| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 229/XXXVII/13 Rady Gminy Janów

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość opłaty targowej:

1) przy sprzedaży obnośnej –7,00 zł;

2) za zajęcie miejsca do 6,00m215,00 zł;

3) powyżej 6,00m2do 12,00m225,00 zł;

4) powyżej 12,00m2za każdy kolejny m2powierzchni użytkowej –2,00 zł.

§ 2.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty764,62 zł.

§ 3.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28, 42-253 Janów.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr 158/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów


Małgorzata Grzywna


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok.

              Określenie wysokości stawek opłaty targowej, pobór tej opłaty w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów należy do kompetencji rady gminy, zgodnie z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

              W związku z ustaleniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2013 r. ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 15 lipca 2013 r. i opublikowanym w Monitorze Polskim, poz. 595 w dniu 25 lipca 2013 r.- górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zostały podwyższone o 0,9 %.

Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty: 764,62zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »