| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czewionce-Leszczynach

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LI/594/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXIV/452/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr LI/594/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 203, poz. 3079).

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr LI/594/10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach


z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 7, 40 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala co następuje:

§ 1.

Nadać gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach  Statut, w brzmieniu określonym w załączniku  stanowiącym integralną  część  niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny .

§ 3.

Traci moc załącznik o którym mowa w § 4 uchwały nr XV/139/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej –Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce –Leszczynach .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .


Załącznik do Uchwały Nr LI/594/10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 czerwca 2010 r.

STATUT

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce- Leszczynach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach, zwany dalej ZGM, jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny prowadzącą gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

2. ZGM wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

1. Siedziba ZGM mieści się w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Ligonia 5c.

2. Terenem działania ZGM jest obszar Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

§ 3.

ZGM realizuje zadania Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w zakresie:

1) gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);

2) gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny;

3) prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);

4) usuwanie nieczystości płynnych i stałych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042 z późn. zm.):

5) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna

§ 4.

1. Działalnością ZGM kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności, działania pracowników zakładu i powierzone składniki majątkowe.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

3. Dyrektor działa jednoosobowo i jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

§ 5.

Wewnętrzną organizację ZGM, szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

§ 6.

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w zakładzie pracowników i wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.

2. Pracownicy ZGM są pracownikami samorządowymi w rozumieniu  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 7.

1. ZGM prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w zakładach budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej ZGM jest plan finansowy.

3. Źródłem przychodów ZGM są wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników zasobu mieszkaniowego, lokali użytkowych i użyteczności publicznej Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, oraz innych usług,

- dotacji budżetowych w zakresie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach,

- inne przychody wynikające z przepisów prawa.

4. Środki, o których mowa w ust. 3 przeznaczane są na realizację zadań statutowych.

§ 8.

1. ZGM jest wyposażony w majątek konieczny do realizacji nałożonych na niego zadań statutowych.

2. Majątek ZGM jest własnością Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny i jest przekazywany do ZGM zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9.

Nadzór nad całokształtem działalności ZGM sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

§ 10.

Zmiana statutu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »