| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 781/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia w mieście Częstochowa obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówką

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.), w związku z art. 16 i 50 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Wprowadza się w mieście Częstochowa obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Częstochowy oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie przewozu osób taksówką, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

§ 2. 1. Egzamin, o którym mowa w § 1, przeprowadza się jeden raz na kwartał w każdym roku kalendarzowym.

2. Ukończenie szkolenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

3. Zakres wiedzy wymagany na egzaminie obejmuje znajomość:

1) położenia ulic, placów i osiedli mieszkaniowych,

2) usytuowania zabytków, muzeów, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej, miejsc kultu religijnego, cmentarzy, szpitali, urzędów administracji rządowej i samorządowej, szkół, przedszkoli, żłobków,

3) przepisów prawa miejscowego związanych z wykonywaniem przewozu osób taksówką.

§ 3. 1. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu od osoby nie może być wyższa niż 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm). Opłata uwzględnia wszystkie koszty szkolenia.

2. Opłata za egzamin od osoby wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm). Opłata uwzględnia wszystkie koszty egzaminu.

§ 4. 1. Komisję egzaminacyjną, o której mowa w § 1, powołuje w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Częstochowy. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) przewodniczący komisji egzaminacyjnej - zastępca prezydenta miasta Częstochowy nadzorujący pracę komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

2) wiceprzewodniczący komisji egzaminacyjnej - naczelnik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

3) trzech członków komisji egzaminacyjnej – pracownicy komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

2. Tryb pracy komisji egzaminacyjnej oraz sposób egzaminowania określa regulamin pracy komisji egzaminacyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Za pracę w komisji egzaminacyjnej każdej osobie, w oparciu o protokół z egzaminu, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto.

§ 5. 1. Program szkolenia, o którym mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 781/XLIV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 781/XLIV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 781/XLIV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »