| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 468/2013 Wójta Gminy Porąbka; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Porąbka zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu              - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Porąbka reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Porąbka - Czesława Bułkę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust.5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 595), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) , art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz Uchwały Nr XXIX/277/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem w Bielsku-Białej dotyczącym budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer S 4474 ul. Szkolnej w Bujakowie od skrzyżowania z drogą krajową do budynku straży pożarnej w Bujakowie oraz Uchwały Nr IV/40/296/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Porąbka zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Porąbka na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje wykonanie zadania w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr S 4474 ul. Szkolnej w Bujakowie od skrzyżowania z drogą krajową do budynku straży pożarnej w Bujakowie tj. od km 0+000 do km 0+661,85.

2. Budowa chodnika będzie prowadzona etapowo, począwszy od roku 2013, w ramach posiadanych przez Gminę środków finansowych.

3. W przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Gmina zobowiązuje się do utrzymania trwałości inwestycji zgodnie z wymogami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale nie krótszy niż przez okres 5 lat od momentu zakończenia jej realizacji.

§ 2. 1. Realizacja zadania określonego w §1 ust. 1, nastąpi zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. 1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1, Gmina winna wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej o uzyskania zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym.

2. Po wykonaniu zadania jego odbiór nastąpi komisyjnie przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Publikacja porozumienia zostanie dokonana przez Powiat.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Czesław Bułka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »