| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu Prudnickiego

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki

zawarte pomiędzy

Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają:

1. Starosta Kłobucki – Roman Minkina

2. Członek Zarządu – Maciej Biernacki

zwanym dalej „Powierzającym”,

a

Powiatem Prudnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Prudniku, w imieniu którego działają:

1. Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski

2. Wicestarosta – Józef Skiba

zwanym dalej „Przyjmującym”Działając na podstawie uchwały Nr 29/IV/2002 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie zlecania zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/294/2002 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1.

1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, zwanym dalej Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204).

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Prudniku imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego.

§ 2.

1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

1) kurs dla klasy I – 4 tygodniowy – 430 zł,

2) kurs dla klas II – 4 tygodniowy – 430 zł,

3) kurs dla klas III – 4 tygodniowy – 430 zł.

2. Należność za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem na konto Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku w banku : Bank Spółdzielczy w Prudniku Nr 52890500002001002361510003 w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku działający w imieniu Przyjmującego.

3. Powierzający upoważnia do zapłaty kosztów szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat Kłobucki, które kierują do kształcenia swych uczniów.

§ 3.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres roku szkolnego 2013/2014.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

§ 4.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

§ 5.

Spory mogące powstać w związku z wykonywaniem porozumienia rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Przyjmującego.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Opolskiego.

§ 8.

Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający Przyjmujący

Starosta Kłobucki


Roman Minkina


Członek Zarządu


Maciej Biernacki

Starosta Prudnicki


Radosław Roszkowski


Wicestarosta


Józef Skiba

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »