| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 485/2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają:

1. Wicestarosta Bielski- Grzegorz Szetyński

2. Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym dalej „Powiatem”,

a Gminą Czechowice-Dziedzice, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Pl. Jana Pawła II 1, reprezentowaną przez:

Burmistrza Czechowic-Dziedzic- Mariana Błachuta

zwanego dalej „Gminą”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ) oraz Uchwały Nr IV/44/320/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XLI/379/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresiePrzebudowy drogi powiatowej 4454 S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część I -Droga.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 sfinansowane zostanie ze środków Budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój oraz z budżetu Powiatu Bielskiego.

3. Wartość całości zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniesie 9.299.488,00 zł. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie na realizację zadania określonego w §1 kwoty3.212.739,00 zł(słownie: trzy miliony dwieście dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych, 00/100) tj. 51% wartości planowanych kosztów brutto ponoszonych przez Gminę.

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 tj.3.212.739,00 złzostaną przekazane na konto Gminy Nr 68 10201390 0000 68 02 0024 9680 Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała w terminie 14 dni od dnia doręczenia Powiatowi przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania tj. kopii faktur i protokołu odbioru końcowego zadania potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

5. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i wydatkowania środków finanasowych.

6. Wymieniona w ust. 3 kwota może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu publicznego, w ten sposób, że jej wysokość stanowić będzie nie więcej niż 51 % kosztów faktycznie poniesionych przez Gminę na realizację zadania opisanego w ust. 1.

7. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zrealizowane zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną Gminie przez Powiat. Na czas realizacji zadania, Gmina wykonywać będzie prawa i obowiązki zarządcy drogi.

§ 2. 1. Warunkiem realizacji niniejszego porozumienia jest pozyskanie przez Gminę dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój.

2. Brak pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój skutkuje wygaśnięciem niniejszego porozumienia, a przyjęte w nim wzajemne zobowiązania stron, staną bezskuteczne.

3. Gmina zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Powiatu o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 .

§ 3. 1. Realizacja zadania określonego w § 1 ust. 1 nastąpi przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) oraz Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 4. 1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania określonego § 1 ust. 1, Gmina winna wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym.

2. Po wykonaniu zadania jego odbiór nastąpi komisyjnie przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej strony.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


Marian Błachut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »