| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/275/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Deklaracje według wzoru, o którym mowa w § 1, właściciele zamieszkałych nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Gorzycach w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Określa się format elektroniczny deklaracji wskazanej w §1 niniejszej uchwały w formacie XSD oraz układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Deklaracja określona w §1 składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być przesłana za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4. Deklaracja składana w sposób określony w §3 ust. 3 musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz 262 z późn. zm.), profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

5. Deklaracja przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Gminy w Gorzycach w momencie otrzymania deklaracji automatycznie generuje urzędowe poświadczenie przedłożenia.

§ 4. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/195/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 840 z dnia 24 stycznia 2013 r.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/275/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/275/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »