| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Powiatu w Częstochowie

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2013 r., poz. 595), art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z   2013 r. poz. 135 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Częstochowie uchwala:  

§   1.   Ustala się warunki umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty i   odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, do której ponoszenia zobowiązane są osoby wymienione w   art. 193 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”.  

§   2.   1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej może nastąpić w   przypadkach, gdy:  

1)   dochód na osobę w   rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza kwoty 550 zł,  

2)   dochód osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza kwoty 800 zł,  

3)   osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie ukończyła 18 roku życia i   pozostaje na całkowitym utrzymaniu innych osób,  

4)   nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.  

2.   Można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   rodzinnej i   instytucjonalnej pieczy zastępczej, w   przypadku, gdy dochód na osobę w   rodzinie jest wyższy niż określony w   ust. 1   pkt 1   i pkt 2   i zachodzą następujące przesłanki:  

1)   osoba zobowiązana aktywnie współpracuje z   przedstawicielami rodzinnej i   instytucjonalnej pieczy zastępczej, Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub przedstawicielem właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do domu rodzinnego, co zostało potwierdzone stosowną wymaganą opinią w/w przedstawicieli,  

2)   długotrwała choroba osoby zobowiązanej lub członka jego rodziny udokumentowana zaświadczeniem lekarskim,  

3)   orzeczona niepełnosprawność osoby zobowiązanej w   stopniu umiarkowanym bądź znacznym,  

4)   pobyt osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w   domu pomocy społecznej lub w   innych placówkach pomocy społecznej,  

5)   ciąża osoby zobowiązanej,  

6)   osoba zobowiązana samotnie wychowuje inne dziecko,  

7)   osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona,  

8)   osoba zobowiązana poniosła straty materialne wskutek klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,  

9)   osoba zobowiązana posiada gospodarstwo rolne, którego nie prowadzi z   uwagi na stan zdrowia i   inne udokumentowane przyczyny niezależne od tej osoby,  

10)   osoba zobowiązana jest całkowicie niezdolna do pracy,  

11)   osoba zobowiązana przebywa za granicą.  

§   3.   1.   Odstąpienie w   części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej może nastąpić w   przypadkach, gdy:  

1)   dochód na osobę w   rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza kwoty 650 zł,  

2)   dochód osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza kwoty 950 zł.  

2.   Częściowo ustalona opłata nie powinna skutkować zmniejszeniem dochodu na osobę w   rodzinie i   dochodu osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe poniżej kwot wymienionych w   ust. 1   pkt 1   i 2.  

§   4.   1.   Ustalając dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, w   składzie rodziny uwzględnia się dzieci przebywające w   domu pomocy społecznej, rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli rodzicom została naliczona odpłatność w   całości lub w   części za ich pobyt.  

2.   Dochód na osobę w   rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty określa się na podstawie art. 3   ustawy z   dnia 7   grudnia 2012 roku o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2012 r., poz. 1548).  

§   5.   Ustalone opłaty za pobyt dziecka w   rodzinnej i   instytucjonalnej pieczy zastępczej mogą być umarzane w   całości lub w   części łącznie z   odsetkami, rozkładane na raty oraz może być odraczany termin ich płatności, jeżeli:  

1)   nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,  

2)   dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub żadnego majątku,  

3)   ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodziny,  

4)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów jej dochodzenia i   egzekucji,  

5)   postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,  

6)   należność jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,  

7)   umorzenie należności, odroczenie terminu jej płatności lub rozłożenie na raty jest uzasadnione ważnym interesem osoby zobowiązanej lub jej rodziny,  

8)   pobyt dziecka w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania a   dochodzenie ustalonej opłaty może spowodować znaczne pogorszenie sytuacji dochodowej rodziny lub zagrożenie w   zaspakajaniu niezbędnych potrzeb dziecka.  

§   6.   1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty oraz zastosowanie innej ulgi w   ich płatności, z   zastrzeżeniem § 7   ust. 1, może nastąpić w   wyniku wszczętego postępowania z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej na okres nie dłuższy niż 1   rok i   6 miesięcy.  

2.   Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą, co do wszystkich zobowiązanych.  

§   7.   1.   W przypadku rozłożenia należności z   tytułu opłat na raty, okres spłaty może maksymalnie wynosić 2   lata.  

2.   W przypadku zastosowania ulgi w   opłacaniu należności za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia złożenia wniosku o   jej udzielenie przez osobę zobowiązaną.  

3.   Jeżeli osoba zobowiązana nie dokona zapłaty należności, której termin płatności został odroczony lub nie zapłaci jakiejkolwiek z   rat, na które opłata została rozłożona, należność staje się natychmiast wymagalna w   pełnej wysokości wraz z   odsetkami naliczonymi od pierwotnego terminu płatności.  

§   8.   Traci moc uchwała Rady Powiatu w   Częstochowie Nr XII/96/2012 z   dnia 16 lutego 2012 roku w   sprawie warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   rodzinnej i   instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2012 roku, poz. 1412).  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Częstochowie.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jarosław   Rydzek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »