie kadencji, z tym że o miejscu i terminie zwołania Ogólnego Zebrania, na którym zostanie przeprowadzony wybór Zarządu, Burmistrz Miasta zawiadamia w drodze specjalnych ogłoszeń ( obwieszczeń, plakatów ) i informacji w prasie lokalnej co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem wyborów.

2. Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów należy do Burmistrza Miasta.

§ 10.

1. Przewodniczący Zarządu jest wybierany zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.

2. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani w sposób określony w ust.1.

3. Zarząd wybiera ze swego grona 2 Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§ 11.

1. Wyboru Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych jego członków dokonuje się oddzielnie.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Przewodniczącego Zarządu,w drugiej kolejności przeprowadza się wybory pozostałych członków Zarządu.

3. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, powołana spośród mieszkańców Osiedla uczestniczących w Ogólnym Zebraniu.

4. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Przewodniczącego lub na pozostałego członka Zarządu.

5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania,

3) przeprowadzenie głosowania tajnego,

4) ustalenie wyników wyborów,

5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów.

6. Protokół Komisji Skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 12.

1. Posiadający prawo wybierania mieszkańcy Osiedla głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Urzędu Miasta Ustroń.

2. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

3. Głosowanie na Przewodniczącego Zarządu odbywa się przez postawienie wyraźnie znaku "x" w kratce obok nazwiska kandydata, na którego uprawniony do głosowania oddaje głos, a w przypadku wyboru pozostałych członków Zarządu przez postawienie wyraźnie znaku "x" obok nazwisk kandydatów, w ilości nie większej niż ustalona liczba członków Zarządu.

4. Za głosy ważne uznaje się głosy, które zostały oddane na kartach do głosowania określonych w ust. 1 i w sposób określony w ust. 3.

5. Przewodniczącym Zarządu zostaje kandydat, który uzyskał większość głosów.

6. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tą samą ilość głosów, prowadzący zebranie zarządza ponowny wybór pomiędzy tymi kandydatami.

7. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą zwykłą większość głosów.

8. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą zwykłą większość głosów na ostatnich pozycjach, a pozostałych miejsc do obsadzenia jest mniej niż uprawnionych kandydatów, Komisja Skrutacyjna przeprowadza ponowne wybory z udziałem ww. kandydatów. Jeżeli ponowne wybory nie zmienią wyniku wyborczego, zgłaszani są nowi kandydaci i powtarzana jest procedura wyborcza.

§ 13.

1. W przypadku gdy Ogólne Zebranie nie odbyło się z uwagi na brak wymaganej liczby mieszkańców określonej w §8 ust. 6 Burmistrz Miasta zarządza ponowne wybory na wniosek złożony przez co najmniej 100 mieszkańców osiedla posiadających prawo wybierania.

2. Ponowne wybory Burmistrz Miasta zarządza w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, z tym że o miejscu i terminie zwołania Ogólnego Zebrania, na którym zostanie przeprowadzony wybór Zarządu Burmistrz Miasta zawiadamia w drodze specjalnych ogłoszeń (obwieszczeń, plakatów) i informacji w prasie lokalnej co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem wyborów.

§ 14.

1. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków należy do właściwości Ogólnego Zebrania i następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Głosowanie w sprawie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków może się odbyć nie wcześniej niż 7 dni od daty zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Miasta wniosku grupy co najmniej 3% uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu mieszkańców Osiedla posiadających prawo wybierania o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków i nie później niż 21 dni od tego zgłoszenia.Przewodniczący Rady Miasta zwołuje Ogólne Zebranie w celu przeprowadzenia głosowania nad tym wnioskiem.

2. Do głosowania nad wnioskiem stosuje się odpowiednio przepisy §8 ust.6.

§ 15.

1. Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie następuje na skutek:

1) odwołania z funkcji Przewodniczącego Zarządu lub w przypadku pozostałych członków Zarządu

z członkostwa w Zarządzie,

2) rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu ze sprawowanej funkcji wyrażonej w formie pisemnej

3) rezygnacji z członkostwa przez pozostałych członków Zarządu wyrażonej w formie pisemnej

4) śmierci członka Zarządu,

5) zmiany miejsca zamieszkania przez członka Zarządu poza obszar osiedla.

2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu lub członka zarządu następuje w drodze uchwały Ogólnego Zebrania.

3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa Przewodniczącego Zarządu przeprowadza się wybory uzupełniające.

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie uzupełnia się skład Zarządu o osobę, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów podczas głosowania w wyborach na pozostałych członków Zarządu. W sytuacji braku osoby, która otrzymała kolejno największą liczbę głosów przeprowadza się wybory uzupełniające.

5. Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków Zarządu stosuje się odpowiednio §8, §9, §10, §11, §12.

6. Kadencja Przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków Zarządu wybranych w wyborach uzupełniających trwa do czasu zakończenia kadencji Zarządu do którego przeprowadzono wybory uzupełniające.

Rozdział 3.
ZADANIA OSIEDLA ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI I TRYB PRACY JEGO ORGANÓW

§ 16.

Do zadań Osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia mieszkańców, a w szczególności:

1) działanie na rzecz rozwoju Osiedla oraz poprawy stanu środowiska naturalnego,

2) reprezentowanie interesów społeczności Osiedla względem organów administracji publicznej i innych

podmiotów życia publicznego,

3) organizowanie przez mieszkańców osiedla wspólnych prac społecznie użytecznych oraz samopomocy

mieszkańców na rzecz utrzymywania porządku czystości, spokoju i bezpieczeństwa,

4) współpraca z Policją (w szczególności dzielnicowym), Strażą Miejską, Strażą Pożarną,

5) opiniowanie zagadnień dotyczących połączeń komunikacyjnych oraz usług komunalnych (w tym wywozu śmieci, odśnieżania itp.),

6) współpraca z radnymi z danego Osiedla,

7) przekazywanie Radzie Miasta opinii mieszkańców Osiedla w istotnych dla nich sprawach mających być

przedmiotem uchwał Rady Miasta.

§ 17.

1. Ogólne Zebranie jest najwyższą, uchwałodawczą władzą Osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Ogólnego Zebrania należy:

1) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,

2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) kontrola gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd,

4) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych uchwałami Rady Miasta Ustroń do kompetencji Ogólnego Zebrania.

§ 18.

1. Ogólnemu Zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu.

2. Ogólne Zebranie może powoływać komisje, zespoły robocze do określonych spraw.

§ 19.

1. Ogólne Zebranie, z zastrzeżeniem §9 oraz §14 zwoływane jest przez Zarząd w miarę zaistniałych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek co najmniej 3% mieszkańców uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu Zarząd jest zobowiązany zwoływać Ogólne Zebranie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku Przewodniczącemu Zarządu

2. O miejscu i terminie zwołania Ogólnego Zebrania oraz porządku obrad Zarząd zawiadamia mieszkańców Osiedla w drodze specjalnych ogłoszeń (obwieszczeń, plakatów), co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. W uzasadnionych wypadkach termin ten może ulec skróceniu.

§ 20.

1. Do ważności Ogólnego Zebrania wystarczy obecność 3% osób spośród ogółu uprawnionych do udziału. Jeżeli w Ogólnym Zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, wyznacza się drugi termin Ogólnego Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę uczestników – z zastrzeżeniem §8 ust.6. Zebranie w drugim terminie może się odbyć po upływie 15 minut od wyznaczonego terminu zebrania.

2. Uchwały Ogólnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 21.

1. Zarząd wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania i zadania określone przepisami prawa.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Ogólnego Zebrania,

3) wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej na mocy upoważnienia Rady Miasta,

4) współdziałania z Zarządami innych Osiedli,

5) decydowanie o wydatkach i dochodach w ramach prowadzonej przez Osiedle gospodarki finansowej,

6) współpraca z organami Miasta,              

7) ustalenie rocznego planu pracy organów Osiedla,

8) w ramach działalności statutowej Zarząd ma prawo do żądania uzyskania informacji od organów i jednostek organizacyjnych miasta

9) przedstawienie na Ogólnym Zebraniu, na którym odbywają się wybory Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu za poprzednią kadencję

§ 22.

1. Zarząd działa kolegialnie, na posiedzeniach odbywanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego składu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

4. Zarząd może zaprosić do udziału w swoim posiedzeniu radnych, a także inne osoby.

§ 23.

1. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Osiedla oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, a także w razie gdy Przewodniczący jest radnym zastępuje go jeden z zastępców Przewodniczącego wyznaczony przez Zarząd.

§ 24.

1. Posiedzenia Zarządu oraz Ogólnego Zebrania są protokołowane.

2. Uchwały Ogólnego Zebrania zawierające wnioski do Burmistrza Miasta Ustroń Zarząd przekazuje Burmistrzowi Miasta w ciągu 30 dni od odbycia posiedzenia.

3. Odpowiedzi na wnioski, o których mowa w ust.2 Burmistrz Miasta przesyła Zarządowi Osiedla w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 25.

Burmistrz Miasta zapewnia Zarządom Osiedli pomieszczenia na organizację zebrań, możliwość korzystania z urządzeń technicznych znajdujących się w Urzędzie oraz materiałów biurowych.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA

§ 26.

Własne środki finansowe Osiedla stanowią:

1) dochody z imprez organizowanych przez Osiedle,

2) fundusze pochodzące z dobrowolnych składek mieszkańców Osiedla,

3) środki pochodzące z darowizn i innych świadczeń na rzecz Osiedla,

4) środki budżetowe na realizację zadań z zakresu administracji publicznej na mocy upoważnienia Rady Miasta.

Rozdział 5.
MIENIE OSIEDLA

§ 27.

1. Osiedle korzysta z mienia komunalnego przekazanego do jego dyspozycji, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Przekazywanie poszczególnych składników mienia komunalnego Osiedlu następuje na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta.

3. Zakres korzystania z mienia komunalnego obejmuje korzystanie z jego składników w ramach zwykłego zarządu.

4. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatowaniem mienia,

2) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie co najmniej nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia,

3) osiąganie korzyści z mienia (pobieranie dochodów).

5. Mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu zarządza Zarząd Osiedla na zasadach określonych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców.

6. Środki finansowe uzyskane z korzystania z przekazanego mienia komunalnego przeznacza się na potrzeby Osiedla.


[1]) zmieniony przez § 1 Uchwały Nr XXI/238/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 2943), która weszła w życie z dniem 4 sierpnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »