| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/293/13 Rady Gminy Godów

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5, art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1, art. 7 ust. 3 art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m2powierzchni- 0,81 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni- 4,19 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2powierzchni- 0,30 zł

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od 1m2powierzchni użytkowej- 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m2powierzchni użytkowej- 17,98 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2powierzchni użytkowej- 9,04 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1m2powierzchni użytkowej- 4,63 zł

e) garaży pozostałych, od 1 m2powierzchni użytkowej- 4,56 zł

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2powierzchni użytkowej- 4,36 zł

3) Od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane wyłącznie na:

1) potrzeby działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty niesklasyfikowane oznaczone symbolem TR (tereny różne), TI (inne tereny komunikacyjne) i DR (droga) – z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Podatek od nieruchomości płatny jest na rachunek bankowy Gminy Godów lub u inkasenta podatków i opłat lokalnych.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »