| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/426/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1232) i art. 221 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885) oraz Uchwały Nr XX/161/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice”, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

RADA GMINY PILCHOWICE

uchwala:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Pilchowice na realizację zadań ujętych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice przyjętym Uchwałą Nr XX/161/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 stycznia 2012r. określone w „Regulaminie udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Pilchowice w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/201/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 czerwca 2012r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice /Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2012 r. poz. 2834/.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/426/13
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 12 listopada 2013 r.

REGULAMIN
udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Pilchowice w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem (w tym demontażem), transportem i unieszkodliwianiem (składowaniem) wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice, zakwalifikowanych do I stopnia pilności usunięcia.

2. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i prawnych, które po przeprowadzeniu inwentaryzacji i uchwaleniu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice” we własnym zakresie dokonały czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dofinansowania do kosztów usuwania, transportu i składowania odpadów zawierających azbest złożonych na terenie nieruchomości pod warunkiem, że zostały wykazane w przeprowadzonej w 2011 r. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (lub późniejszych).

5. Prace związane z usuwaniem (w tym demontażem) i transportem odpadów azbestowych na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonane tylko przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców, posiadających stosowne zezwolenia.

6. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Dofinansowanie- jednorazowy zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją prac wymienionych w ust 1,

2) Inwestor– osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, budynku mieszkalnego lub gospodarczego zlokalizowanego na terenie gminy Pilchowice, spełniająca kryteria zapisane w § 4,

3) Komisja– powołany przez Wójta Gminy Pilchowice w drodze zarządzenia zespół, mający na celu weryfikacje wniosków składanych przez mieszkańców,

4) Koszty kwalifikowane– wartość prac, na podstawie których ustalana jest dotacja do zadań realizowanych w ramach Programu, a są to wydatki poniesione na:

- usuwanie (w tym demontaż),

- transport,

- unieszkodliwianie (składowanie), wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Pilchowice.

Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się zakoszty niekwalifikowane.

5) Program– Uchwała Nr XX/161/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice”,

6) Urząd– Urząd Gminy w Pilchowicach,

7) Weryfikacja– dokonanie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” [Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr.71.poz.649 z późn. zm.)] i „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich występowania” [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)]; wykazujących I stopień pilności.

8) WFOŚiGW– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

9) Wniosek- pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora,

§ 2. Forma i wysokość dotacji inwestycji

1. Inwestor może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, określonych przez WFOŚiGW. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kalkulacji cenowej uwzględniającej zakres kosztów kwalifikowanych, zatwierdzonego przez Komisję. Koszty przewyższające wysokość przyznanego dofinansowania stanowić będą koszt właściciela.

2. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy z WFOŚiGW w ramach Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, oraz przed złożeniem wniosku.

3. Realizacja Programu oraz zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniony od wysokości środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych lub możliwości finansowych Gminy.

§ 3. Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wniosku do Urzędu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu z zastrzeżeniem punktu 2.

2. Deklaracje udziału w przedsięwzięciu dotyczącym usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pilchowice złożone w 2012 roku należy traktować jako wniosek o którym mowa w pkt 1.

3. Nabór wniosków odbędzie się w godzinach pracy Urzędu w terminie podanym w ogłoszeniu

4. Lista podstawowa osób korzystających z dofinansowania sporządzona będzie według daty złożenia wniosku.

5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności wpływu.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej zostanie ona uzupełniona o kolejnego Inwestora z listy rezerwowej według daty złożenia wniosku.

7. Wnioski umieszczone na liście rezerwowej stanowić będą listę podstawową do realizacji w kolejnym roku.

8. W przypadku zagrożenia terminowej realizacji Programu (w tym terminów wynikających z zawartych umów z WFOŚiGW) Gmina Pilchowice zastrzega sobie prawo wykonania inwestycji przez innego uczestnika poza kolejnością wynikającą z listy podstawowej i rankingowej.

9. Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z jego realizacją. Przedmiotowe informacje może uzyskać: w siedzibie Urzędu Gminy w Pilchowicach u pracownika merytorycznego d/s ochrony środowiska.

10. W pierwszym etapie rozpatrzone zostaną deklaracje o których mowa w pkt 2.

11. Inwestor spełniający warunki §3, który nie dopełnił obowiązku zgłoszeń wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 nr 71 poz. 649 z późn. zm.) może otrzymać jedynie dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia odpadów (w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm) na zasadach określonych w §2 niniejszego regulaminu.

§ 4. Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

1.               Przystępując do Programu Inwestor oświadcza, że:

1)               jest właścicielem budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Pilchowice i przedstawia aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis z Księgi Wieczystej potwierdzający stan faktyczny.

2)               w przypadku współwłasności – załącza do wniosku pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu,

3)               przeprowadzona ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wskazała I stopień pilności usuwania wyrobów zawierających azbest - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

4)               nie zalega z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy Pilchowice.

5) nie został zobowiązany rozstrzygnięciem organu do usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest.

2.               O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Inwestor zostanie zawiadomiony pisemnie. W zawiadomieniu
zostanie określony termin realizacji zadania oraz maksymalna kwota przyznanej dotacji.

3.               Inwestor umożliwi dostęp Komisji do nieruchomości celem przeprowadzenia oględzin służących weryfikacji złożonych dokumentów.

4. Niewykonanie prac w terminie ustalonym przez Urząd powoduje wykreślenie uczestnika z listy.

5.               Inwestor zapewni dostęp do nieruchomości osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu lub WFOŚiGW celem przeprowadzenia kontroli.

6.               Inwestor zobowiązany jest przedłożyć w Urzędzie w terminie 10 dni po upływie terminu realizacji zadania o którym mowa w punkcie 2:

1)               Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego w związku z realizacją inwestycji objętej dofinansowaniem (za wyjątkiem przypadków dofinansowania usuwania azbestu nie wymagającego jego demontażu).

2) Fakturę VAT lub rachunki za wykonane roboty lub usługi w których inwestor będzie wskazany jako nabywca robót lub usług,

3) Zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest lub oświadczenie, że transport został wykonany przez wytwórcę odpadów oraz zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wydane podmiotom świadczącym usługi w zakresie transportu lub unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z zastrzeżeniem punktu 7.

4) Karty przekazania odpadów

7. W przypadku dokumentów (zezwoleń) o których mowa w punkcie 6 ppkt 3 dopuszcza się złożenie ich
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot który je uzyskał

8.               Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.

9.               Inwestor zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) dokonuje rozliczenia finansowego związanego z udziałem w Programie.

10. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz
informacji niezbędnych do weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków.

11. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy podmiotu dotowanego, po przedłożeniu kompletu dokumentacji.

12.               W przypadku zbycia nieruchomości zobowiązania wynikające pkt 3 przechodzą na kolejnych właściciel.

§ 5. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z §4 niniejszego regulaminu inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z usuwaniem transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest we własnym zakresie.

2. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia wniosku.

3. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać terminów realizacji Programu, ustalonych przez komisję. Nie przystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez Komisję, do procedury związanej z realizacją planowanego zakresu prac zgodnego z Programem spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia wniosku.

4. Inwestor przystępując do Programu akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

WNIOSEK
UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU DOTYCZĄCYM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
NA TERENIE GMINY PILCHOWICE
Uwaga: W przypadku problemów z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Pilchowice
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie ankiety.

I. Dane podstawowe.

Imię:

PESEL:

Nazwisko:

Adres:

Telefon

e-mail:

Tytuł prawny do budynku*

własność / inne (jakie ……………)

nr działki:

*niepotrzebne skreślić

II. Deklaracje

a) Ja, niżej podpisany(a), deklaruję swój udział w przedsięwzięciu dotyczącym:

demontażu, transportu i unieszkodliwieniuposiadanych przeze mnie wyrobów zawierających azbest, zabudowanych na należącym do mnie budynku*,

odbioru i unieszkodliwieniazeskładowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest*.

*zaznacz właściwe znakiem „X”; wyboru można dokonać także dla dwóch rodzajów przedsięwzięcia

b) Jestem świadomy(a) faktu, iż przedsięwzięcie określone w pkt a) zostanie wdrożone tylko w sytuacji uzyskania przez Gminę Pilchowice zewnętrznego, preferencyjnego wsparcia finansowego na realizację jego celów.

c) W przypadku uzyskania przez Gminę Pilchowice zewnętrznego, preferencyjnego wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wybranego przeze mnie przedmiotu (podpunkt a) i rozpoczęcia jego wdrażania, wyrażam wolę pokrycia z własnych środków finansowych kosztówwykonania nowego pokrycia dachowego/elewacyjnego*.

*niepotrzebne skreślić

d) Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie szczegóły dotyczące realizacji przedsięwzięcia regulować będzie odpowiedni regulamin, przyjęty w formie zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice.

e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002r. Nr 101 ,poz.926 z późn. zm.). Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”.

...........................................................................

Podpis składającego deklaracje

III. Dane techniczne w zakresie obiektów indywidualnych

a) W odniesieniu do wyrobów zawierających azbest informuję, że na terenie mojej posesji jest zlokalizowane:

pokrycie dachowe budynku mieszkalnego/gospodarczego* zawierające azbest,

pokrycie elewacyjne budynku mieszkalnego/gospodarczego* zawierające azbest,

wyroby azbestowe luzem nowe/zdemontowane*

*niepotrzebne skreślić

b) W odniesieniu do aktualnego stanu wyrobów zawierających azbest informuję, że:

posiadane przeze mnie wyroby zaliczone są do I stopnia pilności*

posiadane przeze mnie wyroby zaliczone są do II stopnia pilności*

posiadane przeze mnie wyroby zaliczone są do III stopnia pilności*

*wypełnić załączoną poniżej ocenę i na jej podstawie określić przynależność wyrobów azbestowych

...........................................................................

Data i podpis składającego deklaracje

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1.               Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2.               Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3.               Rodzaj zabudowy3): ............................................................................................................................

4.               Numer działki ewidencyjnej4): .............................................................................................................

5.               Numer obrębu ewidencyjnego4): ........................................................................................................

6.               Nazwa, rodzaj wyrobu5): .....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

7.               Ilość posiadanych wyrobów6): .............................................................................................................

8.               Stopień pilności7): ...............................................................................................................................

9.               Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a)               nazwa i numer dokumentu: ...........................................................................................................

b)               data ostatniej aktualizacji: .............................................................................................................

10.               Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .........................................................................................

11.               Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): ..........................................

              .............................

(podpis)

data ...................................................

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Grupa/nr

Rodzaj i stan wyrobu

Punkty

Ocena

1

2

3

4

I

Sposób zastosowania azbestu

1

Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)

30

2

Tynk zawierający azbest

30

3

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)

25

4

Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)

10

II

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5

Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien

60

6

Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien

30

7

Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach

15

8

Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń

0

III

Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9

Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

30

10

Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)

15

11

Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne

10

12

Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne

10

13

Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne

0

IV

Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych

14

Bezpośrednio w pomieszczeniu

30

15

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

16

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

25

17

Na zewnątrz obiektu (np. tynk)

20

18

Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)

10

19

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym

5

20

Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)

0

V

Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej

21

Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców

40

22

Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)

30

23

Czasowe (np. domki rekreacyjne)

15

24

Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)

5

25

Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)

0

SUMA PUNKTÓW OCENY

STOPIEŃ PILNOŚCI

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać, co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów -wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów -wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów -wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

..................................... .....................................

Oceniający Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię) (podpis)..................................... .....................................

(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »