| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXV/305/12 z 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXVIII/362/13 z 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXV/305/12
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym        jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny  na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXIV/289/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/305/12
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 października 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH
WŁAŚCICILEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

§ 1.

Warunki korzystania z przystanków

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (dalej „Gmina”), które stanowią jej własność lub są przez nią zarządzane mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy posiadający zezwolenia na prowadzenie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.

2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  następuje na podstawie pisemnej zgody wyrażonej przez Gminę.

§ 2.

Zasady korzystania z przystanków

1. Operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zobowiązani są do podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania i wysiadania osobom niepełnosprawnym.

2. Pojazdy zobowiązane są do zatrzymywania się na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników.

3. Niedozwolone jest zatrzymywanie pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętli autobusowej oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu  określone miejsca.

4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czerwionka-Leszczyny jest nieodpłatne.

5. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców są podawane                do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.

6. Rozkłady jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z zakładem budżetowym Gminy tj. Zarządem Dróg i Służbami Komunalnymi z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Polnej 6.  Rozkład ten jest montowany we własnym zakresie.

7. Zabrania się bez zgody gminy umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam,     niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr XXV/305/12
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 października 2012 r.

WYKAZ  PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH – OGÓLNODOSTĘPNYCH, KTÓRYCH              WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

1.

Leszczyny Stare

dwustronny

ul. Księdza Pojdy

2.

Leszczyny Szkoła

dwustronny

ul. Księdza Pojdy

3.

Leszczyny Skrzyżowanie

dwustronny

ul. Księdza Pojdy

4.

Leszczyny Powstańców sklep

jednostronny

ul. Powstańców

5.

Leszczyny Powstańców skrzyżowanie

jednostronny

ul. Powstańców

6.

Leszczyny Ligonia

jednostronny

ul. Ligonia

7.

Leszczyny Konopnickiej

jednostronny

ul. Konopnickiej

8.

Leszczyny Czereśniowa

jednostronny

ul. Czereśniowa

9.

Leszczyny Osiedle

dwustronny

ul. Broniewskiego

10.

Leszczyny Klub Górnika

jednostronny

ul. Księdza Pojdy

11.

Leszczyny Zakłady Drobiarskie

jednostronny

ul. Armii Krajowej

12.

Leszczyny Wodociągi

jednostronny

ul. Armii Krajowej

13.

Leszczyny Spółdzielnia

dwustronny

ul. Armii Krajowej

14.

Malenie Polna PEC

jednostronny

ul. Polna

15.

Malenie Polna skrzyżowanie

jednostronny

ul. Polna

16.

Malenie Zakład Odsalanie

jednostronny

ul. Lompy

17.

Przegędza Las

jednostronny

ul. Mikołowska

18.

Przegędza Kościół

dwustronny

ul. Mikołowska

19.

Przegędza Mikołowska

dwustronny

ul. Mikołowska

20.

Przegędza Mikołowska (skrzyżowanie 1)

dwustronny

ul. Mikołowska

21.

Przegędza Skrzyżowanie

dwustronny

ul. Leszczyńska

22.

Czerwionka Centrum

dwustronny

ul. Furgoła

23.

Czerwionka CPN

jednostronny

ul. 3 Maja

24.

Czerwionka Pawilon

jednostronny

ul. Jana Pawła II

25.

Czerwionka Park

jednostronny

ul. Furgoła

26.

Czerwionka Rozlewnia

jednostronny

ul. Furgoła

27.

Czerwionka  Ośr. Zdrowia

dwustronny

ul. 3 Maja

28.

KWK Dębieńsko

dwustronny

ul. 3 Maja

29.

Czuchów sklep

dwustronny

ul. 3 Maja

30.

Czuchów PGR

jednostronny

ul. 3 Maja

31.

Czuchów szkoła

jednostronny

ul. 3 Maja

32.

Czuchów granica

dwustronny

ul. Gliwicka

33.

Czuchów Przedszkole

jednostronny

ul. Kochanowskiego

34.

Malenie Młyńska

jednostronny

ul. Młyńska

35.

Dębieńsko Koksownia

jednostronny

ul. Kochanowskiego

36.

Koksownia Dębieńsko 1

jednostronny

ul. Przemysłowa

37.

Dębieńsko Szyb VI

jednostronny

ul. Furgoła

38.

Dębieńsko Stare skrzyżowanie

dwustronny

ul. Odrodzenia

39.

Dębieńsko Jesionka

jednostronny

ul. Jesionka

40.

Dębieńsko Centrum

dwustronny

ul. Jesionka

41.

Dębieńsko Grzomba

jednostronny

ul. Zabrzańska

42.

Dębieńsko Las

jednostronny

ul. Zabrzańska

43.

Dębieńsko Stare II

dwustronny

ul. Odrodzenia

44.

Dębieńsko Leśniczówka

jednostronny

ul. Odrodzenia

45.

Dębieńsko Stare Ameryka

dwustronny

ul. Odrodzenia

46.

Dębieńsko Górnicza I

jednostronny

ul. Górnicza

47.

Dębieńsko Górnicza II

jednostronny

ul. Górnicza

48.

Dębieńsko Stare poczta

jednostronny

ul. Odrodzenia

49.

Stanowice Szkoła

dwustronny

ul. Zwycięstwa

50.

Stanowice skrzyżowanie

dwustronny

ul. Wyzwolenia

51.

Stanowice Leszczyńska

dwustronny

ul. Wyzwolenia

52.

Stanowice Cementownia

dwustronny

ul. Wyzwolenia

53.

Stanowice Zwycięstwa

jednostronny

ul. Zwycięstwa

54.

Bełk Szpital

dwustronny

ul. Główna

55.

Bełk skrzyżowanie

dwustronny

ul. Główna

56.

Bełk poczta

dwustronny

ul. Główna

57.

Bełk pętla

dwustronny

ul. Główna

58.

Bełk Remiza

jednostronny

ul. Palowicka

59.

Bełk Palowicka

jednostronny

ul. Palowicka

60.

Palowice I

jednostronny

ul. Wiejska

61.

Palowice skrzyżowanie Wiejska

jednostronny

ul. Wiejska

62.

Palowice Centrum

jednostronny

ul. Wiejska

63.

Palowice skrzyżowanie Bełkowska

jednostronny

ul. Bełkowska

64.

Palowice Las

jednostronny

ul. Palowicka

65.

Szczejkowice Ferma

jednostronny

ul. Palowicka

66.

Szczejkowice Ferma

jednostronny

ul. Gliwicka

67.

Szczejkowice Centrum

jednostronny

ul. Gliwicka

68.

Szczejkowice Nowa Wieś

dwustronny

ul. Gliwicka

69.

Książenice Granica

jednostronny

ul. Brzozy

70.

Książenice Las

jednostronny

ul. Księdza Pojdy

71.

Książenice Szkoła

dwustronny

ul. Księdza Pojdy

72.

Książenice Kościół

jednostronny

ul. Księdza Pojdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »