| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/414/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust.   3 ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity - Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr   LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 roku w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwała:  

§ 1.  

Dokonać zmiany w   § 2   ust. 6   uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 6   grudnia 2012 roku w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 27 marca 2013 r., który otrzymuje brzmienie:  

6.   Jako część usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów. Rodzaje worków do selektywnej zbiórki określone zostały w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Będzina.  

§ 2.  

Pozostałe przepisy uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/414/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 października 2013 r.

W art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst   jednolity - Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) ustawodawca upoważnił radę gminy, do   określenia w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za   uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W   związku ze zmianą art.   5 ust.   1 pkt 1   ww. ustawy, wprowadzoną przez ustawę z   dnia 25 stycznia 2013   roku o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2013   r. poz. 228) Rada Miejska Będzina uchwałą Nr   XXXV/361/2013 z   dnia 27 marca 2013   roku w   sprawie zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 6   grudnia 2012 roku w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za   uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowiła o   przejęciu obowiązku wyposażenia nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jako część usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W   związku z   faktem, iż na gminie ciąży obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, a   stronami stosunku zobowiązaniowego są   gmina i   podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, konieczne jest wykreślenie z   przedmiotowej uchwały zdania: „Wyposażenie nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów następuje nieodpłatnie na podstawie umowy właściciela z   przedsiębiorcą”. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   uchwałą Nr   LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »