| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/460/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich przyjętego uchwałą nr XIV/149/07 z dnia 27 września 2007 roku

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala :

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

5) uchwały nr XXXIV/271/93 Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich,

6) innych właściwych przepisów prawa.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Celem statutowym Ośrodka jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a w szczególności:

1) programowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej,

2) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego na rzecz:

a) klubów i związków sportowych,

b) organizacji kultury fizycznej,

c) innych organizacji społecznych i zawodowych,

d) osób indywidualnych,

3) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej z zakresu działania Ośrodka,

4) właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej wchodzącej w skład Ośrodka,

5) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka,

6) prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskiwania środków na rozszerzenie działalności Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

7) propagowanie edukacji sportowej,

8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

9) przeciwdziałanie zagrożeniom patologii społecznej,

10) organizacja i koordynowanie współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i klubami prowadzącymi działalność sportowo-rekreacyjną.;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta, który również wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stusunku do Dyrektora Ośrodka.

2. Dyrektor Ośrodka zatrudnia pracowników Ośrodka.

3. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta.

4. Główny Księgowy oraz Kierownicy działów Ośrodka działają w granicach umocowania udzielonego przez Dyrektora Ośrodka i regulaminu organizacyjnego Ośrodka.

5. Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka należy w szczególności ogólne kierownictwo w zakresie prac merytorycznych, organizacyjnych i administracyjnych.;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Podział na wewnętrzne struktury organizacyjne oraz ich szczegółowy zakres działania określa regulamin organizacyjny Ośrodka nadany przez Dyrektora Ośrodka po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.;

5) w § 7 skreśla się ust.3 a dotychczasowy ust.4 otrzymuje numer 3,

6) załącznik nr 1 do Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/460/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »