| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZSO.0719/2-2-1/13/AP Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Opatów

z dnia 28 listopada 2013r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

zawarte w Częstochowie pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa,

reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy – Przemysława Koperskiego,

Naczelnika Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych – Adriana Starońka

zwaną dalej „Miastem”,

a Gminą Opatów,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Opatów – Bogdana Sośniaka

zwaną dalej „Gminą”.

Strony zawierają niniejsze Porozumienie na podstawie przepisów art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr 544/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Nr 221/XLV/2010 Rady Gminy w Opatowie z dnia 28 maja 2010 r.

§ 1.

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż:

1) Pani Olga Kaczmarek, zam. gmina Opatów, zwróciła się z prośbą o pomoc w formie usług rehabilitacyjnych w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Centrum”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka – Jakuba Kaczmarek,

2) dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i potrzebę rehabilitacji dziecka w Centrum,

3) kierownik Centrum wyraził zgodę i określił liczbę godzin rehabilitacji w wymiarze 2 godzin tygodniowo w okresie od 18.09.2013 r. do 31.12.2013 r.,

4) pobyt w Centrum w następnych okresach będzie wynikał z kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie, a liczba godzin rehabilitacji będzie określona przez kierownika Centrum.

§ 2.

Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Centrum, w wysokości określonej Zarządzeniem nr 172/12 z dnia 28.11.2012 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Częstochowie w sprawie ustalenia wysokości stawek odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, działających na terenie Miasta Częstochowy, a Miasto do niezwłocznego informowania o każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w szczególności o opuszczeniu przez dziecko Centrum przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.

§ 3.

1. Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Centrum, wynosi w dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 29,30 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści groszy).

2. O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Centrum, ustalonej zgodnie z Zarządzeniem, o którym mowa w § 2, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia.

3. Rozliczenie możliwej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w wyniku zmiany odpłatności następować będzie w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie, o którym mowa w § 2. W tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki ustawowe.

§ 4.

1. Strony ustalają, iż ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w drodze miesięcznych płatności dokonywanych, w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.

2. Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.

§ 5.

Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o których mowa w § 4 Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6.

W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.

§ 7.

Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez Jakuba Kaczmarka 18. roku życia.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.

§ 9.

Spory związane z realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.

§ 10.

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 11.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta.

§ 12.

Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Opatów


Bogdan Sośniak

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Przemysław Koperski

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych


Adrian Staroniek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »