| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm. ) oraz art. 5
i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

Rada Gminy Ujsoły uchwala, co następuje

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości :

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni: 0,78 zł              

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni: 4,53 zł

c) pozostałych, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,42 zł od 1 m2powierzchni, za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” innych niż określonych w art. 2 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:  0,05 zł od 1 m2powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, w tym garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych zajętych przez osoby fizyczne z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości od 1 m2powierzchni użytkowej: 0,69 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej: 20,68 zł              

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej: 10,70 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej: 4,64 zł

e) gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przeznaczonych na pomieszczenia gospodarcze oraz od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem, innych niż wymienione w literze „f” od 1 m2powierzchni użytkowej: 3,74 zł

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej: 7,71 zł

g) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2012roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

§ 4. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2.               Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku, o którym mowa
w ust. 1 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

3.               Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »