| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/227/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Imielin Nr XXV/148/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz.U. 2012.391 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Rada Miasta Imielin

uchwala:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Imielin Nr XXV/148/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 6. Ustala się minimalną pojemność  pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1 lub więcej pojemników o łącznej pojemności zapewniającej zachowanie normatywu 60l/osobę„.

2) § 7 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „ 3. powyżej 6 osób - jak w pkt 2 + dodatkowo 1 worek na każde kolejne 3 osoby na każdy rodzaj odpadów„.

3) Po § 7 dodaje się § 7a o następującej treści: „ § 7a. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, minimalną ilość worków z folii  LDPE przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości makulatury, tworzywa sztucznego+ metalu oraz szkła: łącznie 3 worki o pojemności 120l, po 1 worku na każdy rodzaj odpadów„.

4) § 10 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 10. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku oraz utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez zachowanie  ich szczelności”.

§ 2. Pozostała treść powołanej uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »