| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/355/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami

Działając na podstawie art. 12 pkt 5   i pkt 8   lit. c i   d, art. 51 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 595 z   późn. zm.) w   związku z   art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1   i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1   i ust. 2   pkt 3, art. 233 pkt 1   art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 885 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o   kwotę 148 377,00 zł i   ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w   wysokości 131   097   083,63 zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejsza się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o   kwotę 226   177,00 zł i   ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w   wysokości 139   281   812,63 zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z   dnia 21.12.2012r. w   sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013r. wraz z   załącznikami, w   ten sposób, że:  

1)   § 1   ust. 4   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok, w   wysokości 10 931   029,00   zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w   § 7   ust. 3   niniejszej uchwały; ;

2)   § 1   ust. 5   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego  
na 2013   rok, w   wysokości 2   746   300,00   zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w   § 7   ust. 4   niniejszej uchwały; ;

3)   § 1   ust. 6   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w   wysokości 8   184   729,00   zł będą przychody pochodzące z   zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w   kwocie 6   496   031,00zł i   pożyczek w   kwocie 50   000,00   zł oraz przychodów z   tytułu wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   finansach publicznych w   kwocie 1   638   698,00   zł; ;

4)   § 2 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

Ustala się, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego może udzielić w   roku budżetowym 2013:  

1)   pożyczek w   maksymalnej wysokości 1   200   000,00 zł,  

2)   poręczeń w   maksymalnej wysokości 107   000,00 zł. ;

5)   § 7   ust. 3   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  


Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Paragraf  

Treść  

Kwota w   złotych  

 

PRZYCHODY OGÓŁEM  

10   931   029  

952  


 

Przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym  
w tym:  
- kredyty  
- pożyczki  


6   546   031  

6   496   031  
50   000  

950  

Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

4   384   998  

6)   § 7   ust. 4   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

              Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Paragraf  

Treść  

Kwota w   złotych  

 

ROZCHODY OGÓŁEM  

2   746 300  

992  

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów  
w tym:  
- kredyty  
- pożyczki  

1   546 300  

957 862  
588 438  

991  

Udzielone pożyczki i   kredyty  
w tym:  
- pożyczki  

1   200   000  

1   200 000  

7)   Zmienia się treść załącznika nr 2   „Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w   ustawie z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r., Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) oraz   wydatków nimi finansowanychna 2013r.” w   sposób określony w   załączniku do   niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Nazwa  

Dochody ogółem  

w tym:  

Dochody bieżące  

Dochody majątkowe  

 

ZMIANY W   PLANIE DOCHODÓW ŁĄCZNIE  

148 377  

148 377  

-  

 

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW  

179 505  

179 505  

-  

 

SUBWENCJA OGÓLNA  

74 845  

74 845  

-  

758  

Różne rozliczenia  

74 845  

74 845  

-  

 

DOCHODY WŁASNE POWIATU  

76 240  

76 240  

-  

 

Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów  

76 240  

76 240  

-  

801  

Oświata i   wychowanie  

71 240  

71 240  

-  

852  

Pomoc społeczna  

5 000  

5 000  

-  

 

Określone w   art. 3   ust. 3   pkt 2   ustawy z   dnia 13 listopada 2003r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki pochodzące z   budżetu Unii Europejskiej  

28 420  

28 420  

-  

750  

Administracja publiczna  

20 950  

20 950  

-  

801  

Oświata i   wychowanie  

7 470  

7 470  

-  

 

 

ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW  

31 128  

31 128  

-  

 

Określone w   art. 3   ust. 3   pkt 2   ustawy z   dnia 13 listopada 2003r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki pochodzące z   budżetu Unii Europejskiej  

31 128  

31 128  

-  

801  

Oświata i   wychowanie  

31 128  

31 128  

-  

2.   Zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Rozdz.  

Nazwa  

Kwota w    

 

 

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE  

- 226 177  

 

 

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW  

179 505  

750  

 

Administracja publiczna  

20 950  

 

75095  

Pozostała działalność  

20 950  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

20 950  

 

 

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

20 950  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

153 555  

 

80120  

Licea ogólnokształcące  

126 240  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

55 000  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w   tym:  

50 000  

 

 

- Wydatki związane z   realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  

50 000  

 

 

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

5 000  

 

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym:  

71 240  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

71 240  

 

80130  

Szkoły zawodowe  

2 470  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

2 470  

 

 

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

2 470  

 

80140  

Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  

24 845  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

24 845  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w   tym:  

24 845  

 

 

- Wydatki związane z   realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  

24 845  

852  

 

Pomoc społeczna  

5 000  

 

85202  

Domy pomocy społecznej  

5 000  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym   :  

5 000  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w   tym:  

5 000  

 

 

- Wydatki związane z   realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  

5 000  

 

 

 

ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW  

405 682  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

31 128  

 

80130  

Szkoły zawodowe  

31 128  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

31 128  

 

 

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

31 128  

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

374 554  

 

90005  

Ochrona powietrza atmosferycznego i   klimatu  

374 554  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym:  

374 554  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

374 554  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/355/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 31 października 2013 r.  
 

ZMIANY PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W   USTAWIE Z   DNIA 7   WRZEŚNIA 1991 ROKU O   SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z   2004 ROKU, NR 256 POZ. 2572 Z   PÓŹN. ZM.) ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013R.  

 

Dział  

Rozdz.  

Nazwa  

Zwiększenie dochodów  

Zwiększenie wydatków  

1  

2  

3  

4    

5    

 

 

RAZEM  

5 000  

5 000  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

5 000  

5 000  

 

80140  

Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  

5 000  

5 000  

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w   Wodzisławiu Śl.  

5 000  

5 000  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »