| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 227/XXXI/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami ), art.5 i art.7 ust.3 oraz art.20 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej                                          0,68 zł

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                                                                                    21,40 zł

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                      10,70 zł

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                                                                                    4,66 zł

5. od garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej za wyjątkiem tych, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7,30 zł

6. od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                                                                                                                5,00 zł

7. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

8. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni                                                                                                                0,85 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                                                                                                                                                                                                                  4,54 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni                                                                                    0,36 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, rekreacji, sportu, gospodarki komunalnej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ochrony przeciwpożarowej.

2. grunty zajęte pod pasy drogowe dróg innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Zwolnienia z podatku od nieruchomości wymienione w § 2 nie mają zastosowania do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerklany nr 211/XXX/13 z dnia 24 października 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »