| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/390/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie nadania statutu Osiedla Kromołów

w sprawie nadania statutu Osiedla Kromołów

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811)

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Nadać Osiedlu Kromołów Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/79/95 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 stycznia 1995 roku w sprawie nadania Statutu Osiedla Kromołów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edmund Kłósek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/390/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 października 2013 r.

Statut Osiedla Kromołów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Osiedle Kromołów jest jednostką pomocniczą Gminy Zawiercie, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych osiedli i sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zawiercie.

2. Osiedle Kromołów działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. );

2) Statutu Miasta Zawiercie przyjętego uchwałą Nr LIV/658/10 Rady Miejskiej
w Zawierciu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie;

3) niniejszego Statutu.

3. Osiedle Kromołów nie posiada osobowości prawnej.

4. Granice Osiedla Kromołów określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 oraz wykaz ulic stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zawiercie;

2) Osiedlu – należy przez to rozumieć Osiedle Kromołów;

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Osiedla Kromołów;

4) Statucie Miasta – należy przez to rozumieć Statut Miasta Zawiercie;

5) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Zawierciu;

6) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej;

7) Radnym - należy przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej w Zawierciu;

8) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Zawierciu;

9) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zawiercie;

10) Zebraniu Mieszkańców – należy przez to rozumieć Ogólne Zebranie Mieszkańców;

11) Zarządzie Osiedla  – należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla Kromołów;

12) Przewodniczącym Zarządu – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kromołów;

13) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zawierciu;

14) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn, zm.).

Rozdział 2.
Zadania Osiedla i sposób ich realizacji

§ 3. 1. Do zakresu działania Osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
a także powierzone jej przez Radę Miejską, służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb
i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

2. Osiedle poprzez swoje organy, bądź poprzez bezpośrednie działania jej mieszkańców

współuczestniczy w procesie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy określonych w ustawie o samorządzie  gminnym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Osiedla.

3. Do zadań Osiedla należy w szczególności:

1) rozwijanie działań na rzecz integracji mieszkańców Osiedla oraz organizowania samopomocy jego mieszkańców;

2) organizowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy   warunków życia mieszkańców Osiedla;

3) tworzenie warunków pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców Osiedla;

4) wspomaganie organów Gminy w realizacji jej zadań;

5) reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Gminy;

4. Zadania Osiedla określone w ust. 3 są realizowane w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał i wydawanie opinii;

2) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

3) przedstawianie organom Gminy wniosków oraz projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych;

4) przedkładanie sprawozdań z działalności organów Osiedla;

5) współpraca w organizacji spotkań Radnych i Prezydenta Miasta z mieszkańcami Osiedla;

6) współpraca z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy;

Rozdział 3.
Organizacja i zadania organów Osiedla

§ 4. 1. Organami Osiedla są Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla.

2. Działalność organów Osiedla jest jawna, a ich posiedzenia są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

§ 5. 1. Organem uchwałodawczym Osiedla jest Zebranie Mieszkańców.

2. Do właściwości Zebrania Mieszkańców należą wszystkie sprawy wymienione
w § 3 ust. 3 Statutu, a ponadto:

1) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu;

2) wybór i odwołanie członków Zarządu Osiedla;

3) podejmowanie rocznego programu działań;

4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla;

§ 6. 1. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd Osiedla.

2. Kadencja Zarządu Osiedla trwa cztery lata. Zarząd Osiedla działa również po upływie

kadencji, do czasu wyborów zarządzonych przez Radę Miejską.

3. W skład Zarządu Osiedla wchodzi co najmniej 3 osoby. Ogólne Zebranie

Mieszkańców ustala liczbę członków Zarządu Osiedla.

4. W skład Zarządu Osiedla wchodzą:

1) Przewodniczący Zarządu;

2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu;

3) Sekretarz;

4) Członek lub Członkowie Zarządu, w przypadku gdy Zarząd Osiedla liczy więcej
niż 3 osoby.

5. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Zastępca.

6. O podziale funkcji w Zarządzie Osiedla, za wyjątkiem funkcji Przewodniczącego Zarządu,  decydują osoby powołane do jego składu. Przewodniczący Zarządu przekazuje informację o funkcjach w Zarządzie Osiedla na Zebraniu Mieszkańców, na którym dokonany został wybór Zarządu Osiedla.

§ 7. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) zwoływanie Zebrania Mieszkańców;

2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu Osiedla;

3) reprezentowanie Osiedla wobec organów Gminy;

4) uczestnictwo w naradach i spotkaniach Przewodniczących Zarządów.

§ 8. Do zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających
na celu poprawę warunków życia mieszkańców Osiedla;

2) przygotowywanie zebrań mieszkańców oraz zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców Osiedla;

3) przygotowywanie i projektów uchwał i wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;

4) gospodarowanie środkami trwałymi i składnikami mienia przekazanymi lub otrzymanymi;

5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców;

6) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdania z działalności;

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań mieszkańców oraz warunki
ważności podejmowanych uchwał.

§ 9. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze.

2. Udział mieszkańców w Zebraniu Mieszkańców obejmuje uprawnienie do:

1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;

2) głosu w dyskusji;

3) zadawania pytań;

4) głosowania;

5) biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze Osiedla.

4. W wyborach nie mogą uczestniczyć osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

5. Na Zebranie Mieszkańców zapraszany jest Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady

oraz Radni zamieszkali na Osiedlu. Osobom tym przysługuje prawo do referowania spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Osiedla oraz udzielania wyjaśnień.

§ 10. 1. Zebranie Mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu:

1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału
w Zebraniu Mieszkańców;

3) na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady  lub Prezydenta Miasta.

2. Zebranie mieszkańców zwoływane na wniosek 1/10 mieszkańców lub organów

Gminy powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku,
chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

3. Jeżeli Przewodniczący Zarządu nie zwoła Zebrania Mieszkańców w terminie

określonym w ust. 2 zebranie niezwłocznie zwołuje Prezydent Miasta.

§ 11. 1. Zebrania Mieszkańców odbywają się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

2. O zwołaniu Zebrania Mieszkańców mieszkańcy Osiedla powinni być  powiadomieni

w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

3. Zawiadomienie o zebraniu zawiera informacje, na czyj wniosek Zebranie jest

organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, a także proponowany porządek obrad.

§ 12. 1. Zebranie Mieszkańców jest ważne i uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał, gdy zostanie zwołane w trybie i na zasadach określonych w § 11 i § 12 Statutu oraz uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Osiedla.

2. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 1 następne Zebranie Mieszkańców

odbywa się w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonego terminu Zebrania,
bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Przeprowadzone wybory, głosowania i uchwały podejmowane na drugim Zebraniu Mieszkańców są wiążące.

3. Zebranie Mieszkańców otwiera i prowadzi Przewodniczący Zarządu. W razie

nieobecności Przewodniczącego lub potrzeby jego zastąpienia w obradach zebranie prowadzi Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu oraz Zastępcy zebranie prowadzi i otwiera  inna osoba wybrana przez Zebranie Mieszkańców.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Mieszkańców na podstawie przedłożonego projektu.

§ 13. 1. Uchwały Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym. Na wniosek ¼ uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla obecnych na Zebraniu przeprowadza się w danej sprawie głosowanie tajne.

2. Wyniki przeprowadzonego głosowania ogłasza niezwłocznie osoba prowadząca

obrady.

3. Uchwały Zebrania podpisuje osoba prowadząca Zebranie wraz z Protokolantem.

§ 14. 1. Obrady Zebrania Mieszkańców  są  protokołowane przez Członka Zarządu
lub wybranego na Zebraniu Mieszkańców protokolanta.

2. Protokół z Zebrania Mieszkańców powinien zawierać:

1) porządek Zebrania;

2) zwięzłe streszczenie przebiegu Zebrania;

3) wnioski i uchwały, przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie w protokole

należy zamieścić informację o ilości głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się’;

4) podpisy osoby prowadzącej Zebranie oraz Protokolanta

3. Do Protokołu z Zebrania załącza się:

1) listę obecności;

2) informację z działalności Zarządu Osiedla, jeśli została przedłożona na Zebraniu

Mieszkańców.

4. Kopie uchwał i Protokołu są przekazywane Prezydentowi Miasta w terminie 14 dni od

dnia odbycia się Zebrania Mieszkańców.

Rozdział 5.
Zasady i tryb wyborów organów Osiedla
             

§ 15. 1. Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu Osiedla w związku z upływem kadencji zarządza Rada Miejska w formie uchwały.

2. Zawiadomienie Zarządu Osiedla o zwołaniu Zebrania Mieszkańców w celu wyboru

Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wskazując dokładną datę, godzinę i miejsce zebrania, a także proponowany porządek obrad

3. Przewodniczącym Zebrania o którym mowa w ust. 1 jest osoba wybrana spośród

uczestników Zebrania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do Zebrania Mieszkańców

zastosowanie mają zapisy rozdziału IV niniejszego Statutu.

§ 16. 1. Wybory Przewodniczącego Zarządu  oraz członków Zarządu Osiedla przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej trzech osób, wybranych  spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Mieszkańców. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na  Przewodniczącego Zarządu  lub członka Zarządu Osiedla.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy :

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów i ich ogłoszenie;

4) sporządzenie protokołu z wyborów

3. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący

Zebrania.

§ 17. 1. Wyborów Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu dokonuje Zebranie Mieszkańców w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Mieszkańców. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie .

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla

dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu. W drugiej kolejności przeprowadza się wybór członków Zarządu Osiedla.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Osiedla.

4. Za wybranych uważa się kandydatów,  którzy uzyskali największą ilość głosów.

5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia wyborów ze względu na uzyskanie

równej liczby głosów przez kilku kandydatów należy przeprowadzić wybory dodatkowe
z udziałem kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

§ 18. 1. Na wniosek Zarządu Osiedla, Prezydent Miasta może wyznaczyć spośród pracowników Urzędu swojego przedstawiciela do kontaktów z Zarządem Osiedla w celu przygotowania i przeprowadzenia Zebrania Mieszkańców, o którym mowa w § 15 ust. 1.

2. Zadaniem wyznaczonego przedstawiciela jest otwarcie Zebrania Mieszkańców, stwierdzenie jego ważności, poinformowanie uczestników o zasadach wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla, a także przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zebrania.

3. W trakcie Zebrania Mieszkańców, o którym mowa w § 15 ust. 1 przedstawiciel Prezydenta Miasta służy głosem doradczym  oraz czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 19. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu następuje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu oraz śmierci.

§ 20. 1. Przewodniczący Zarządu oraz członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców i mogą zostać przez Zebranie Mieszkańców odwołani przed upływem kadencji, w szczególności jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub uchwały Zebrania Mieszkańców.

2. Wniosek o odwołanie powinien być podpisany przez co najmniej 50 mieszkańców Osiedla i powinien zawierać uzasadnienie.

3. Wniosek o odwołanie poddaje się pod głosowanie na Zebraniu Mieszkańców na którym został złożony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

4. Uchwała Zebrania Mieszkańców w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym.

§ 21. 1. Odwołanie lub ustąpienie Przewodniczącego Zarządu w trakcie trwania kadencji jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu Osiedla. W takim przypadku Rada Miejska zarządza wybory i zwołuje niezwłocznie Zebranie Mieszkańców dla wyboru nowego Zarządu Osiedla.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla przeprowadza samodzielnie Zebranie Mieszkańców, zwołane niezwłocznie przez Przewodniczącego Osiedla.

3. W wyborach uzupełniających karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Zarządu Osiedla.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa i mienie Osiedla

§ 22. 1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu, a koszty jego działalności pokrywane są
z budżetu Gminy.

2. Wysokość i sposób podziału środków finansowych  przeznaczonych na działalność

Osiedla określa Rada Miejska odrębną uchwałą.

3. Dysponentem środków finansowych określonych w ust. 2 jest Prezydent Miasta.

§ 23. 1. Majątek Osiedla stanowią:

1) składniki mienia komunalnego przekazane Osiedlu przez Radę Miejską do korzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) sprzęt i wyposażenie nabyte ze środków finansowych przyznanych Osiedlu.

2. Majątkiem Osiedla gospodaruje Zarząd Osiedla, który ponosi odpowiedzialność za szkodę w nim wyrządzoną.

Rozdział 7.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów Osiedla

§ 24. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawowana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Kontrola natomiast może być sprawowana pod względem gospodarności, rzetelności oraz celowości.

1. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Osiedla są Rada Miejska i

Prezydent Miasta.

2. Kontrolne funkcje Rady Miejskiej sprawuje Komisja Rewizyjna na zasadach

określonych w Statucie Miasta.

3. Prezydent Miasta kontroluje działalność organów Osiedla w zakresie gospodarki

finansowej oraz wykorzystania mienia przekazanego Osiedlu do zarządzania.

4. Wskazane w ust. 2 organy mogą żądać informacji i danych dotyczących organizacji

i funkcjonowania Osiedla niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.

§ 25. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla dostarcza Przewodniczącemu Rady uchwały organów Osiedla wraz z protokołami w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała organu Osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały organu Osiedla w całości lub w części orzeka Rada Miejska. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu Osiedla po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przełożenia uchwały w terminie określonym w ust. 1.

3. Nadzór nad realizacją uchwał w zakresie gospodarki finansowej Osiedla sprawuje Prezydent Miasta. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie  Prezydent Miasta wstrzymuje wykonanie uchwały.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 26. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Miasta oraz przepisy ustawy.

2. W przypadkach spornych interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Rady Miejskiej.

§ 27. Zmiany postanowień niniejszego Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Załącznik Nr 1 do Statutu Osiedla Kromołów
Zalacznik1.pdf

Mapa Osiedla Kromołów


Załącznik Nr 2 do Statutu Osiedla Kromołów

Wykaz ulic - Osiedle Kromołów

Bema, Bonerów, Browar, Darniowa, Dożynkowa, Filaretów, Filomatów, Firlejów, Gromadzka, Generała Hallera, Harcerska od nr 1 do nr 49 i od nr 2 do nr 34, Jurajska od nr 1 do nr 53 i od nr 2 do nr 46, Karlińska od nr 81 i od nr 118 do końca, Klin, Kredytowa, Kromołowska od skrzyżowania z ul. Siewierską do mostku na Warcie, Łośnicka od nr 91 i od nr 144 do końca, Modrzewskiego, Nad Wartą, Niemcewicza, Olkuska, Piaskowa, Pionierów, Prosta, Przejściowa, Rynek, Siewierska, Smuga, Staromiejska, Targowa, Uśmiechu, Winna, Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Żelazna, Żniwna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »