| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXV/202/04 z 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXII/426/13 z 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXV/202/04
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych  warunków częściowego  lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania

Na podstawie, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591. z późn. zm.) w związku z art.17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust.6, art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach, uchwala :

§ 1.

Przyjąć szczegółowe, przedstawione poniżej, warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunki częściowego lub  całkowitego  zwolnienia  od opłat oraz sposobu pobierania tych opłat.

§ 2.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom  uprawnionym na mocy przepisów ustawy o pomocy  społecznej.

§ 3.

Zakres przyznawanych usług opiekuńczych oraz czasookres ich przyznania ustala się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego biorąc pod uwagę stan zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuację rodzinną.

§ 4.

Wysokość odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług  opiekuńczych,  określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zakres przyznanych usług opiekuńczych, ich czasokres oraz wysokość odpłatności jest ustalana
w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej lub inną osobę upoważnioną przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli odpłatność za usługi opiekuńcze stanowić będzie zbyt duży uszczerbek w dochodach świadczeniobiorcy uniemożliwiający zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych, na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, osoba korzystająca z usług opiekuńczych może być zwolniona całkowicie lub częściowo z odpłatności za usługi, zwłaszcza w następujących przypadkach:

- świadczeniobiorca ponosi  opłatę  za pobyt  innych członków rodziny w domu pomocy

społecznej, ośrodkach wsparcia lub innej placówce,

- świadczeniobiorca ponosi wysokie wydatki związane z długotrwałą chorobą lub

niepełnosprawnością,

- więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z usług opiekuńczych.

§ 7.

1. Odpłatność za usługi opiekuńcze pobierana  będzie przez świadczącego usługę  lub   pracownika

socjalnego w terminie do 15-go dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym wykonano   usługę.

2. Świadczeniobiorca  otrzymuje pokwitowanie wpłaty.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne odrębne przepisy.

§ 9.

Traci moc Uchwała nr VI/37/94 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 maja 1994r.
w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze oraz Uchwała nr IV/20/97 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 1997r. zmieniająca Uchwałę w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »