| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XV/330/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 marca 2012 r.  poz. 1114), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXII/564/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 listopada 2012 r. poz. 4445) - zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania Statutu Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR XV/330/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 42, ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217),

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Nadać Statut Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.[1])

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednakże nie wcześniej niż z dniem wpisu Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej do Krajowego Rejestru Sądowego.[2])


Załącznik do Uchwały Nr XV/330/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 stycznia 2012 r.[3])

STATUT

Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II

w Bielsku-Białej

„… Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń dla pożytku chorych…” - Hipokrates

Preambuła

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej nawiązując do najlepszych tradycji szpitalnictwa na naszym terenie, realizuje na podwalinach Szpitala Miejskiego w Bielsku i Powszechnego w Białej wybudowanych w latach 1893 i 1910 swoją misję niesienia pomocy chorym w ich chorobie, bólu, cierpieniu oraz przekazania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponad stuletniego dorobku Szpitali, mając w pamięci słowaKardynała Stefana Wyszyńskiego„… gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie…”oraz nauki naszego Wielkiego Patrona:„… Cierpienie ludzkie budzi współczucie, budzi także szacunek – na swój sposób onieśmiela. Zawiera się w nim bowiem wielkość swoistej tajemnicy. Ten więc szczególny szacunek dla każdego ludzkiego cierpienia wypada złożyć na początku wszystkiego tego co zostaje powiedziane o tym wymiarze ludzkiego życia…”.


Jan Paweł II - Salvifici Dolores- Światowe Dni Chorego

Nie można zapomnieć, że korzystanie z najwyższego, osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej bez różnicy rasy, religii, przekonań politycznych, warunków ekonomicznych lub społecznych, co zostało już ustalone na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia w Nowym Jorku w 1946 roku i zapisane w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia.
Również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obywatelom prawo do ochrony zdrowia, niezależnie od ich sytuacji materialnej poprzez równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Wszystkich, którzy dla dobra Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, a zwłaszcza dla dobra jego pacjentów ten Statut będą stosowali wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego praw do ochrony zdrowia, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę etyczną na równi z postawą lekarzy, dla których nadrzędną wartością jest dobro chorego salus aegroti suprema lex esto.

„W naszym szpitalu dobro pacjenta jest najwyższą wartością.
Tu uzyskasz fachową pomoc,
usłyszysz dobre słowo i poczujesz ciepło serc.
Będziemy z Tobą w zdrowiu i chorobie”


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, zwany dalej „BCO-SM” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. Podmiotem tworzącym dla BCO-SM jest Miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.

§ 2. BCO-SM działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wydanych na jej podstawie;

2) innych przepisów dotyczących działalności podmiotów leczniczych.

§ 3. Siedziba BCO-SM znajduje się w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18.

Rozdział 2.
Cele i zadania BCO-SM

§ 4. 1. Podstawowym celem BCO-SM jest prowadzenie działalności leczniczej, pielęgnacyjnej, promocji i profilaktyki zdrowia, z uwzględnieniem stałego podnoszenia jakości świadczonych usług.

2. Do zadań BCO-SM należy:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) wykonywanie badań laboratoryjnych i diagnostycznych;

3) prowadzenie i rozwijanie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej;

4) udzielanie świadczeń konsultacyjnych i orzecznictwo lekarskie;

5) uczestniczenie w procesie przygotowania osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6) udział w realizacji programów zdrowotnych;

7) prowadzenie rejestrów i statystyki medycznej;

8) wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa;

9) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów prawnych oraz zadań powierzonych BCO-SM.

3. BCO-SM może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności BCO-SM.

4. BCO-SM może udzielać świadczeń zdrowotnych związanych z prowadzeniem eksperymentów medycznych w tym badań klinicznych i badań naukowych.

5. BCO-SM może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 3.

Rozdział 3.
Organy BCO-SM

§ 5. 1. Organami BCO-SM są:

1) Dyrektor Naczelny,

2) Rada Społeczna.

2. Dyrektorowi Naczelnemu podlegają bezpośrednio:

1) Zastępca Dyrektora ds. medycznych,

2) Zastępca Dyrektora ds. organizacji i zarządzania,

3) Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy,

4) Zastępca Dyrektora ds. techniczno - administracyjnych,

5) Naczelna Pielęgniarka.

§ 6. 1. Dyrektor Naczelny kieruje BCO-SM oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor Naczelny jest przełożonym wszystkich pracowników BCO-SM i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3. Dyrektor Naczelny może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu BCO-SM przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.

§ 7. 1. Rada Społeczna Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej, zwana dalej „Radą Społeczną” jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora BCO-SM.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Po upływie kadencji członkowie Rady Społecznej pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybraną Radę Społeczną.

§ 8. 1. Rada Społeczna liczy 5-9 osób, w tym przewodniczący.

2. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w poniższych okolicznościach:

1) na uzasadniony wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,

2) gdy członek Rady Społecznej nie uczestniczy w trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,

3) na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.

§ 9. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miejską w Bielsku-Białej.

§ 10. Do zadań Rady Społecznej należy oprócz zadań określonych w ustawie: wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego BCO-SM.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna BCO-SM

§ 11. 1. Strukturę organizacyjną BCO-SM tworzą:

1) przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego- Szpital,

2) przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,

3) przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego -Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego -Szpitalposiada następujące jednostki organizacyjne:

- Szpital 1 - przy ul. Wyzwolenia 18,

- Szpital 2 - przy ul. Wyspiańskiego 21,

- Szpital 3 - przy ul. E. Plater 17.

3. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego -Ambulatoryjna Opieka Specjalistycznaposiada następujące jednostki organizacyjne:

- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 1 - przy ul. Wyzwolenia 18,

- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 2 - przy ul. Wyspiańskiego 21,

- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 3 - przy ul. E. Plater 17.

4. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego -Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczyposiada następującą jednostkę organizacyjną:

- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - przy ul. E. Plater 17.

5. Strukturę organizacyjną BCO-SM oraz zakres, rodzaj działalności, sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, a także organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Naczelnego BCO-SM i zaopiniowany przez Radę Społeczną BCO-SM.

Rozdział 5.
Forma gospodarki finansowej BCO-SM

§ 12. 1. BCO-SM prowadzi gospodarkę finansową w formie właściwej dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej określonej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i innych przepisach.

2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dokonuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

§ 13. 1. BCO-SM może uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności innej niż działalność lecznicza tj. z:

1) prowadzenia apteki ogólnodostępnej;

2) usług sterylizacji sprzętu medycznego;

3) wynajmu chłodni do przechowywania zwłok;

4) organizacji szkoleń, konferencji naukowych, kursów i innej działalności dydaktycznej;

5) wynajmu lokali lub wydzierżawiania gruntów na działalność medyczną i pozamedyczną;

6) działalności handlowej w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, oraz artykułów spożywczych i gastronomicznych;

7) wypożyczalni sprzętu medycznego;

8) usług hotelarskich;

9) usług parkingowych;

10) usług poligraficznych.

2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 nie może ograniczać realizacji zadań statutowych BCO-SM, a wpływy finansowe z tego wynikające, w całości przeznaczone są na sfinansowanie działalności statutowej BCO-SM.


Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Statut nadaje podmiot tworzący.

2. Zmiany w Statucie następują w tym samym trybie co jego nadanie.

§ 15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


[1]) Załącznik do Uchwały Nr XV/330/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniony został przez § 1 Uchwały Nr XXII/564/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r.

[2]) Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 marca 2012 r. poz. 1114.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XXII/564/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 listopada 2012 r. poz. 4445), która weszła w życie z dniem 22 listopada 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »