| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 16 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
o g ł a s z a:

Tekst jednolity Uchwały Nr XXV/211/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 1683), ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim:

1) Nr XXVIII/230/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 3184),

2) Nr XXX/25013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4064)

w brzmieniu załącznika do obwieszczenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 16 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/211/12
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Tracą moc następujące uchwały:

Uchwała Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 października 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, zmieniona Uchwałą Nr XXX/251/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie wprowadzonego Uchwałą Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 października 2007 r.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/211/12
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKUNA TERENIE GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE


Postanowienia ogólne

§ 1.

W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Miasteczko Ślaskie, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie –rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

2) ustawie o odpadach –rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

3) nieruchomości –rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

4) właścicielu nieruchomości –rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych –rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budowy i remontów,

6) odpadach komunalnych –rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji –rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych –rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,

9) odpadach opakowaniowych –rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych –rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

11) nieczystościach ciekłych- należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

12) zbiornikach bezodpływowych –należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

13) zbieraniu odpadów –należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych –rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

15) zwierzętach gospodarskich –rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).


Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

c) szkło i opakowania wielomateriałowe,

d) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

4) gromadzenie odpadów niebezpiecznych, tj., przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii, zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie ich do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych do punktu mobilnego zorganizowanego przez Gminę Miasteczko Śląskie.

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie ich punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

§ 5.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość nieruchomości. Środki użyte do tych celów należy usunąć z nieruchomości niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 6.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 7.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest pod warunkiem nieuciążliwości dla środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, zabrania się takie ścieki odprowadzać bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Dopuszcza się naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jeśli nie powodują uciążliwości dla środowiska, a powstałe odpady są gromadzone selektywnie w odpowiednich pojemnikach.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8.

1. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery, pojemniki, worki) oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

1a. [1]),[2]),Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące go gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości oraz utrzymuje te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności:

a) dla nieruchomości jednorodzinnych:

- pojemniki o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 4 osób włącznie

- pojemniki o pojemności 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje od 5 do 10 osób

- pojemnik o pojemności 1100 l na nieruchomościach wielorodzinnych

b) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli – 3 l na każdego ucznia, pracownika i dziecko;

c) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

d) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

e) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 120 l;

f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

g) dla ogrodów działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i według potrzeb poza tym okresem,

h) w miejscach publicznych tj. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 35 l.

3. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt d i e, jeżeli jest prowadzona działalność gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.

4. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje:

a) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) metale,

e) papier,

f) opakowania wielomateriałowe,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych,

i) przeterminowane leki i chemikalia,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

ł) zużyte opony,

5. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach wielolokalowych i wielorodzinnych należy stosować pojemniki o ujednoliconych kolorach i pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów:

a) niebieski na papier,

b) żółty na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomatriałowe,

c) zielony na szkło.

Pojemniki powinny posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonego odpadu.

6. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach jednorodzinnych należy stosować przeźroczyste worki polietylenowe o pojemności 120 litrów wraz z napisami określającymi sposób ich przeznaczenia:

a) worek z napisem niebieskim "Papier",

b) worek z napisem żółtym "Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe",

c) worek z napisem zielonym "Szkło".

7. Przeterminowane leki należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

8. Zużyte baterie należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników, które znajdują się w:

a) Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8

b) Szkole Podstawowej Nr 1 w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej 5 i w budynku szkoły przy ul. Metalowej 4

c) Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim – Żyglinie przy ul. Harcerskiej 5

d) Publicznym Gimnazjum w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej 8

e) Przedszkolu Nr 1 w Miasteczku Śląskim przy ul. Dębina 1

f) Przedszkolu Nr 3 w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 12.

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany będzie w punkcie selektywnego odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, udostępnianych przez podmiot uprawniony na zlecenie i koszt prowadzącego roboty budowlane.

11. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników podmiotu uprawnionego do ich odbioru w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości, jak i osób trzecich.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 9.

1. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki należy usuwać z terenu nieruchomości w przypadku:

a) nieruchomości jednorodzinne:

- odpady zmieszane – nie rzadziej niż co 2 tygodnie

- worki niebieskie (papier) – 1 raz na cztery tygodnie

- worki żółte (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) - 1 raz na cztery tygodnie

- worki zielone (szkło) – 1 raz na cztery tygodnie.

b) nieruchomościwielolokalowe:

- odpady zmieszane – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,

- pojemnik niebieski (papier) – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu

- pojemnik żółty (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

- pojemnik zielony (szkło) - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

c) nieruchomościwielorodzinne:

- odpady zmieszane – nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

- pojemnik niebieski (papier) – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

- pojemnik żółty (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomaterialowe) – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,

- pojemnik zielony (szkło) - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

d) nieruchomościniezamieszkałe(hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki biurowe, budynki handlowo – usługowe, budynki transportu i łączności, budynki przemysłowe i magazynowe, ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej, pozostałe budynki niemieszkalne, domki letniskowe na terenie ogródków działkowych) – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.

2. Pojemniki do składowania odpadów niebezpiecznych typu przeterminowane leki i baterie wydzielone z powstających odpadów komunalnych są opróżniane zaraz po ich zapełnieniu, ale nie rzadziej niż 1 raz na trzy miesiące.

3. Odpady wielkogabarytowe będą wywożone minimum raz w roku zgodnie z ustalonym przez Gminę harmonogramem, jak również będzie możliwość oddania ich do punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany będzie w punkcie selektywnego odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

5. Organizatorzy imprez plenerowych, masowych, festynów, pikników itp. ma obowiązek usuwania odpadów niezwłoczne po zakończeniu imprezy.

§ 10.

Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), każdorazowo po napełnieniu zbiornika nie dopuszczając do ich przepełnienia.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 11.

1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i dostarczenia ich do punktu mobilnego zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Miasteczko Śląskie.

2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku.

§ 12.

1. Utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, są zobowiązane zapewnić uniemożliwienie samowolnego opuszczania pomieszczenia lub nieruchomości, na której zwierze przebywa.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a) pies będzie prowadzony na smyczy i w kagańcu,

4. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw, gier i piaskownic dla dzieci.

5. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

a) zwolnienie psa w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi,

b) posiadaniu przez psa założonego kagańca,

c) dysponowaniu możliwością sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

6. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone również na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zniszczeń i zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 13.

1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich winno odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu przyległego, zanieczyszczenia powietrza wyziewami, jak również w sposób nie stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

2. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach o zabudowie wielolokalowej i obiektach im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do:

a) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierząt z dróg publicznych oraz innych miejsc użyteczności publicznej,

b) natychmiastowego zgłoszenia potrzeby usunięcia zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacji,

c) dbania o to, aby zwierzęta gospodarskie nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa i uciążliwości dla otoczenia, przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

§ 14.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

a) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,

b) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w pkt 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku.


[1]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 3184)

[2]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwałay Nr XXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4064)

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »