| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 16 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
o g ł a s z a:

Tekst jednolity Uchwały Nr XXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 3230) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXX/254/13 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4068) w brzmieniu załącznika do obwieszczenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 16 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/232/13
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

na wniosek Burmistrza Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję .

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r.

REGULAMIN
CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Cmentarz Komunalny w Miasteczku Śląskim, dalej zwany „cmentarzem” stanowi własność Gminy. Cmentarz ten zlokalizowany jest w Miasteczku Śląskim przy ulicy Dworcowej 23.

2. Cmentarz służy do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na wyznaniowy światopogląd i rodzaj obrzędu.

3. Administratorem cmentarza jest Gmina Miasteczko Śląskie, chyba że administrowanie zostało powierzone na mocy odrębnej umowy innemu podmiotowi.

§ 2.

1. Cmentarz utrzymywany jest jako teren zieleni o założeniu parkowym z podziałem na

kwatery i drogi dojazdowe ( dojścia ).

2. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu, zatwierdzonego przez

Burmistrza Miasta. Każda kwatera posiada odrębne oznaczenie.

3. Na cmentarzu urządza się:

1) groby ziemne,

2) groby murowane ( grobowce),

3) kolumbarium w formie ściany urnowej,

4. Groby ziemne i murowane urządza się jako:

1) groby zwykłe ( pojedyncze ) - przeznaczone dla jednej trumny,

2) groby głębinowe – przeznaczone dla dwóch trumien ułożonych piętrowo,

3) groby podwójne (tzw. rodzinne) – przeznaczone na ułożenie trumien przylegających do siebie w poziomie.

Rozdział 2.
Usługi cmentarne

§ 3.

1. Każdy podmiot świadczący usługi pogrzebowe lub usługi o podobnym charakterze może je wykonywać na terenie cmentarza z zachowaniem zasad przyjętych w niniejszym regulaminie.

2. Przyjmowanie trumny ze zwłokami lub urny z prochami do chłodni domu przedpogrzebowego odbywa się całodobowo.

3. [1]) (skreślony)

4. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu wniesionej opłaty.

Rozdział 3.
Ceny, opłaty i rezerwacja grobu

§ 4.

1. Ceny za usługi wykonywane przez Administratora cmentarza oraz opłaty cmentarne ustalane są na podstawie obowiązującego cennika.

2. Administrujący cmentarzem zobowiązany jest do pobierania opłat pokrywających nadzór i stałe koszty utrzymania i eksploatacji cmentarza oraz domu przedpogrzebowego od podmiotów świadczących usługi na terenie cmentarza.

§ 5.

1. Administrator może dopuścić możliwość rezerwacji miejsca pod grób.

2. Miejsce zarezerwowane oraz jego otoczenie należy utrzymywać w czystości i porządku.

Rozdział 4.
Przepisy porządkowe

§ 6.

1. Na terenie cmentarza zabrania się:

1) wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia administratora, za wyjątkiem pojazdów uprawnionych ( inwalidzi, firmy kamieniarskie ),

2) [2]) (skreślony),

3) jazdy na rowerach,

4) wprowadzania psów,

5) [3]) (skreślony),

6) [4]) (skreślony),

7) [5]) (skreślony),

8) sadzenia roślin w przejściach między grobami,

9) żebractwa,

10) spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

11) przebywania dzieci do lat 13 bez opieki dorosłych,

12) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza nagrobkami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi,

13) [6]) (skreślony),

14. [7]) (skreślony).

2. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązany jest pozostawić miejsce pracy w należytym porządku i czystości.

3. Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składować do wyznaczonych w tym celu pojemników. Zabrania się składowania tamże odpadów po robotach kamieniarskich.

4. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m. Ustawienie nagrobków, obmurowań okoleń, ich zmiana a także ustawianie ławek, sadzenie drzewek i krzewów wymaga uzgodnienia z administratorem.

5. Roboty kamieniarsko – budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº i w soboty od 8ºº do 13ºº po uzyskaniu zgody administratora cmentarza oraz wniesieniu stosownych opłat.

§ 7.

1. Godziny otwarcia cmentarza ustala się następująco:

1) od listopada do lutego: od 700do 1700

2) od marca do maja: od 700do 2000

3) od czerwca do sierpnia: od 700do 2100

4) od września do października: od 700do 2000

2. W okresie Wszystkich Świętych tj. od 30 października do 4 listopada godziny zamknięć cmentarza uzależnione są od obecności odwiedzających groby.

O godzinach tych decyduje każdorazowo administrator.


[1]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz.4068).

[2]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz.4068).

[3]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz.4068).

[4]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz.4068).

[5]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz.4068).

[6]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz.4068).

[7]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz.4068).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »