| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/356/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Centrum” w Zawierciu statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/53/94 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Centrum” w Zawierciu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/356/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Rozdział 1.
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury „CENTRUM” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, zwany dalej MOK działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm. ).

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885)

3) Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm. )

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ).

5) Statutu Miasta Zawiercie uchwalonego Uchwałą nr LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku

6) innych przepisów prawa

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. 1. MOK jest gminną jednostką organizacyjną.

1. MOK ma swoją siedzibę w Zawierciu przy ul. Piastowskiej 1.

2. MOK posiada osobowość prawną, którą uzyskał z chwilą wpisu do rejestru samorządowych Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Zawiercie.

3. Organizatorem dla MOK – u jest Gmina Zawiercie.

§ 3. MOK używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, NIP, REGON, numer telefonu oraz adres.

Rozdział 3.
CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. 1. Celem MOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

2. Terenem działania MOK –u jest Gmina Zawiercie.

§ 5. Przedmiotem działania MOK są sprawy z zakresu realizacji celu określonego w §4, a w szczególności:

1) Wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2) Organizowanie spotkań autorskich, sympozjów, kiermaszy, wernisaży, wystaw, odczytów, plenerów, konkursów.

3) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i ochrona dóbr kultury

4) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.

5) Tworzenie warsztatów i kół artystycznych.

6) Organizowanie uroczystości rocznicowych, świąt państwowych i samorządowych.

7) Inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali na własnym terenie.

8) Organizacja działań na rzecz integracji europejskiej na bazie wydarzeń kulturalnych.

9) Prowadzenie różnych form ustawicznego kształcenia kadr kultury oraz innych osób dorosłych, dzieci i młodzieży, w zakresie dotyczącym spraw kultury.

10) Podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowanie dochodów własnych.

11) Prowadzenie działalności promocyjnej miasta i regionu.

12) Prowadzenie nauki języków obcych

13) Prowadzenie wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego oraz wynajem pomieszczeń,

14) prowadzić działalność wydawniczą,

15) prowadzić usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, itp.

16) prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.

§ 6. MOK współpracuje z :

1) Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Zawierciu, szkołami i innymi placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie Gminy i Miasta Zawiercie.

2) Agencjami artystycznymi.

3) Instytucjami kultury województwa śląskiego.

4) Krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury.

5) Stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz kultury.

6) Lokalnymi i krajowymi mediami.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA MOK

§ 7. 1. 1.Działalnością MOK - u kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu. Regulamin Konkursu określa Prezydent Miasta Zawiercie.

3. Zastępcę Dyrektora i Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor MOK.

§ 8. 1. 1.W MOK-u działa Rada Programowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu, zwana dalej Radą.

2. Rada jest organem doradczym.

3. Rada składa się z 3 - 5 członków, powoływanych, przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

4. Rada powoływana jest na 5 letnią kadencję,

5. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

6. Rada opiniuje roczne programy działalności MOK i plany działalności MOK oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach MOK-u.

§ 9. 1 Regulamin MOK określa szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób zatrudnionych.

2. Regulamin organizacyjny MOK opiniuje Prezydent Miasta Zawiercie na wniosek Dyrektora MOK.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA MOK

§ 10. 1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystywania.

2. MOK, jako instytucja upowszechniania kultury samodzielnie gospodaruje mieniem stanowiącym własność gminy oddanym na podstawie umów użyczenia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w oparciu o plan zatwierdzony przez Dyrektora na dany rok.

3. Wydatki na działalność MOK pokrywane są z przychodów MOK-u.

4. Przychodami MOK-u są wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, dotacje budżetowe, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 11. MOK prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora, a zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

§ 12. Szczegółową działalność MOK w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy prawne.

§ 13. Dyrektor MOK decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, w które wyposażony jest MOK, przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD MOK

§ 14. Nadzór nad działalnością MOK sprawuje Prezydent Miasta Zawiercie

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. 1. Statut MOK uchwala Rada Miejska w Zawierciu.

2. Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »