| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/193/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 5, art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości na terenieGminy Marklowicewynoszą rocznie:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od1 m2powierzchni użytkowej -0,72 zł.

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od różnicy ponad350 m2powierzchni użytkowej -23,03 zł.

od1 m2- do 350 m2powierzchni użytkowej -17,32 zł

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od1 m2powierzchni użytkowej -10,75 zł.

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od1 m2powierzchni użytkowej -4,68 zł.

5) Od budynków mieszkalnych zajętych na garaże środków transportowych będących własnością lub w posiadani osób fizycznych od1 m2powierzchni użytkowej -0,74 zł.

6) Od pozostałych budynków lub ich części zajętych na garaże środków transportowych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych od1 m2powierzchni użytkowej -3,87 zł.

7) Od pozostałych budynków lub ich części wyżej nie wymienionych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz budynków gospodarczych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej od1 m2powierzchni użytkowej -3,87 zł.

8) Od budowli -2 % ich wartości

9) Od1 m2powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,87 zł.

b) pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego              -0,29 zł.

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od1 hapowierzchni -4,56 zł.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone w ewidencji gruntów i budynków jako:

a) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem - Ws

b) grunty / tereny różne / oznaczone symbolem - Tr

c) grunty oznaczone symbolem / drogi / - dr

2) grunty, budynki lub ich części:

a) wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

b) wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXV / 136 / 12 Rady Gminy Marklowice z dnia 28 listopada 2012 roku w tej samej sprawie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »