| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/268/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)                                                                                                                                                                                                    Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 401 655,00 zł,

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 43 400,00 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 349 950,00 zł,

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 433 951,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 519 691,00 zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości                            1 914 260,61 zł,                           

§ 4. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia przychodów o kwotę 1 158 409,00 zł, zwiększenia rochodów o kwotę 1 150 104,00 zł,                                                                                   

§ 5. Zmiany § 5 uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie; Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,

2. z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 343 585,00 zł

3. z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 656 415,00 zł

§ 6. Zmiany § 6 uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Miedźna do zaciągania zobowiązań określonych w § 5 pkt. 1, 2 i 3,

§ 7. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,                                                       

§ 8. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 52 916 879,62 zł,

- wydatków wynosi 55 350 831,23 zł,

- przychodów wynosi 4 914 260,61 zł,

- rozchodów wynosi 2 480 309,00 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/268/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 24 września 2013 r.

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Nazwa

Kwota

1

2

3

majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

-355 514,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

-355 514,00

801

Oświata i wychowanie

-1 256 553,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-1 256 553,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-1 256 553,00

926

Kultura fizyczna

210 412,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

210 412,00

majątkowe razem

-1 401 655,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-1 256 553,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/268/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 24 września 2013 r.

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

- 17 600,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

- 6 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 6 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 11 600,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 11 600,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

- 185 338,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- 185 338,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 185 338,00

710

Działalność usługowa

- 19 400,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

- 19 400,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 19 400,00

750

Administracja publiczna

- 14 800,00

75011

Urzędy wojewódzkie

- 10 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 10 000,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 3 000,00

B3SOF

świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 3 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 1 800,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 1 800,00

801

Oświata i wychowanie

- 1 151 212,00

80101

Szkoły podstawowe

- 565 509,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 565 509,00

80104

Przedszkola

- 365 621,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 365 621,00

80110

Gimnazja

- 220 082,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 220 082,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 5 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

- 5 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 5 000,00

Razem:

- 1 393 350,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/268/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 24 września 2013 r.

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Przychody

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 959 331,61

- 45 071,00

1 914 260,61

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 796 520,00

- 1 796 520,00

0,00

Przychody razem

3 755 851,61

1 158 409,00

4 914 260,61

Rozchody

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 330 205,00

1 150 104,00

2 480 309,00

Rozchody razem

1 330 205,00

1 150 104,00

2 480 309,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/268/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 24 września 2013 r.

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

ZMNIEJSZENIA

600

Transport i łączność

-11 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

-11 600,00

Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Miedźna - Etap III

700

Gospodarka mieszkaniowa

-185 338,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

-185 338,00

Zespół 5 kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23

Zespół 2 kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Przemysłowej

750

Administracja publiczna

-1 800,00

75023

Urzędy Gmin

-1 800,00

Zakup i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń Urzędy Gminy

801

Oświata i wychowanie

-1 151 212,00

80101

Szkoły podstawowe

-565 509,00

Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

80104

Przedszkola

-365 621,00

Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

80110

Gimnazja

-220 082,00

Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

Ogółem zmniejszenia

-1 349 950,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »