| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/451/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 października 2003 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 9 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 roku, poz. 406) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i innych aktów normatywnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm. ) po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach na podstawie uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30.03.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 87 poz.1627)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Statut Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach stanowiący załącznik do uchwały Nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 października 2003 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach i nadania jej statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/133/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut


Załącznik do Uchwały Nr XL/451/13
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 października 2013 r.

Statut Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, zwane dalej “Centrum”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 roku, poz. 406)

2) aktu o jego utworzeniu t.j. uchwały Nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 października 2003 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach i nadania jej statutu z późn. zm.

3) niniejszego statutu oraz właściwych przepisów prawa.

§ 2. 1. Siedzibą Centrum jest miasto Świętochłowice – adres: 41-603 Świętochłowice, ul. Krauzego 1.

2. Centrum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Centrum może posługiwać się nazwą skróconą: CKŚ.

§ 3. 1. Centrum jest samorządową instytucją kultury, która posiada osobowość prawną.

2. Organizatorem Centrum jest Gmina Świętochłowice.

3. Nadzór nad Centrum sprawuje Rada Miejska w Świętochłowicach i Prezydent Miasta Świętochłowice.

4. Centrum jest wpisane do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. 1. Centrum realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji kulturalnej.

2. Do podstawowych zadań Centrum należy:

1) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej oraz przygotowanie mieszkańców miasta do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych

2) stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta i regionu

3) promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży

4) stwarzanie sprzyjających warunków rozwoju wszystkich dziedzin kultury i sztuki oraz zapewnienie powszechnego dostępu do niej

5) prowadzenie kompleksowej działalności informacyjno-promocyjnej w obszarze kultury

6) współpraca ze środowiskami kulturalnymi i twórczymi w kraju i za granicą.

3. Centrum realizuje zadania statutowe w szczególności poprzez:

1) prezentowanie wartościowych zjawisk i form w różnych dziedzinach sztuki

2) organizację, współorganizację, produkcję oraz realizację imprez kulturalnych (w tym festiwali, koncertów, imprez estradowych, rozrywkowych, spektakli, konferencji, przeglądów, wystaw, wieczorów autorskich i poetyckich, spotkań tematycznych)

3) promowanie twórców i popularyzatorów kultury

4) prowadzenie działań impresaryjnych

5) działania edukacyjne i warsztatowe służące kształceniu umiejętności twórczych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

6) prowadzenie działalności wystawienniczej

7) prowadzenie działalności wydawniczej

8) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze

§ 5. 1. Dyrektor zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Świętochłowice na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

4. W strukturze Centrum przewiduje się stanowisko jednego Zastępcy Dyrektora.

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Świętochłowice.

§ 6. 1. Przy Centrum może działać Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora.

2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Świętochłowice na wniosek Dyrektora.

3. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 7. Organizację wewnętrzna Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Świętochłowice oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 8. 1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

3. Źródłami finansowania działalności Centrum są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności środki przekazane przez Organizatora w formie dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn, zapisów oraz z innych źródeł.

4. Dyrektor Centrum przedkłada Radzie Miejskiej do akceptacji roczne sprawozdanie z działalności Centrum.

§ 9. Centrum może prowadzić inną działalność niż kulturalna na podstawie odrębnych przepisów prawnych, z której dochód będzie przeznaczony na działalność statutową.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 10. 1. Statut Centrum nadaje Rada Miejska w Świętochłowicach.

2. Zmian do niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »