| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/409/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 90 ust. 2a, ust. 3c-3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/409/09 z dnia 29 października 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Niepublicznym przedszkolom i szkołom prowadzącym oddziały przedszkolne na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Cieszyn wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych tego samego rodzaju lub w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Cieszyn.

2) W § 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie: Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje z budżetu gminy w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Cieszyn. Przepisy §§1-2, §3 ust. 3-8 oraz §§ 4-5 stosuje się odpowiednio do form, o których mowa w art. 14a ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.”

3) W § 3 ust. 4 dodaje się lit. c o brzmieniu: „ c) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żywienie, stanowiące dochody budżetu gminy ustalone w budżecie Gminy na rok udzielenia dotacji”.

4) W § 4 ust. 5 w miejsce liczby „30” wpisuje się liczbę „15”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »