| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/357/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania stautu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawierciu

w sprawie nadania stautu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawierciu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ) , art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm. ) na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawierciu statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/262/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawierciu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/357/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

Rozdział 1.
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

§ 1. Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 )

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885)

3) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm.)

4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

5) Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 z późn. zm.)

6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 135 z póżn. zm.)

7) Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

8) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

9) Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2005roku, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

10) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

11) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)

12) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 z późn. zm.)

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, zwany dalej „ Ośrodkiem” jest gminna jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Zawiercie.

§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka i obszarem jego działania jest Gmina Zawiercie.

2. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul . Piłsudskiego 47 w Zawierciu.

§ 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 3.
CEL, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

§ 6. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

2) Praca socjalna,

3) Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

5) Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

6) Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń

§ 7. Cele i zadania Ośrodka zostały szczegółowo wymienione w aktach prawnych powołanych w § 1 niniejszego statutu.

§ 8. W celu realizacji zadań pomocy społecznej ośrodek współdziała z instytucjami, organizacjami, kościołem, związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 9. 1 . Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy Dyrektora.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zawiercie

§ 10. 1. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego, wprowadzanego zarządzeniem.

2. Regulamin Ośrodka określa szczegółowo jego strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób zatrudnionych.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Zawiercie, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 12. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską w Zawierciu uchwałą budżetową.

§ 13. Ośrodek jest upoważniony do przyjmowania darowizn rzeczowych przeznaczonych na działalność statutową.

Rozdział 6.
MIENIE KOMUNALNE

§ 14. 1. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy Zawiercie.

2. Ośrodek jest zobowiązany do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności do właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobiegania dekapitalizacji.

§ 15. Dyrektor Ośrodka decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, w które wyposażony jest Ośrodek, przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD OŚRODKIEM

§ 16. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Zawiercie.

§ 17. Kontroli i oceny pracy Dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Zawiercie.

§ 18. Dyrektor Ośrodka przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Radzie Miejskiej w Zawierciu.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Zawierciu.

2. Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A. działa w Polsce od lipca 2010 roku. Oferuje usługę odwróconej hipoteki w formie renty dożywotniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »