| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/280/13 Rady Miasta Poręba

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta Poręba

uchwala

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planowanych na 2013r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM WYDATKI (zadania własne)

51.600,00

51.600,00

0,00

0,00

600

Transport i łączność

10.000,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

5.000,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

5.000,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

0,00

46.600,00

0,00

0,00

75014

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

36.600,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

0,00

36.600,00

36.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

3.200,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

3.200,00

0,00

0,00

0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.200,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

38.400,00

0,00

0,00

0,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

38.400,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

38.400,00

0,00

38.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

§ 2. Dokonuje się przeniesień planu dochodów rachunków jednostek oświatowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Razem dochody

12.000,00

12.000,00

801

Oświata i wychowanie

12.000,00

0,00

80195

Pozostała działalność

12.000,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

12.000,00

85401

Świetlice szkolne

0,00

12.000,00

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków rachunków jednostek oświatowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Razem wydatki

12.000,00

12.000,00

801

Oświata i wychowanie

12.000,00

0,00

80195

Pozostała działalność

12.000,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

12.000,00

85401

Świetlice szkolne

0,00

12.000,00

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej nr XXIII/194/12 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zalączniku nr 6 do Uchwały budżetowej nr XXIII/194/12 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

                                                                     


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/280/13
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Plan dochodów rachunków jednostek oświatowych (na podst. art. 223 ustawy o finansach publicznych) i wydatków z nich finansowanych – 2013r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za wyżywienie, za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)

Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup żywności, środków czystości, materiałów, usługi pozostałe- w tym w szczególności zakup enerii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usłyg obcych)

801

Oświata i wychowanie

332.460,00 zł

332.460,00 zł

80104

Przedszkola

298.960,00 zł

298.960,00 zł

Przedszkole Miejskie

298.960,00 zł

298.960,00 zł

80195

Pozostała działalność

33.500,00 zł

33.500,00 zł

Miejski Zespół Szkół w Porębie

33.500,00 zł

33.500,00 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

191.500,00 zł

191.500,00 zł

85401

Świetlice szkolne

191.500,00 zł

191.500,00 zł

Miejski Zespół Szkół w Porębie

66.500,00 zł

66.500,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

75 000,00 zł

75.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

50.000,00 zł

50.000,00 zł

OGÓŁEM

523.960,00 zł

523.960,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/280/13
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2013 r.

I Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Bieżące

Majątkowe

Bieżące

Majątkowe

OGÓŁEM

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

010

Rolnictwo i łowiectwo

34.116,91 zł

-zł

34.116,91 zł

-zł

34.116,91 zł

-zł

-zł

01095

Pozostała działalność

34.116,91 zł

-zł

34.116,91 zł

-zł

34.116,91 zł

-zł

-zł

750

Administracja publiczna

50.654,00 zł

-zł

50.654,00 zł

48.675,00 zł

1.979,00 zł

-zł

-zł

75011

Urzędy wojewódzkie

50.654,00 zł

-zł

50.654,00 zł

48.675,00 zł

1.979,00 zł

-zł

-zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

1.564,00 zł

- zł

1.564,00 zł

1.564,00 zł

- zł

- zł

- zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.564,00 zł

- zł

1.564,00 zł

1.564,00 zł

- zł

- zł

- zł

752

Obrona narodowa

300,00 zł

- zł

300,00 zł

- zł

300,00 zł

- zł

- zł

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00 zł

- zł

300,00 zł

- zł

300,00 zł

- zł

- zł

851

Ochrona zdrowia

660,00 zł

- zł

660,00 zł

- zł

660,00 zł

-zł

-zł

85195

Pozostała działalność

660,00 zł

- zł

660,00 zł

- zł

660,00 zł

-zł

-zł

852

Pomoc społeczna

1.817.650,00 zł

- zł

1.817.650,00 zł

136.102,00 zł

17.015,00 zł

1.664.533,00 zł

- zł

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.720.360,00 zł

- zł

1.720.360,00 zł

82.822,00 zł

5.999,00 zł

1.631.539,00 zł

- zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

10.038,00 zł

- zł

10.038,00 zł

- zł

10.038,00 zł

- zł

- zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

53.280,00 zł

- zł

53.280,00 zł

53.280,00 zł

- zł

- zł

- zł

85295

Pozostała działalność

33.972,00 zł

- zł

33.972,00 zł

- zł

978,00 zł

32.994,00 zł

- z


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Dokonuje się zmian  budżetu polegających na zabezpieczeniu  środków finansowych na niezbędne  obszary funkcjonowania Miasta , w tym oświetlenie uliczne oraz remonty dróg i chodników.

Przesunięcia następują z działów klasyfikacji budżetowej, w których plan finansowy pozwala na dokonanie ww. zmian.

W §2 i §3 przedmiotowej uchwały dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »