| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/469/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012r. poz. 4981 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/401/2013 Rady Miasta Wisła z 25 kwietnia 2013 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła(Dz.Urz.Woj.Sla. z 2013 r. poz. 3745), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

każdorazowo za okres trzech miesięcy,;

2) w § 1 pkt. 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

w terminie do piątego dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału, tj. zgodnie z poniższym zestawieniem:

Termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miesiące objęte wnoszoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

do dnia 5 kwietnia

styczeń, luty, marzec

do dnia 5 lipca

kwiecień, maj, czerwiec

do dnia 5 października

lipiec, sierpień, wrzesień

do dnia 5 stycznia roku następnego

październik, listopad, grudzień

.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »