| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 340/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.14 ust. 8, art.15 ust. 2 i ust.3

pkt 5, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kłobucku uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno, przy ul. Brzeźnickiej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera ustalenia zgodne z zaakceptowanymi celami rozwoju i kierunkami polityki przestrzennej gminy, z uzwzględnieniem lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych, wg. zasad:

1) zrównoważonego rozwoju gminy w procesie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ładu i harmonii w zagospodarowaniu przetrzennym w nawiązaniu do lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych gminy;

3) umożliwiania rozwoju aktywności gospodarczej mieszkańców gminy oraz jednostek gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów osób trzecich, ekonomicznej efektywności realizacji zadań publicznych.

§ 2. Celem planu jest:

1) wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych;

2) umożliwienie wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich.

§ 3. 1. Ustalenia planu wyrażone są:

1) w tekście niniejszej uchwały;

2) na rysunku planu, sporządzonym z wykorzystaniem urzędowych kopii map ewidencyjnych w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Tekst uchwały określa:

1) ustalenie przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) inne ustalenia porządkowe w przepisach końcowych i przejściowych.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi;

a) Ptereny zabudowy produkcyjnej,

b) KDwtereny dróg wewnętrznych.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, wprowadzone na mocy innych przepisów, aktów

prawnych lub decyzji, są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice udokumentowanych złóż surowców mineralnych;

2) strefa sanitarna 150 m wokół cmentarza grzebalnego.

5. Oznaczenia wynikające z treści mapy ewidencyjnej mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami

planu.

6. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:2 000, stanowiącyzałącznik nr 1;

2) stwierdzenie przez Radę Miejską w Kłobucku zgodności planu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck", stanowiącezałącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiącezałącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącezałącznik nr 4.

7. Brak w planie ustaleń wymaganych ustawą oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia, w szczególności dotyczy to:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak ich występowania w granicach obszaru objętego planem;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

§ 4. Wprowadzone w planie ustalenia należy rozumieć w znaczeniu przepisów i decyzji obowiązujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie –należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) przeznaczeniu podstawowym terenu –należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję, która winna dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i, w stosunku do której drugorzędne są inne sposoby użytkowania terenu, określone jako dopuszczalne;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu –należy przez to rozumieć przeznaczenie określające jedną lub kilka funkcji, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nim harmonijnie współistnieć na warunkach ustalonych w planie, a także należy przez to rozumieć alternatywny rodzaj jego użytkowania;

4) linii zabudowy nieprzekraczalnej –należy przez to rozumieć określone w niniejszej uchwale linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynków, takie jak: balkony, okapy, wykusze oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych);

5) usługach –należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych: świadczonych na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi;

6) zabudowie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej –należy przez to rozumieć obiekty budowlane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej działalność wytwórczą i produkcyjną;

7) urządzeniach infrastruktury technicznej –należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne oraz zlokalizowane nad ziemią, na ziemi lub pod ziemią urządzenia i sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne;

8) reklamie –należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami , niebędący znakiem drogowym lub informacyjnym ustawionym przez gminę;

9) terenie inwestycji– należy przez to rozumieć teren objęty projektem zagospodarowania, będącym podstawą uzyskania pozwoleń/ dokonania zgłoszeń na podstawie ustawy Prawo budowlane.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach obszaru objętego planem

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Plan ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wprowadza się następujące zasady kształtowania zabudowy:

a) dopuszcza się wprowadzenie w budynkach akcentów wysokościowych nieprzekraczających: 0,2 powierzchni zabudowy budynku i do 130% wysokości dopuszczonej planem,

b) jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, wprowadza się wymóg stosowania w budynkach dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45°

2) wprowadza się wymóg sukcesywnej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i terenów zdegradowanych.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

W zakresie ochrony środowiska ustala się następujące wymogi dla zagospodarowania terenów:

1) wprowadza się szczególną ochronę walorów przyrodniczo – krajobrazowych, poprzez wprowadzenie zakazu składowania lub gromadzenia: ścieków, środków chemicznych oraz innych materiałów i odpadów, które mogą zanieczyścić środowisko, w tym szczególnie wody lub mogących pogorszyć walory estetyczne środowiska;

2) na terenie objętym planem wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych oraz gruntu i wprowadza się:

a) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód,

b) wymóg utwardzenia i uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem w sposób uniemożliwiający przedostawanie ścieków do ziemi oraz wymóg oczyszczenia ścieków z tych powierzchni do poziomów określonych w przepisach odrębnych;

3) nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu zasad ochrony powierzchni ziemi zawartych w przepisach odrębnych oraz wprowadza się:

a) w przypadku prowadzenia robót budowlanych nakaz minimalizowania przekształceń powierzchni ziemi i jej ochrony przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód opadowych,

b) nakaz zdjęcia całej warstwy próchnicznej gleby zalegającej pod inwestycją przy realizacji robót ziemnych, oraz jej odpowiednie zdeponowanie i przywrócenie na fragmentach niezabudowanych lub poddawanych rekultywacji;

4) nakazuje się prowadzenie rekultywacji zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zasadami określonymi w przepisach Prawa geologicznego i górniczego;

5) dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się następujące nakazy:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynków niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej lub zastosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi,

b) w prowadzonej działalności – usługach, działalności gospodarczej i produkcyjnej, wprowadza się wymóg stosowania instalacji i technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie;

6) na terenach objętych planem wprowadza się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i usług powodujących powstawanie emisji, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych lub pogarszać walory estetyczne środowiska.

7) oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością (emisja gazów, odorów, pyłów, hałasu, promieniowania itp.) nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego ma prawo prowadzący działalność.

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakazy zabudowy

1. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji punktów zbierania i przetwarzania

odpadów.

2. Lokalizacja zainwestowania przy liniach napowietrznych elektoenergetycznych, w odległościach

pozwalających na zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

3. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz

realizacji budowli o wysokości łącznej powyżej 30,0 m.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

Realizacja ustaleń planu winna zapewniać osobom niepełnosprawnym swobodę poruszania się w obrębie budynków oraz terenów związanych z obiektami użyteczności publicznej i z komunikacją.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronieustalonych na podstawie odrębnych przepisów

Dopuszcza się wyznaczenie terenu górniczego, w granicach terenu udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego (piaski), po uzyskaniu decyzji i koncesji wymaganych przepisami Prawa geologicznego i górniczego.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Powiązanie obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewniają drogi:

1) droga wojewódzka nr 492, obsługująca pośrednio i bezpośrednio tereny położone w granicach obszaru objętego planem,

2) drogi wewnętrzne umożliwiające bezpośrednią obsług terenów przylegających.

2. Parametry dróg wewnętrznych:

1) droga oznaczona symbolem KDw, zgodnie z treścią niniejszej uchwały ;

2) pozostałe drogi wewnętrzne winny zapewniać dostęp do drogi publicznej odpowiedni do przeznaczenia terenów i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczacych ochrony przeciwpożarowej;

3) szerokość jezdni winna być nie mniejsza niż określona w przepisach z zakresu Prawa budowlanego oraz w przepisach dotyczących dróg pożarowych;

4) drogi winny być zakończone placem manewrowym, umożliwiającym nawracanie pojazdów.

W granicach terenów z możliwością zabudowy w głębi terenu dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych o parametrach umożliwiających dojazd do działek budowlanych położonych w drugiej linii zabudowy.

3. W liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizację:

1) obiektów mieszczących się w definicji: "drogi" i "korony drogi" w ustawie o drogach publicznych oraz zieleń przydrożną lub izolacyjną;

2) wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z kioskami, o pow. zabudowy do 10m²

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z prowadzeniem ruchu drogowego, pod warunkiem uwzględnienia planowanej budowy lub przebudowy dróg.

4. Lokalizacja zjazdów z istniejących i projektowanych dróg określana przez zarządcę drogi.

5. Wymagane zagospodarowanie terenów inwestycji w sposób zabezpieczający dostawy towarów z własnego terenu oraz w sposób umożliwiający wjazd i wyjazd na drogę przodem samochodu.

6. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowanymi inwestycjami w granicach terenu inwestycji;

2) dla nowych inwestycji ustala się następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu dla usług i zabudowy wiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, w tym:

- 1 mp / 30m² p.u. związanej z obsługą klientów lub powierzchni sprzedaży,

- 1 mp / 3 zatrudnionych na jedną zmianę,

- 1 mp / 8 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala się obsługę terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z projektowanych sieci wodociągowych zasilanych z ujęć wód podziemnych,

b) w sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wód podziemnych,

c) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

2) zaopatrzenie w ciepło; w oparciu o lokalne kotłownie i indywidualne źródła zasilane paliwami niskoemisyjnymi lub stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: w oparciu o istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne, z dopuszczeniem rozbudowy istniejącej sieci i realizację niezbędnych urządzeń elektoenergetycznych, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym;

4) obsługa telekomunikacyjna poprzez łączność przewodową i bezprzewodową w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia telekomunikacyjne, z dopuszczeniem ich budowy, rozbudowy, zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego;

5) gospodarka ściekowa:

a) wprowadza się wymóg odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej,

b) jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki winny być gromadzone w bezodpływowych zbiornikach do okresowego gromadzenia nieczystości ciekłych i wywożone do punktu zlewnego,

c) zakazuje się realizacji oczyszczalni ścieków z uwagi na położenie obszaru objętego planem w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP 326 Częstochowa E w strefie ONO,

d) odprowadzenie ścieków produkcyjnych zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;

6) dla odprowadzenia wód opadowych wprowadza się następujące zasady i warunki:

a) wody opadowe i roztopowe winny być odprowadzane na własny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem: zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie nieruchomości lub odprowadzenia nadmiaru wód do rowów melioracyjnych,

b) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej,

c) rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników,

d) odprowadzenie i oczyszczenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów – zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) wody opadowe i roztopowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia wymagają oczyszczenia do poziomu określonego w odrębnych przepisach, a rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników;

7) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach po uzyskaniu wymaganych decyzji:

a) odpady socjalon-bytowe gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywożone na urządzone składowisko odpadów komunalnych,

b) w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych wprowadza się obowiązek ich selektywnego gromadzenia w odpowiednio wydzielonych miejscach, z użyciem pojemników i przekazywanie podmiotom posiadającym właściwe zezwolenie na prowadzenie działalności w/z gospodarowania tymi odpadami,

8) warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realizacja sieci wysokoprężnej przesyłowej i rozdzielczej, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym.

§ 13. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, minimalna wielkość nowowydzielonych działek

budowlanych powinna umożliwiać lokalizację projektowanej zabudowy, parkingów i terenu biologicznie

czynnego i wynosić nie mniej niż 10 000 m².

2. Dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni niż ustalona w ust. 1 wyłącznie :

1) na poszerzenie działek sąsiadujących;

2) dla regulacji granic;

3) w celu wyznaczenia dróg wewnętrznych, rowów melioracyjnych lub terenów urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu mogą one być

wykorzystywane wyłącznie w sposób dotychczasowy, z zachowaniem istniejącego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenów znajdujących się w granicach planu.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

§ 15. Przeznaczeniu przedstawowemu i dopuszczalnemu wyodrębnionych terenów może towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następująca zabudowa uzupełniająca:

1) niezbędne dla funkcjonowania projektowanej zabudowy: zaplecze administracyjno - socjalne, budynki

garażowe, gospodarcze oraz urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą wyodrębnionego

terenu;

2) urządzenia techniczne, mała architektura, tereny zieleni;

3) budowle integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemPustala się:

1)

Przeznaczenie
podstawowe:

a) zabudowa produkcyjna;

2)

Przeznaczenie
dopuszczalne:

a)zabudowa usługowa,
b) eksploatacja kopalin,
c) urządzenia infrastruktury technicznej;

3)

Wyklucza się:

a) lokalizację zabudowy o funkcjach innych niż określone w pkt 1 i 2;

4)

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – maksymalna 40%,
b) intensywność zabudowy – minimalna 1%, maksymalna 120%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej – minimalny 20% terenu inwestycji;

5)

Parametry
kształtowania
zabudowy

a) wysokość budynków – do 12,0 m,
b) wysokość innych obiektów budowlanych – do 30m,
c) dachy budynków o kącie nachylenia od 0 do 35 stopni.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolemKDwustala się:

1)

Przeznaczenie
podstawowe:

tereny dróg publicznych – drogi wewnętrzne;

2)

Przeznaczenie
dopuszczalne:

urządzenia infrastruktury technicznej;

3)

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu oraz parametry:

a) kategoria drogi – wewnętrzna,
b) droga obsługująca bezpośrednio tereny przylegające,
c) droga jednojezdniowa , z dwoma pasami ruchu,
d) pas drogowy szerokości 10,0 m,
e) na skrzyżowaniach dróg powinny być zastosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 x 5,0m,
f) realizacja zjazdów na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 17. Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa

w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Burmistrza

Kłobucka, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów oznaczonych symbolem: P wartość stawki procentowej określa się na 30%;

2) ze względu na dotychczasowe i planowane funkcje dla terenów oznaczonych symbolem: KDw wysokości

stawki procentowej nie określa się.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 19. Burmistrz Kłobucka zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji;

2) podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 20. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 340/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku
w sprawie nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck

Działając zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.) Rada Miejska w Kłobucku stwierdza, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla

terenów położonych w Kłobucku, obręb Łobodno, nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonego Uchwałą Nr 317/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20.08.2013r.

§ 2. Integralną częścią niniejszego stanowiska jest wyrys z rysunku "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 340/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w gminie Kłobuck

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 340/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w gminie Kłobuck

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), Rada Miejska w Kłobucku

stwierdza, że:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w planie, należące do zadań własnych gminy będą realizowane przez gminę.

2. Źródłem finansowania inwestycji będą:

a) środki własne gminy,

b) środki zewnętrzne z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

3. Inwestycje wymienione w ust. 1 będą realizowane w miarę możliwości finansowych gminy, pozyskiwanych środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby określone w budżetach gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 340/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny- rysunek planu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »