| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/275/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 40 792,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 12 604,00 zł

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 28 188,00 zł

1) Dochody bieżące o kwotę 40 792,00 zł

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 342 052,00  zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach: w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 145 000,00 zł.,

- 600 - Transport i łączność o kwotę 40 792,00 zł.,

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000,00 zł.,

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 100 000,00 zł.,

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3 000,00 zł.,

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 960,00 zł.,

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 300,00 zł

1) Wydatki majątkowe o kwotę 298 000,00  zł

- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 298 000,00 zł

2) Wydatki bieżące o kwotę 44 052,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 706 260,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 450 000,00 zł.,

- 600 - Transport i łączność o kwotę 3 000,00 zł.,

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000,00 zł.,

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 100 000,00 zł.,

- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2 300,00 zł.,

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 960,00 zł

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100 000,00 zł

1) Wydatki majątkowe o kwotę 403 000,00 zł

- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 403 000,00 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 400 000,00 zł

2) Wydatki bieżące o kwotę 303 260,00 zł

§ 3.

Zmienia się § 9 Uchwały budżetowej, który otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 20 969 327,00 zł:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 500 000,00 zł

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst w wysokości 10 062 352,49 zł

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z pożyczek i kredytów 5 737 647,51 zł

d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 669 327,00 zł

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2013 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 5.

Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 28 392 669,10 zł

2. po stronie wydatków kwotę 30 339 919,59 zł

3. wynik (1-2) deficyt 1 947 250,49 zł.

4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1 947 250,49 zł są przychody pochodzące z:

1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 947 250,49 zł

5. Przychody wynoszą 6 120 000,00 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 820 000,00 zł

2) przychody z e sprzedaży innych papierów wartościowych 4 300 000,00 zł

6. Rozchody wynoszą 4 172 749,51 zł., z tego:

1) spłata rat pożyczek 1 334 499,51 zł

2) spłata rat kredytów 2 838 250,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

600

Transport i łączność

12 604,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

12 604,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

12 604,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

28 188,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

28 188,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

28 188,00

Razem zwiększenia

40 792,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

- 305 000,00

01008

Melioracje wodne

50 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

50 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 305 000,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 400 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

95 000,00

01095

Pozostała działalność

- 50 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 50 000,00

600

Transport i łączność

37 792,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

37 792,00

B2DOT

dotacje na zadania bieżące

40 792,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 3 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 50 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

50 000,00

750

Administracja publiczna

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 100 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

100 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 000,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

3 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

3 000,00

801

Oświata i wychowanie

960,00

80195

Pozostała działalność

960,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

960,00

852

Pomoc społeczna

- 2 300,00

85202

Domy pomocy społecznej

- 2 300,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 2 300,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 340,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1 340,00

B3SOF

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 340,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 100 000,00

90002

Gospodarka odpadami

- 100 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 100 000,00

Razem zwiększenia

342 052,00

Razem zmniejszenia

- 706 260,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział

ogółem

Rozdział

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie

w tym:

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

dotacje przedmiotowe

w tym:

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

dotacje przedmiotowe

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

2 394 550,26

2 261 815,26

1 906 604,26

356 211,00

131 735,00

131 735,00

010 - Rolnictwo i łowiectwo

5 000,00

5 000,00

5 000,00

01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałosci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

2 000,00

2 000,00

2 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

01095 - Pozostała działalność

3 000,00

3 000,00

3 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

600 - Transport i łaczność

222 406,00

222 406,00

222 406,00

60004 - Lokalny transport zbiorowy

181 614,00

181 614,00

181 614,00

wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

87 000,00

87 000,00

87 000,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

94 614,00

94 614,00

94 614,00

60014 - Drogi publiczne powiatowe

40 792,00

40 792,00

40 792,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

40 792,00

40 792,00

40 792,00

801 - Oświata i wychowanie

85 234,00

84 234,00

85 234,00

80101 - Szkoły podstawowe

5 234,00

4 234,00

5 234,00

wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

5 234,00

5 234,00

5 234,00

80104 - Przedszkola

80 000,00

80 000,00

80 000,00

wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

80 000,00

80 000,00

80 000,00

851 - Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

7 000,00

85158 - Izby wytrzeźwień

7 000,00

7 000,00

7 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

7 000,00

7 000,00

7 000,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000,00

10 000,00

10 000,00

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

10 000,00

10 000,00

10 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

56 571,00

41 571,00

41 571,00

15 000,00

15 000,00

90002 - Gospodarka odpadami

41 571,00

41 571,00

41 571,00

wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

41 571,00

41 571,00

41 751,00

90095 - Pozostała działalność

15 000,00

15 000,00

15 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 906 604,26

1 906 604,26

1 906 604,26

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 306 604,26

1 306 604,26

1 306 604,26

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 306 604,26

1 306 604,26

1 306 604,26

92116 - Biblioteki

600 000,00

600 000,00

600 000,00

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

600 000,00

600 000,00

600 000,00

926 - Kultura fizyczna i sport

101 735,00

101 735,00

101 735,00

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

101 735,00

101 735,00

101 735,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

101 735,00

101 735,00

101 735,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »