| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XX/119/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r. dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Bojszowy na 2013r. zgodnie z zał. nr 1.

2. Zwiększyć przychody budżetu Gminy Bojszowy w kwocie 6 200 000,00zł.

§ 931. – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Zmniejszyć przychody budżetu Gminy Bojszowy w kwocie 1 150 000,00zł.

§ 952. – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

4. Ustalić rozchody budżetu Gminy w kwocie 3 678 070,00zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

5. W § 3 uchwały dokonać zmiany zapisu poprzez zmianę jego treści:

Uchwala się deficyt budżetu Gminy Bojszowy w kwocie 2 521 930,00zł. którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji komunalnych.

6. W § 6 uchwały dokonać zmiany poprzez wykreślenie dotychczasowej treści i wprowadzenie następującego zapisu:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2 000 000,00zł.

2) emisji obligacji komunalnych

- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 271 930,00zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 928 070,00zł..

7. W §15 uchwały dokonać zmiany poprzez wykreślenie dotychczasowej treści punktu 1 i wprowadzenie następującego zapisu:

- zaciągania kredytów na pokrycie następującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00zł.

- zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 8 200 000zł.

§ 2. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XXV/154/2013 z dnia 13 sierpnia 2013r. w załączniku nr 1 – „Dochody” w dz. 756 dodać nazwę źródła dochodu w brzmieniu:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za odbiór odpadów komunalnych ”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/157/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 21 października 2013 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

2 618 070,00

80104

Przedszkola

2 618 070,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 618 070,00

Razem zwiększenie wydatków

2 618 070,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »