| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzanowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Uchylić uchwałę Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 8 lutego 2011r. nr IV/25/2011 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzanowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 2. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzanowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w formie określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Krzanowic.

§ 4. Zobowiązać Burmistrza Krzanowic do składania Radzie Miejskiej w Krzanowicach rocznego sprawozdania z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/212/2013
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 10 grudnia 2013 r.

Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzanowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzanowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1. 1. Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem” podejmuje, integruje i koordynuje działania służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Krzanowice.

2. Do zadań Zespołu należy realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar.

§ 2. 1. Przed upływem kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego Burmistrz zwraca się o wskazanie przedstawicieli do udziału w Zespole do:

1) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach;

3) Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;

4) Organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krzanowice;

5) Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu (o wskazanie przedstawiciela spośród kuratorów sądowych);

6) Prokuratora Rejonowego w Raciborzu (o wskazanie przedstawiciela spośród prokuratorów);

2. Burmistrz zwraca się do dyrektorów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych położonych na terenie gminy Krzanowice o wytypowanie 3 przedstawicieli do Zespołu.

3. Burmistrz Krzanowic zwraca się do kierowników podmiotów leczniczych działających na terenie gminy Krzanowice w celu przedstawienia kandydatów do pracy w Zespole.

4. Burmistrz Krzanowic powołuje Zespół Interdyscyplinarny na co najmniej 2 tygodnie przed upływem kadencji dotychczasowego Zespołu.

5. Burmistrz Krzanowic powołuje zarządzeniem Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą:

1) Przedstawiciele wskazani przez podmioty określone w ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6;

2) Od jednej do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe , o których mowa w ust. 1 pkt 4;

3) Trzech przedstawicieli oświaty wyłonionych zgodnie z ust. 2;

4) Od jednej do trzech osób spośród przedstawicieli ochrony zdrowia;

6. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Krzanowice. Wyboru przedstawicieli spośród organizacji pozarządowych dokona Burmistrz Krzanowic przy uwzględnieniu ich aktywnej współpracy z Gminą Krzanowice.

7. Burmistrz Krzanowic zawiera porozumienia z podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, określające zasady uczestnictwa ich przedstawicieli w pracach Zespołu.

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Burmistrza Krzanowic nie później niż w terminie 30 dni od dnia powołania Zespołu. Kolejne posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego wedle jego uznania, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, bądź na wniosek co najmniej czterech członków Zespołu.

2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniach, członek Zespołu obowiązany jest poinformować przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.

4. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

5. W posiedzeniach Zespołu uczestniczyć może Burmistrz Krzanowic, bądź Zastępca Burmistrza Krzanowic.

6. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Zespół wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

3. Z wyborów sporządza się protokół.

4. Do zadań Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności do zadań Wiceprzewodniczącego należy m.in.:

a) reprezentowanie Zespołu,

b) ustalanie terminów posiedzeń co najmniej na siedem dni przed planowanym posiedzeniem, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności,

c) zwoływanie posiedzeń Zespołu,

d) prowadzenie posiedzeń Zespołu,

e) ustalanie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

f) przyjmowanie wniosków nieobjętych porządkiem obrad,

g) składanie Burmistrzowi umotywowanych wniosków o odwoływanie członka Zespołu,

h) wykonywanie uchwał Zespołu.

5. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie jak powołanie, na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu. Odwołanie z ww. funkcji może nastąpić również na pisemny wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.

§ 5. 1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje się na czteroletnią kadencję.

2. Odwołanie Zespołu lub poszczególnych jego członków następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Krzanowic w każdym czasie, w szczególności:

a) w razie nie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przez Radę Miejską,

b) na wniosek Przewodniczącego Zespołu:

c) w razie nieuczestniczenia członka w posiedzeniach Zespołu, w tym jego nieusprawiedliwionych nieobecności powtarzających się wielokrotnie,

d) w razie rażącego zaniedbywania swoich obowiązków wynikających z udziału w jego składzie,

e) na wniosek podmiotu, którego przedstawicielem jest członek,

f) wykonywania przez członka Zespołu czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Zespołu lub podważających zaufanie do jego bezstronności lub niezależności,

g) w przypadku okoliczności utrudniających dalszą pracę członka Zespołu,

h) na pisemny wniosek członka Zespołu,

i) nie złożenia przez członka Zespołu oświadczenia o którym mowa w art. 9 c ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

3. Odwołany członek Zespołu Interdyscyplinarnego pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu, chyba że zachodzą okoliczności umożliwiające dalsze ich pełnienie.

4. Burmistrz Krzanowic powołuje nowych członków celem uzupełnienia składu Zespołu zgodnie z § 2 ust.5 niniejszego Trybu.

5. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją całego Zespołu.

6. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, bądź społecznie. Za pracę w Zespole, czy grupie roboczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 6. 1. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący.

3. Z ważnych przyczyn Zespół może postanowić o odroczeniu/przerwaniu posiedzenia z równoczesnym wyznaczeniem nowego terminu posiedzenia. Członków Zespołu obecnych na posiedzeniu należy uznać za powiadomionych, a nieobecnych zawiadamia się.

§ 7. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) datę, miejsce, czas trwania posiedzenia,

2) imiona i nazwiska członków Zespołu obecnych na posiedzeniu,

3) imiona i nazwiska osób zabierających głos i referentów spraw,

4) podjęte uchwały i stanowiska w sprawach będących przedmiotem posiedzenia,

2. Protokół podpisują przewodniczący Zespołu oraz protokolant.

3. Przewodniczący Zespołu sporządza listę obecności, którą podpisują obecni członkowie.

§ 8. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną pracy Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

2. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzanowicach przy ul. Zawadzkiego 5 w Krzanowicach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »