| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 781/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia w mieście Częstochowa obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówką

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.), w związku z art. 16 i 50 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Wprowadza się w mieście Częstochowa obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Częstochowy oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie przewozu osób taksówką, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

§ 2. 1. Egzamin, o którym mowa w § 1, przeprowadza się jeden raz na kwartał w każdym roku kalendarzowym.

2. Ukończenie szkolenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

3. Zakres wiedzy wymagany na egzaminie obejmuje znajomość:

1) położenia ulic, placów i osiedli mieszkaniowych,

2) usytuowania zabytków, muzeów, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej, miejsc kultu religijnego, cmentarzy, szpitali, urzędów administracji rządowej i samorządowej, szkół, przedszkoli, żłobków,

3) przepisów prawa miejscowego związanych z wykonywaniem przewozu osób taksówką.

§ 3. 1. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu od osoby nie może być wyższa niż 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm). Opłata uwzględnia wszystkie koszty szkolenia.

2. Opłata za egzamin od osoby wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm). Opłata uwzględnia wszystkie koszty egzaminu.

§ 4. 1. Komisję egzaminacyjną, o której mowa w § 1, powołuje w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Częstochowy. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) przewodniczący komisji egzaminacyjnej - zastępca prezydenta miasta Częstochowy nadzorujący pracę komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

2) wiceprzewodniczący komisji egzaminacyjnej - naczelnik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

3) trzech członków komisji egzaminacyjnej – pracownicy komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

2. Tryb pracy komisji egzaminacyjnej oraz sposób egzaminowania określa regulamin pracy komisji egzaminacyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Za pracę w komisji egzaminacyjnej każdej osobie, w oparciu o protokół z egzaminu, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto.

§ 5. 1. Program szkolenia, o którym mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 781/XLIV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 781/XLIV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 781/XLIV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »