| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 6 listopada 2013r.

do Porozumienia Nr WOK.032.104.2012.WKT z dnia 27.09.2012 r. w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”

do Porozumienia Nr WOK.032.104.2012.WKT z dnia 27.09.2012 r. w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

zawarty pomiędzy:

Gminą Knurów, z siedzibą przy ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:

1. Adama Ramsa – Prezydenta Miasta Knurów

a

Powiatem Gliwickim, z siedzibą przy ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez:

1. Michała Nieszporka – Starostę Powiatu Gliwickiego,

2. Waldemara Dombka – Wicestarostę Powiatu Gliwickiego

W związku ze zmianą poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowalnych zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz w związku z zawarciem w dniu 11.10.2013 r. pomiędzy Gminą Knurów a Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim umowy nr 126/2013/NPPDL o dofinansowanie ww. zadania oraz na podstawie § 7 ust. 1 Porozumienia Nr WOK.032.104.2012.WKT z dnia 27.09.2012 r. wprowadza się następujące zmiany do ww. Porozumienia:

§ 1

1. Zmienia się brzmienie § 1 ww. Porozumienia na następujące:

1

1. Ustala się koszt rzeczywisty zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie” w 2013 r. na kwotę 1.811.616,57 zł (słownie: jeden milion osiemset jedenaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 57/100), w tym koszty kwalifikowalne w kwocie 1.523.608,02 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiem złotych 02/100).

2. Dofinansowanie ze środków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” wynosi 761.804,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset cztery złote 00/100).

3. Gmina zapewni z budżetu Gminy na 2013 r. na realizację zadania kwotę 991.840,84 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 84/100).

4. Powiat zapewni z budżetu Powiatu na 2013 r. na realizację zadania pomoc finansową Gminie Knurów w wysokości 57.971,73 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 73/100).

5. Strony oświadczają, że będą współfinansować rzeczywisty koszt zadania, ustalony w ust. 1, w następujący sposób:

- Gmina – 991.840,84 zł (co stanowi ok. 54,8 % kosztów zadania),

- Powiat – 57.971,73 zł (co stanowi 3,2 % kosztów zadania),

- NPPDL – 761.804,00 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych (co stanowi ok. 42,0 % kosztów zadania).”.

§ 2

Aneks Nr 1 wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3

1. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

2. Aneks niniejszy jest integralną częścią Porozumienia i sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA:                                      POWIAT:

Prezydent Miasta Knurów


Adam Rams

Starosta Powiatu Gliwickiego


Michał Nieszporek


Wicestarosta Powiatu Gliwickiego


Waldemar Dombek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »